Ajka-Tósoki Református Társegyházközség

Gyülekezeti körlevél 2021

2021-11-25 23:30:43 / Hardi Sándor

Gyülekezeti körlevél 2021

Református Egyházközség

8400 Ajka

Kossuth u. 2/A.

Tel: +36-30-99-323-99

 

GYÜLEKEZETI KÖRLEVÉL

 

„ Ő( Jézus) testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, erős kiáltással és könnyek között  járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért. Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzője lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Mert az Isten őt a Melkisédek rendje szerint való főpapnak nevezte."

Zsid 5:7-10.

 

Kedves Testvérek!

 

Legújabb körlevelünkben szeretnénk tájékoztatást adni testvéreinknek a gyülekezet életének aktuális dolgairól és az elvégzett feladatokról.

Az Úrnak adunk hálát, hogy az elmúlt időszak próbákkal, nyomorúságokkal, félelmekkel és betegség terhével teli hónapjaiban Isten szeretete, kegyelme, és Igéje velünk volt, erősített és megtartott. A járvány mindenkit kibillentett a megszokott mederből, mindenkit megpróbált, értek bennünket veszteségek, nehézségek, fájdalmak és sebek. Az ÚR titka, hogy miért adta ránk ezt a próbát, de nem is a miértek a fontosak, hanem, hogy minden helyzetben hitben járjunk, és Isten népeként világítsunk a világban. A próbák sok esetben lelepleznek bennünket, hol tartunk lelkiekben, milyen erős a hitünk, mennyire járunk szorosan az Úr Jézussal. A nyomorúságban megszólíthatóbbá lesz az ember, Isten Lelke pedig magához von, tisztogat a szenvedésekben, elvégzi bennünk a kegyelem titokzatos munkáját.

A vasárnapi Istentiszteleteken a Zsidókhoz írt levelet olvassuk és tanulmányozzuk. Különös könyv ez a Bibliában, úgy nevezik, hogy ez az ötödik evangélium. A négy evangélista evangéliuma mellett ez a könyv magyarázza meg a legrészletesebben a megváltás munkáját, Jézus jövetelének okát és célját, valamint a bűneink árának rendezését. Jézus Krisztus a mi főpapunk, aki bemutatta értünk az engesztelést nagypénteken, aki képvisel minket az Atya előtt, aki által kapcsolatunk lehet az Istennel. Egyedül Ő az út a mennybe, egyedül Őbenne és Ő általa van üdvösségünk. Ezt pedig hit által ragadhatja meg a Jézus engesztelő vérében hívő ember.

Ahogy minden gyülekezet, így a miénk is önfenntartó, vagyis a területén élő hívek adományaiból tartja fenn magát. Bevételi forrásaink: a perselypénz, az egyházfenntartói járulék, az Isten dicsőségére szóló adomány vagy céladomány. A gyülekezetek az államtól semmi támogatást nem kapnak, ugyanúgy, ahogy a lelkészek sem kapnak semmiféle állami fizetést. Gyülekezeti életünk, épületeink fenntartásához nélkülözhetetlen testvéreink adománya. Az egyházfenntartói járulék zsinatunk törvénye szerint az évi jövedelem 1 %-a, de minimum 10000 Ft/fő/év. Ezt az összeget a presbitérium 2021. évre sem emelte. A befolyt összegből kell fenntartani épületeinket, ha kell javíttatni, rezsijeit kifizetni; ebből kell fizetni a közegyház felé a közalapot, támogatni a missziót és a diakóniát; és ebből az összegből van fizetve a lelkipásztor illetménye és annak járulékai.

Legutóbbi körlevelünk óta sikerült a parókia régi járdáját felújítani térkő burkolattal, és esőfogót készíteni a gyülekezet ház hátsó bejárata fölé. Istennek adunk hálát az elvégzett munkálatokért és az adakozók adományaiért!

Pál írja: „Mivel tehát a világ a saját bölcsessége útján nem ismerte meg az Istent a maga bölcsességében, az tetszett az Istennek, hogy a bolondságnak látszó igehirdetés üdvözítse a hívőket. És miközben a zsidók jelt kívánnak, a görögök pedig bölcsességet keresnek, mi a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki a zsidóknak megütközés, a pogányoknak pedig bolondság, de maguknak az elhívottaknak, zsidóknak és görögöknek egyaránt, az Isten hatalma és az Isten bölcsessége." 1Kor 1:21-24. Ezt tapasztalhatjuk meg az igehirdetések hallgatása során is.  Ezért tartjuk olyan fontosnak, hogy az igehirdetés hallgatására hívogassunk mindenkit. Az üdvözítő hit csak az igehirdetés hallgatása nyomán ébredhet a szívünkben. Aki soha nem hallgat igehirdetést, az az igazi hit lehetőségétől fosztja meg magát. Bár sokféle hit létezik, nem mindegy, milyen hitünk van! Csak egyetlen hit van, amellyel nemcsak élni lehet, hanem meghalni is: a Jézus Krisztus engesztelő áldozatába vetett hit.

Vasárnapi Istentiszteleteink 09:30 órakor kezdődnek az ajkai templomban.  2020. májusától a lelkipásztornak át kellett vennie a Padragkút-Öcsi gyülekezetek ellátását is, így a megnövekedett feladatok miatt a hétközi alkalmak vetésforgóban vannak megtartva, melynek aktuális alkalma a honlapunkon van hetente hirdetve.

Akik rendelkeznek internetes hozzáféréssel, azok gyülekezetünk honlapján tájékozódhatnak aktuális híreinkről, illetve az Istentiszteleteink hanganyagát meghallgathatják, letölthetik. A honlap címe: www.refdunantul.hu/lap/ajkaref . 2020. telétől a gyülekezetnek van YouTube csatornája is, ez az „ajkai református gyülekezet" beírásával megtalálható. Oda is feltöltjük az alkalmak hanganyagát.

A lelkészi hivatal fogadóórái a következők:

kedd:   09:00 - 12:00

csütörtök:   16:00 - 17:00

Bízunk testvéreinkben, hogy mindezeket Isten színe előtt felelősen megfontolva, nemcsak erkölcsileg, hanem anyagilag is hűségesen támogatni fogják saját gyülekezetüket. Imádkozunk, hogy sokakat indítson Isten arra, hogy gyülekezeti alkalmainkat látogassák, és szívük Isten iránt, valamint gyülekezetünk iránt szeretetben, áldozatkészségben megújuljon! Imádkozunk testvéreinkért, hogy életükben az Úr Igéjének jelenléte hozzon áldást, útmutatást, vigaszt a földi élet nyomorúságaiban! Az Úr legyen testvéreink őriző Pásztora!

Ajka, 2021. november 23.

Sok szeretettel és tisztelettel,

Ferenczi Károly s.k.                                                    Sándor József s.k.

gondnok                                                                  lelkipásztor