Dadi Református Egyházközség Honlapja

Köszöntő

2021-01-25 /

Kedves Testvérek!


 


Szeretnénk most - a templomi hirdetések hiánya miatt - ebben a formában is tájékoztatást adni néhány dologról:


-          Hordozzuk imádságban beteg testvéreinket, akik kórházban, vagy itthon betegeskednek. A betegség nehézségében is tapasztalják meg Isten megerősítő kegyelmét! A következő Igével kívánjuk Isten gyógyítását: „Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket. Mert amilyen bőséggel részünk van a Krisztus szenvedéseiben, Krisztus által olyan bőséges a mi vigasztalásunk is. Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk. A mi reménységünk bizonyos felőletek, mert tudjuk, hogy amiképpen részestársak vagytok a szenvedésekben, ugyanúgy a vigasztalásban is." (2Kor 1,3-7)-          Bizonyára mindnyájan követik a vírussal kapcsolatos fejleményeket, intézkedéseket. Sajnos a dolgok nem jó irányba tartanak. A tegnapi miniszterelnöki bejelentés után rekordgyorsasággal kiadta a Zsinati Tanács is a református gyülekezetekre vonatkozó intézkedéseit körlevél formájában, mely alább olvasható 2. sz. mellékletben.


-          Mivel igei alkalmakat személyesen nem tarthatunk (kivéve a temetést és házasságkötést korlátozott számú részvétellel), igyekszünk minden lehetőséget megragadni ennek pótlására. Igénybe vesszük az online teret és több lelki anyagot töltünk fel; családi áhitatokat, igei gondolatokat, virtuális imasétát, vasárnapi igei üzeneteket. A YouTube csatormára tesszük fel videóanyagainkat, melyre érdemes feliratkozni a csatornán. Ezen anyagok, ill. azok linkjei itt, a gyülekezetünk weboldalán lesznek elérhetőek:


 


http://refdunantul.hu/lap/dad/cikk/mutat/koszonto-19/-          Fizikálisan is lesznek lehetőségek lelki feltöltődésre úgy, hogy a parókia előtti hirdetőtábla alatti irattartó ládába lelki iratokat helyezünk ki, melyek ingyenesen elvehetőek, elvihetőek és továbbadhatóak mások számára is.-          Lehetőség lesz továbbá bárki számára bejönni a templomkertbe a most készülő imaséta körbejárására, ill. a templomba is be lehet menni családilag vagy egyénenként, egyéni csendesedésre, imádkozásra. Ebben tudunk segítséget nyújtani a persely mellé kitett liturgikus papírokkal, melyeken elcsendesedést segítő gondolat, áhitat található (A templom naponkénti fertőtlenítéséről gondoskodunk.)-          Az alábbi 1. sz. mellékletben olvasható a Tatai Református Egyházmegye választási eredménye.-          Tisztelettel kérem, hogy aki szeretne rendelni a Képes Kálvin Kalendáriumból, Bibliaolvasó Kalauzból, Falinaptárból, valamint a Dunántúli Református Lapból, kérjük e-mailben jelezze.-          Továbbra is van lehetőség gyülekezetünk támogatására, adományok utalására, melyeket köszönettel veszünk.  Ezek a következő számlaszámra küldhetőek:


 


Név: Dadi Református Egyházközség


Számlaszám: 63300130-15301462


 


Kérjük kövessék figyelemmel gyülekezetünk weboldalát! Minden információ itt lesz megtalálható. Természetesen továbbra is folyamatosan elérhetőek vagyunk a 06-30-967-9701-es telefonszámon, ill. a dad@reformatus.hu email címen. Keressenek bizalommal!


Kérem továbbá tisztelettel azt is, hogy ezt a levelet osszák meg családtagjaik, ismerőseik, rokonaik között, hogy minél szélesebb körben tájékoztatni tudjuk gyülekezeti tagjainkat. Köszönjük szépen az ebben nyújtott segítséget!


 


Isten még ebben a nehéz helyzetben is ezt üzeni:


„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek - így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Megtaláltok engem, ha kerestek és teljes szívvel folyamodtok hozzám." (Jeremiás 29,11-13)


Szeretettel gondolunk a gyülekezetre, és kívánunk jó egészséget és türelmet mindnyájuknak és családtagjaiknak! Imádságban hordozzuk egymást!Testvéri köszöntéssel:


Kovácsné Gombos Tímea és Kovács Tamás lelkipásztorokMelléklet 1:


Választási eredmények a Tatai egyházmegyében (zárójelben az elnyert szavazatok száma)


ESPERES:                                                            GERECSEI ZSOLT (38)


EGYHÁZMEGYEI GONDNOK:                     DR. BALOGH ZOLTÁN (22)


BOGÁTH ISTVÁN (16)


ZSINATI LELKÉSZI KÉPVISELŐ:                    GERECSEI ZSOLT (38)


ZSINATI VILÁGI KÉPVISELŐ:                       SZÜCS ATTILA (38)


ZSINATI LELKÉSZI PÓTKÉPVISELŐ:           SUGÁRNÉ DAMÓ MÁRTA (38)


ZSINATI VILÁGI PÓTKÉPVISELŐ:                              PEKÁR ZSOLT (38)


 


Melléklet 2:


A Magyarországi Református Egyház Zsinati Elnökségének közleménye


(Olvasnivalók-Zsinati levelek menüpontban)


 
 


 


Köszöntő


Erősödjetek meg az Úrban és az Ő hatalmas erejében." (Efézus 6,10)


Ebben a megváltozott helyzetben annyi mindent erősítünk: hálózatot, határokat, immunrendszert... Ez nem baj, sőt szükséges is. DE ne feledkezzünk meg az apostol bátorításáról: „Erősödjetek meg az Úrban"!


Egy történet szerint egy este az öreg cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden emberben zajlik.
Azt mondta:
- Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak. Egyikük a Rossz. A düh, irigység, féltékenység, kapzsiság, erőszak, önsajnálat, bűntudat, harag, kisebbrendűség, hazugság, hamis büszkeség, felsőbbrendűség és az ego. Másikuk a Jó. Az öröm, béke, szeretet, remény, nyugalom, alázat, kedvesség, jóindulat, empátia, nagylelkűség, igazság, együttérzés és a hit.
Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját:
- És melyik farkas győz?
Az öreg indián mosolyogva válaszolt:
- Az, amelyiket eteted.


Tápláljuk a lelkünket, erősödjünk meg az Úrban!


Erősödjetek meg az Isten igéjének tanulmányozásában, az imádságban, az Ő jelenlétében, hogy az Isten Lelke, és annak áldása „túlcsorduljon" rajtatok. Ez a világ sóvárogva várja az Isten fiainak, lányainak a megjelenését (Róma 8,19), akik kétségbeesés, riogatás, kapkodás, szitkozódás helyett tudnak bátorítani, erősíteni, békét teremteni, szolgálni, akik tudják, hol van az a Forrás, Akiből meríthetünk, amikor a mi erőnk, türelmünk, reménységünk... fogytán van.


Töltsük be Istentől kapott küldetésünket, legyünk apostolokká, küldöttekké családunk, a közvetlen környezetünk számára. Ne csak fogyasztói, hanem továbbadói is legyünk Isten üzenetének! Legyen az otthonunk templommá, ahol összegyűjtjük a ránk bízottakat, elővesszük Isten Igéjét, és együtt borulunk le Előtte imádságban.


Tanuljunk meg befelé és felfelé figyelni, Igét olvasni, imádkozni, beszélgetni, hogy elmondhassuk: „Bizony javamra vált a nagy keserűség." (Ézsaiás 38,17)


Kovács Tamás és Kovácsné Gombos Tímea lelkipásztorok