Egyházkerületi Közgyűlés

Márton Gergely, 2021-10-21 07:58:17

Október 9-én Pápán tartotta rendes ülését a Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése. A tagok meghallgatták az elmúlt egy évre vonatkozó püspöki jelentést, valamint döntöttek az előadói rendszer átalakításáról.

ifj. Márkus Mihály igei bevezetője és imádsága után Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző állapította meg a határozatképességet, majd a napirendek elfogadása után Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok nyitotta meg a közgyűlést.
Első napirendi pontban Steinbach József püspöki jelentése hangzott el.  
A püspök a jövő év vezérigéjével üdvözölte az ülés tagjait: „Áldjon meg Téged az Úr és őrizzen meg Téged!” (4Mózes 6,24) Kiemelte, hogy a tájékoztatás a püspöki és egyházkerületi szolgálatokat illetően több felületen folyamatos: Dunántúli Református Lap, egyházkerületi honlap, testületi ülések püspöki beszámolóiban és tudósításaiban. A jelentés nyomtatott formában is megjelent, amit a közgyűlés tagjai megkaptak.
A püspöki jelentés elején egy tanulmányt olvashatunk Rudolf Bohrenről mint teológiai alapvetést az igehirdetés fontosságáról. Szerepel az anyagban az alakuló ülés és az idei testületi ülések, valamint a Dunántúli Református Lap püspöki beszámolói, olvashatunk továbbá interjúkat, tudósításokat a püspöki szolgálattal kapcsolatban, nyomon követhetjük az egyházkerület legújabb kiadványait, valamit az újonnan indult „Párperces” püspöki blog anyagaiból is kapunk ízelítőt, valamint tartalmazza a tavalyi püspöki szolgálati naplót, napra, órára lebontva.

A püspök beszámolt a közgyűlés előtt a Covid ideje alatt elvégzett plusz feladatokról, a rászoruló gyülekezetek támogatásáról a második és harmadik hullámban: „Teljes erővel dolgoztunk, a fontosabb hálaadó istentiszteleteket is megtartottuk, a fontosabb tanácskozások online működtek, intéztük a beruházásokat, a választásokat végrehajtottuk, az alakuló közgyűlést megtartottuk, az évet elindítottuk, az esperesi beiktatások a nyár és kora ősz folyamán, öt egyházmegyében rendben megtörténtek” - sorolta Steinbach József. Lezajlott a lelkésztovábbképző, a gondnoki konferencia, folyamatosak a gyülekezetlátogatások. Folyamatban van a felsős hittanos találkozó szervezése, a REND-nek és a jövő évi Dunántúli Református Akadémiának. Már a jövő évi balatonfenyvesi táborok rendje is készül. Köszönetet mondott a püspök a lelkészek, gyülekezetek, intézmények helytállásáért, Farkas Gergely tanácsos úrnak minden kerületet érintő ügy odaadó koordinációjáért.
Köntös László kommunikációs igazgató vezetésével nagy változások történtek ezen a téren: a korábbi kiadványok és felületek mellett egy új internetes újságot indítottunk, a Meg Van Írva (megvanirva.hu). Korábbi honlapunkon (refdunantul.hu) minden egyházkerületi alkalomról híradást, tudósítást készít Márton Gergely állandó tudósítónk. A Dunántúli Református Lap és a kiadványok, benne homiletikai sorozat megjelenése is folyamatos.

A korábbi beruházások elszámolása szépen halad. Az óvodaberuházások 80 %-a elindult, de a megemelt keret is kifogyóban van, ezen a téren még szükséges források keresése. Komoly erőfeszítést jelent az internátus építése, nem várt közműáthelyezések miatt a mélyépítési munkák során jelentős csúszás alakult ki, miközben a beruházó – mint minden beruházó szinte – kapacitáshiánnyal küzd. Itt féléves határidő módosítás várható. Ezután következhet az ókollégium konferencia szálláshellyé alakítása. A Siloám Otthon építése is állandó küzdelem, a régi épület teljes felújításának második üteme során újabb forráshiány keletkezett, amit próbálunk kezelni, miközben előkészítjük az új épületszárny megépítését is. A nyitás csak a teljes felújítás után lehetséges. Beszámolt még a püspök több ingatlan felújításáról, karbantartási munkálatairól, a püspöki hivatal bővítésének terveiről. „Egy veszprémi egyházkerületi rendezvénycentrum kialakítása az álom kategóriájába tartozik, de Bohren azt mondja, biblikusan, hogy legyen látásunk, reménységgel. Ez a látás persze messze túlmutat az építkezéseken. Minden infrastruktúra csak eszköz. Újabb gyülekezeti beruházások is kezdődnek a kerületben, amelynek felelőse az egyházkerület, az érintetteket összehívtuk, hogy a feladatokat, feltételeket a nullponton tisztázzuk” – vázolta a jövő feladatait Steinbach József, majd bejelentette, hogy a 99 templomot érintő, „A templomok külső (településképi) felújítása” projektek koordinációja is elkezdődött. A beruházásokkal kapcsolatban köszönetet mondott Horváthy Petra beruházási referens és Mátrai Katalin gazdasági vezető munkájáért, kiemelve, hogy egyre nagyobb pénzmaradvánnyal zár az egyházkerületünk, bő egy év múlva teljesen tehermentes lesz.
Hálával szólt az intézmények szolgálatért, a közoktatási és a szociális intézményekben egyaránt.

A missziói programok minden területen változatlanul folynak, új indult Zalaegerszegen, több pedig előkészítés alatt áll.
A lelkészek egzisztenciális kérdése kormányzati támogatással rendeződni látszik, a mai viszonyok között ez egy tisztes megélhetést biztosít, emelkednek a hitoktatói óradíjak is.
A külső támogatásokkal kapcsolatban a püspök elmondta, hogy ezeket a kárpótlás részeként kapott forrásokat hálás szívvel fogadjuk, azonban az adakozó kedvet ezek nem vehetik el, a gyülekezetekben erősíteni kell a felelős önfenntartás felé irányuló törekvést.
A beszámoló végén Steinbach József szólt az előadói rendszer átalakításáról, ami azért szükséges, hogy érdemben rá lehessen látni az egyházkerület életére. „Fontos, hogy olyan személy legyen egy-egy terület előadója – felelőse – aki az adott területen otthon van, abban hivatásszerűen dolgozik, vagy éppen szolgálatának meghatározó része az adott területhez való kötődés, sőt szívügye az. Az adott terület előadója az egyházkerülettel egyeztetve alakítja ki azt a szempontrendszert, amely alapján következtetéseket és javaslatokat tartalmazó jelentését a közgyűlés elé terjeszti. Ő tartja a kapcsolatot az egyházmegyékben, illetve intézményekben az adott felelősségi területen, az azon a helyen kompetens személyekkel” – foglalta össze az átalakítás személyi vonatkozását. A korábbi rendszerhez képest koncentráltabb területeket hoztak létre, de minden korábbi terület is megtalálható a rendszerben. A ciklus végére, a komoly munka alapján, egy hatástanulmány készülhet, konkrét diagnózissal és cselekvési tervvel, már a következő ciklus számára.
A püspök végezetül köszönetet mondott Máté László főjegyző úrnak, dr. Nemes Pál főgondnok úrnak és Szabó Gábor presbiteri főjegyző úrnak segítő munkájukért, minden munkatársa szolgálatáért, az esperes-gondnoki karnak, minden gyülekezetnek, lelkipásztornak és gondnoknak, intézményvezetőnek.A közgyűlés elfogadta a beszámolót, majd javadalmazási és gazdálkodási határozati javaslatokat szavaztak meg. Megtárgyalták a jelentésben elhangzott előadói rendszer átalakítására vonatkozó előterjesztést.
A következő előadói jelentések elkészítésére terjesztettek be javaslatot:

- Missziói jelentés – Gyülekezeteink élete. Jelentés célja: beszámoló a Dunántúli Református Egyházkerület gyülekezeteinek életéről a bekért adatok alapján, hangsúlyosan missziói munka, statisztikák értelmezése, következtetések levonása. Része a korábbi adattári, missziói-ifjúsági, ökumené jelentés. Előadó: Hajdú Zoltán Levente

- Oktatásügyi jelentés - Jelentés célja: beszámoló a Dunántúli Református Egyházkerület által
fenntartott és az egyházkerületben működő református iskolák és óvodák életéről, valamint a katechetikai munka áttekintése, hitoktatás adatainak elemzése. Része a korábbi iskolaügyi és katechetikai jelentés.  Előadó: Baráth Julianna

-Tanulmányi jelentés - Jelentés célja: tájékoztatás a MRE által előírt lelkésztovábbképzés
aktualitásairól, az egyházkerületi programokról, teljesítésről. Előadó: Dr. Németh Tamás

- Ének- és zeneügyi jelentés - Jelentés célja: beszámoló a Dunántúli Kántorképző munkájáról,
egyházmegyékben, egyházközségekben folyó zenei életről. Előadó: Veresné Petrőcz Mária

- Szeretetszolgálati jelentés - Jelentés célja: beszámoló a Dunántúli Református Egyházkerület által
fenntartott, valamint az egyházkerületben működő szeretetszolgálati intézmények életéről, elvégzett munkájáról. Előadó: Szőke Barnabás

- Egyházkerületi kommunikációs jelentés - Jelentés célja: Beszámoló az egyházkerületi írott és internetes kommunikációról. Előadó: Köntös László

- Gyűjteményi jelentés - Jelentés célja: Tájékoztatás a Dunántúli Református Egyházkerület
Tudományos Gyűjteményei munkájáról Előadó: Köntös László

- Egyházkerületi beruházásokról - Jelentés célja: Tájékoztatás a kormányzati támogatásokból megvalósuló beruházásokról. Előadó: Mátrai Katalin

- Egyházkerületi adminisztráció - Jelentés célja: Beszámoló a Püspöki Hivatal működéséről. Előadó: Farkas Gergely

Az Egyházkerületi Közgyűlés az Elnökség javaslatát az előadói rendszer átalakításáról elfogadta. A jelentések minden év május 31-i határidővel készülnek el.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. December 06., Monday,
Miklós napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 12404
Összesen 2009. június 2. óta : 28264421

Ige Mellett

(15) „Fogjátok meg a rókákat…, mert pusztítják szőlőinket…” (Énekek 2)

A rókák feldúlják virágzó szőlőnket. A rókát még kölyökkorában kell elkapni, mert idősebben már nehezebb megakadályozni pusztítását (15). A férfi és n... tovább