Mezőföldi Református Egyházmegye

Lelkészbeiktatás Polgárdiban

2022-08-11 /

 


     2009. szeptember 13-án iktatták be a Polgárdi és Fülei Református Egyházközségek új lelkipásztorát, Dr. Kovács Zsuzsannát. Polgárdiban 40 évvel ezelőtt volt utoljára lelkészbeiktatás.     Az istentiszteleten közel 600 fő volt jelen, amely a 90. zsoltár éneklésével kezdődött. Ezután Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette Istenünk Igéjét az ünneplő gyülekezetnek. Imre Bálint, a Mezőföldi Református Egyházmegye esperese iktatta be tisztébe a lelkipásztort, aki ebben a gyülekezetben nevelkedett, az elmúlt években is szolgált beosztott lelkészként. Az egyházközségek pecsétjeinek és kulcsainak átadása után a lelkipásztor testvérek mondtak áldást és elénekelték közösen a 134. zsoltár 3. versét. A lelkipásztor igehirdetése a II. Tim 3,10-14. verseire épült, melynek középpontjában a hűség állt. A felvidéki Lux Aeterna kamarakórus énekszóban tett bizonyságot arról, hogy egyedül Isten hűsége és szeretete által lehet az embernek örök élete.     Az istentisztelet nyilvános presbiteri gyűléssel folytatódott. Ekkor hangzottak el a köszöntések, melyeknek sorát Péntek László nyugalmazott esperes - lelkipásztor nyitotta meg. A Mezőföldi Egyházmegye lelkészeinek nevében Iván Géza, enyingi lelkipásztor, a teológiai évfolyamtársak közül Bereczky Örs, a jogásztársak nevében pedig Dr. Szabó Márta köszöntette a frissen beiktatott szolgatársat. A gyülekezet kántora orgonajátékával és énekével kért áldást a lelkipásztor szolgálatára. A hitoktatásban résztvevő gyermekek már jól ismerték új lelkipásztorukat, nevükben Molnár Hajnalka köszöntötte verssel és virággal a tiszteletest. Az ifjúsági csoport énekével csalt örömet és mosolyt a gyülekezet arcára. Polgárdi Város polgármestere, Borbély István azt kérte a lelkipásztortól, hogy azt az evangéliumi tisztaságot, amelyet eddig is képviselt a lelkipásztor, továbbra is mutassa fel a városban, és ezzel a lelkülettel segítse a rászorultakat. Barta Tibor plébános az ökumené szellemében szólt a gyülekezethez. A Fülei Református Egyházközség nevében Csörgő István presbiter és özv. Rostási Zoltánné gondnok, a Polgárdi Református Egyházközség nevében Olé Tamás gondnok köszöntötték a fiatal lelkipásztornőt.     Végezetül a lelkipásztor megköszönte a köszöntéseket és virággal köszöntötte szüleit.


Jónás Ferenc, kántor