Mezőföldi Református Egyházmegye

Feltámadás történet doboz

2019-12-12 /


Kellékek:


1 tojásos doboz


spray festék


üveges decor festék


0.5 m szalag


10 db kis zacskó (kb. 6x8 cm)


ragasztó


3 ezüst pénz


kis pohár


kötél


kis db szappan


kis db piros anyag


kis kereszt és szögek


2 db kocka


kis db fehér anyagnyíható műanyag tojás (pl. Kindertojás)


Feltámadás történet üzenetHúsvéti Üzenet


     Lázárt feltámasztja Jézus Bethaniában (egy falu közel Jeruzsálemhez). Az emberek soha nem láttak még ilyet ezelőtt. Most már Jeruzsálemből mindenki várta, hogy lássa Jézust a Páska ünnepén.


Győzedelmes bevonulás.


     Jézus a szent várost, Izrael fővárosát egy fiatal szamáron közelítette meg. Az alázat, a béke és a királyi származás szimbóluma ez. Ez volt egy olyan király bevonulásának szokása, aki nem egy erőteljes lovon jött hatalma jeléül hanem a népszerűsége által uralkodott. Mindenki üdvözölte őt. Az emberek leterítették felső ruháikat a földre előtte. Pálma ágakat lengettek és azt kiabálták „Hozsánna, áldott, aki az Úr nevében jön. Áldott Izrael királya."


      Miközben az emberek ünnepelték őt, és a tanítványai is ámulattal és odaadással figyelték az eseményeket, Jézus elmondja nekik, hogy a nap elközelgett, amikor őt elárulják és megölik. A tanítványok nem értették miért mondott Jézus ilyen dolgokat, hiszen csak most voltak szemtanúi annak, ahogyan Jeruzsálem népe köszöntötte Őt mint új királyukat, ...a megígért Messiást!


      Minden, amit Jézus tett az elkövetkező hét alatt azért volt, hogy elgondolkoztassa az embereket azzal kapcsolatban, hogy mit is gondolnak Krisztusról.


     Szombaton gyógyított, ez olyan fajta cselekedet volt, ami már korábban is nagy felháborodást keltett. Kizavarta a kereskedőket a templomból azt hirdetve, hogy a templom az Ő Atyja háza . Elítélte mindenki füle hallatára a vallási vezetők a hitét és dolgait. Az embereknek dönteniük kellett: „Jézus valóban a Messiás, Isten fia?"


     A vallási vezetők úgy döntöttek, hogy Jézust meg kell ölni. Most már keresték a lehetőséget arra, hogy egyedül találják és elfogják. 


     1. 3 ezüst pénzérme - - -Máté 26:14-15 Akkor a tizenkettő közül egy, akit Iskáriótes Júdásnak hívtak, elment a főpapokhoz, és így szólt: „Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt?" Azok harminc ezüstöt állapítottak meg neki.


     Júdás elárulta mesterét harminc ezüst pénzért ami kb. egy rabszolga ára volt akkor. És Júdás kivárta a megfelelő időt az elfogatásra akkor, amikor Jézus egyedül van mert a vallási vezetők féltek Jézus népszerűségétől a z emberek között.


     Júdás megtalálta a megfelelő időt Jézus elárulására. Jézus a tanítványaival együtt egy csendes kis kertben volt, hogy egy éjszakát imádsággal töltsön el ott. Csak most fejezték be együtt a Páska vacsorát. Vacsora közben Jézus elmondta nekik, hogy hamarosan elárulják és megölik őt. Egy szelet kenyeret használt, hogy megmutassa hogyan törik össze testét őértük. Azt is mondta, hogy a pohár bor a vérét szimbolizálja, amelyet értük ont majd.


     2. Úrvacsorai Pohár - - - Mt. 26.39 Egy kissé továbbment, arcra borult, és így imádkozott: „Atyám, ha lehetséges, távozzék el tőlem ez a pohár; mindazáltal ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem amint te."


     Jézus tudta, hogy minek kell történnie. Egyben érezte az elárultság és az elutasítás fájdalmát is. Tudta, hogy sokkal több fizikai fájdalomban lesz része mint, amit bármelyikünk el tud képzelni. De tudta hogy ez az Atya akarata.


     A főpapok és a katonák jöttek, hogy elfogják Jézust- akit Júdás árult el.


     3. Kötél - - - Mt. 27.1,2 Amikor megvirradt, a főpapok és a nép vénei valamennyien azt a határozatot hozták Jézus ellen, hogy halálra juttatják. Azután megkötözték, elvitték és átadták Pilátusnak, a helytartónak.


     Kora reggel a főpapok és vezetők arra a döntésre jutottak hogy Jézust meg kell öletni. Elfogatták és Pilátus a kormányzó kezére adták. Bár Jézus nem tett semmi rosszat a zsidó Szanhedrin úgy döntött, hogy meg kell halnia. De nem volt megengedve nekik, hogy kivégezzenek bárkit is. Ez teljesen a rómaiak felelőssége volt.


     Talán egy más alkalommal maguk ölték volna meg, de emlékezz ez a Páska ideje volt. Amikor több ezer ember gyűlt össze Jeruzsálemben. A romaiak nagyon vigyáztak arra, hogy mi történik az ünnep idején, amikor is a Róma ellenes érzések különösen erősödtek és felkelésekbe torkollhattak.


     Így a vezetők Pilátus elé vittek Jézust és nyomást gyakoroltak rá, hogy kivégeztesse Jézust. Még akkor is amikor semmi bizonyíték nem volt arra, hogy Jézus bármi rosszat tett volna.


     4. Egy darab szappan - - - Mt. 27.24-26 Amikor Pilátus látta, hogy nem ér el semmit, sőt a forrongás még nagyobb lesz, vizet hozatott, megmosta kezét a sokaság szeme láttára, és így szólt: „Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől. Ám ti lássátok!" Az egész nép így kiáltott: „Szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére!" Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és kiszolgáltatta, hogy feszítsék meg.


     Amikor Pilátus látta hogy semmit nem ér el, sőt a forrongás még nagyobb lesz, vizet hozatott megmosta a kezét a sokaság szeme láttára és így szólt. „Ártatlan vagyok ennek az igaz embernek a vérétől! A ti felelősségetek! Szálljon ránk és gyermekeinkre az ő vére.


     Akkor szabadon bocsátotta nekik Barabbást, Jézust pedig megostoroztatta, és kiszolgáltatta, hogy feszítsék meg.


     Pilátus megkorbácsoltatta Jézust. Egy olyan szokás volt ez, amitől meg is bénulhatott valaki örökre. Bőrt és kötelet használtak a korbácsoláshoz. aminek a végén üveg és éles kődarabok voltak vagy még fém darabok is. A zsidóknak volt egy törvénye mi szerint csak 39 ütést mérhettek valakire. Úgy tartották, hogy negyven ütés már halált okoz. A rómaiaknál azonban nem volt ez a törvény, így addig ütöttek valakit amíg már nem bírta.


     Jézus elszenvedte az elárulását, elutasítását , a fizikai fájdalmat és most még az érzelmi, lelki fájdalmat is...


     5. Vörös szövetdarab - - - Mt. 27.28-30 Levetkőztették, bíborszínű köpenyt adtak rá, tövisből font koronát tettek a fejére, nádszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták őt: „Üdvözlégy, zsidók királya!" Azután leköpték, elvették tőle a nádszálat, és a fejéhez verték.


     Azután pedig elvezették, hogy megfeszítsék.


     6. Kereszt és Szögek - - - Mt. 27.31,32 Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvitték, hogy keresztre feszítsék. Kifelé menet találkoztak egy cirénei emberrel, akinek Simon volt a neve: ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztet.


     Különböző kereszteket használtak a történelem folyamán. Voltak, amelyek csak egyszerű póznák voltak, voltak amelyek X alakúak voltak. Jézus valószínűleg egy nagy keresztet vitt a vállán, amit majd egy póznához rögzítettek, amit a filmeken is látunk. De egy valami nem látszik a filmeken, a keresztek akkor ugyanis nagyon rövidek voltak és az elitéltet csak néhány centiméterrel tartották följebb a földtől. Az emberek ott állhattak teljesen szemmagasságban Jézussal és szemtanúi lehettek haláltusájának.


     7. 2 Kocka - - - Mt. 27.35,36 Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin; azután leültek ott, és őrizték.


     Megverték Jézust megkorbácsolták, megfeszítették, kigúnyolták. Végezetül Krisztus felnézett az égre és így kiáltott: „Elvégeztetett!". Befejezte a feladatát és meghalt a világ bűneiért. Normális esetben a katonák eltörték azoknak a lábát akit keresztre feszítettek, hogy gyorsabban tudjanak meghalni. Jézus esetében, amikor a katonák Jézushoz értek látták, hogy már meghalt és így egy kardot szúrtak az oldalába. Krisztus halott volt!


     8. Fehér szövetdarab - - - Mt. 27.58-60 Ez elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. Erre Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. József elvitte a testet, tiszta gyolcsba göngyölte, és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és eltávozott. József elment Pilátushoz és elkérte Jézus testét. József elvitte a testet és tiszta gyolcsba helyezte.


     Elkészítették a testet a temetéshez. Gyolcsba tekerték és bekentek aloé és mirha keverékével.


     Ez 35 kilót nyomott. Egy különálló anyaggal betakartak a fejét és elhelyeztek egy kősírban.


     9. Kő - - - Mt. 27.65,66 Pilátus azonban ezt válaszolta: „Van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, ahogyan tudjátok." Erre ők elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt.


     A sír bejáratát egy nagy kő takarta el. A történészek azt mondják, hogy legalább két ember volt szükséges ahhoz, hogy el tudják mozdítani a követ. A biblia különösen kiemeli hogy egy sokkal nagy követ használtak ennél a sírnál. Legalább 2o emberre lett volna szükség ahhoz, hogy elmozdítsák.


     Pilátus még le is pecsételte követ. Az uralkodó pecsétje volt ez. Egyik oldalról kifeszítettek egy kötelet és másik oldalig a nagy kő körül. Erre egy agyag pecsétet helyeztek az uralkodó képmásával rajta. Ez annyit jelentett, hogy senki sem zavarhatta ezt a sírt. Aki feltöri ezt a pecsétet, az halállal lakozik.


     Katonákat is rendeltek oda, hogy őrt álljanak a sírnál. Ezek vagy Római katonák vagy olyanok voltak akik a Templomban szolgáltak. Bármelyikek is voltak de képzettek és fegyelmezettek voltak. Valószínűleg Jézus esetében Római katonák voltak mert nagyon féltek Pilátus büntetésétől. Figyelniük kellett éberen. (Kb. 4-től 24-en lehettek a sírnál.)


     A büntetés ha elaludtak volna őrségben, halál lett volna számukra.


     Vasárnap három asszony jött Krisztus sírjához és itt van az, amit találtak.


     10. Egy üres tojás - - - Mt. 28.6 Nincsen itt, mert feltámadt, amint megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt.


     „Nincsen itt mert feltámadt ahogyan megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt."


     Krisztus üres sírja az ami, többé teszi ezt mint csak egy szép történet. Ha Jézus meghalt volna értünk de benne maradt volna a sírban akkor olyan lett volna csak mint a múltbeli hősök, csak egy mártírként emlékeznénk rá. De Jézus a bűneinkért halt meg és feltámadt, hogy új életet adjon nekünk. Halál és Élet. Megfeszíttetés és Feltámadás.


     Emlékezz arra, amit az elején mondtam, az elmúlt héten Krisztus élete arra bíztatta az embereket, hogy döntsék el, kinek is tartják Jézust. Ez igaz ma is ránk is ahogyan a kétezer évvel ezelőtt Jeruzsálemben élt emberekre is. Ő a Messiás? Krisztus? Isten fia? Meghalt a bűneinkért és fel is támadt a halálból, hogy életet adjon nekünk? Vagy csak egy nagyszerű ember, jó tanár és együtt érző vezető volt?


     Mindannyiunknak el kell döntenünk ezt. Számomra, ami sokat jelent az ez: (tartsd fel az üres tojást). „Nincsen itt mert feltámadt ahogyan megmondta. Jöjjetek, nézzétek meg azt a helyet, ahol feküdt."


Forrás: Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, Húsvéti öteltbörze 2006.