Mezőföldi Református Egyházmegye

Lelkészbeiktatás Székesfehérváron

2022-08-20 /

Az örömhír üzenete: amit mi elrontottunk, azt Isten helyre hozza


 


     A Mezőföldi Egyházmegye esperese 2009. november 22-én iktatta be a Székesfehérvári Református Egyházközség lelkipásztori tisztébe Berze Jánost. Az ünnepi istentisztelet alkalmával az egyházi méltóságok mellett testvérgyülekezetek, Fejér megye és Székesfehérvár önkormányzatának képviselői is kifejezték jókívánságaikat.


     A lelkész beiktató ünnepi istentisztelet kezdetén a Széchenyi utcai templomunkban Steinbach József a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét Pál apostol korintusbeliekhez írt második levele alapján. A püspök beszéde elején hangsúlyozta, személy szerint Őt is megerősítette Pál bátor hitvallásának üzenete, hogy „mi az Úr Jézus Krisztusban reménykedünk".


     Isten elküldte a Fiát hozzánk - ez az evangélium, a világ legnagyobb örömhíre, amely valaha megszólalt, hiszen ez azt jelenti, hogy amit mi elrontottunk, azt Isten helyrehozta, visszaadva számunkra az élet teljességét. Ezért az örök élet rendje, gazdagsága és békessége megjelenhet már a földi életünkben is.


     Emlékeztetett, hogy az Úrban való reménység azt is jelenti, hogy tudunk egymásért imádkozni. S nem csak általánosságban, hanem név szerint a gyülekezeti tagokért, a hitvestársért, gyermekekért, unokákért is. A lényeg, hogy a gyülekezet közössége megerősödjön a kegyelemben, a krisztusi hitben, hogy sóvá és kovásszá lehessen. Ezt a reménységet kell kivinni a világba - ez a keresztyén küldetésünk.


     Steinbach püspök igehirdetésében szólt arról, hogy nem régen egyik neves magyar író, Eszterházy Péter fogalmazta meg, a Budapesti Írók Boltjáról, hogy az számára egy szigetet jelent az „általános tahóságban".


     - Mindezt lefordítva keresztyén üzenetre azt jelenti, hogy itt van Székesfehérvár városa, ahol az emberek megszólításra várnak! Ez missziói lehetőség. De ezt a küldetést nem tudjuk betölteni addig, amíg mi magunk meg nem erősödtünk a kegyelemben.


     A beiktatásra váró Berze János szolgatársának szánt lelki üzenetében Steinbach József azt a kívánságát fogalmazta meg, hogy legyen Ő az Úr olyan munkatársa, igehirdetője és pásztora, aki a kegyelemben való megerősödés reménységét munkálja.


     Az ünnepség további részében a Szentháromság Isten nevében a székesfehérvári gyülekezet lelkipásztori tisztébe Berze Jánost, Imre Bálint, a Mezőföldi Egyházmegye esperes iktatta be, egyúttal arra kérve, törekedjen az igazságra, hitre, szeretetre és békességre, mindazokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat.


     Az egyházmegye palástos lelkipásztorainak áldás kívánásait követően Berze János hirdetett igét a gyülekezetnek János evangéliuma 20. fejezete alapján. Számára ez az ige szakasz megerősítést jelentett akkor is, amikor érettségi után azt tudakolta, kedves-e Isten előtt, hogy lelkészi pályát választ?


     Valamennyien Krisztus levelei vagyunk ebben a világban, egy üzenet hordozói, ha úgy tetszik, egy ellenkultúra képviselői, amely nélkül ma már nem létezne ez a világ. Ha mi nem képviseljük az Isten ügyét, akkor felgyorsulnak az események, s gyorsan eldől a világ sorsa - hirdette prédikációjában, hozzátéve, lélegezzük be most is, Isten békét hozó és megerősítő lelkét.


     Dr. Bogárdi Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke, Dr. Spányi Antal Székesfehérvári Római Katolikus Egyházmegye püspöke, Dr. Balogh Ibolya a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Szabó Gábor, a kibocsájtó Bács-Kiskunsági Református egyházmegye nyugalmazott és Hegedüs Béla hivatalban lévő esperese, valamint a kárpátaljai Huszti Református Gyülekezet nevében, Józan Lajos lelkipásztor levélben küldte meg köszöntő áldáskívánságait.


     - Nem akármilyen időpontban került sor a lelkészbeiktató eseményre, hiszen lépten-nyomon bajokkal találkozunk, sokan a munkahelyükért, mások a nyugdíjukért aggódnak. Az anyagi bajokon is túl tesz az a mély erkölcsi válság, amely nemzetünket és anyaszentegyházunkat egyaránt sújtja - fogalmazott dr. Huszár Pál, a Magyarországi Református Egyház zsinata világi elnöke, a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, aki a János evangéliuma 3,12 versének igéjével köszöntötte a gyülekezet frissen beiktatott pásztorát. Elmondta, az igében megfogalmazott reménységgel ünnepelhetnek a Székesfehérváriak. Miközben napjainkban jellemzővé vált az igazmondás helyetti hazudozás, s a békés együttműködést felváltja a tolvajlás, a kipróbált erkölcsi értékek is veszélybe kerültek.


     - Hiszem és meggyőződéssel vallom, hogy a válságból kivezető utat egyedül felülről kaphatjuk meg. A kegyelem Istene az, aki megadhatja a menekülést ebből a helyzetből. Szerinte a szekularizáció és a globalizáció terhe alatt sínylődő világ emberei reménykedve tekintenek a keresztyénekre és teszik fel a kérdést: ti, Istenben hívők, mit tudtok minderről, mindehhez mondani?


     Végezetül elmondta, az a kívánsága, hogy a gyülekezet sorakozzon fel lelkipásztora mellé, és hordozzák imádságban szolgálatát, az Anyaszentegyház és a nemzet ügyét.


     A keresztyén vezetőknek már az idők kezdte óta komoly küldetésük van, és talán soha ennyire nem várták még a változást, a kiengesztelődést, a megbékélést a megyében és a városban, mint most. Ezeket a gondolatokat a Fejér Megyei Közgyűlés alelnöke, Balsay István fogalmazta meg, hozzátéve: húsz éve részesei lehettek annak a folyamatnak, amikor a Budai úton elkezdődhetett az Isten házának építése.


     - Nagy szükség van arra, hogy a felszentelt és felkészült keresztény vezetők vegyék kezükbe az irányítást és úrrá lehessünk azokon a lelki bajokon, amelyek a gazdasági visszaéléshez, Magyarország hanyatlásához vezettek. Kívánom, hogy feleljen meg ennek a kihívásnak, felkérésnek és feladatnak - mondta a megyei elnök


     - A kegyelem van veled! Az Úr Isten szeretete és Krisztus barátsága vezetett. Ezt éreztük meg Benned kiskunhalasi szolgálatodban és ezért érkeztünk most el Hozzád a hívekkel és a lelkipásztorokkal Székesfehérvárra a beiktatásodra - mondta köszöntőjében Bödecs Pál, a Kiskunhalasi Református Egyházközség lelkészi elnöke. Bibliai példát említve hozzátette, lelkésztestvére építsen mindig a sziklára, és ásson a mélyre, akkor az épület biztosan nem fog összedőlni.


     A befogadó gyülekezetünk nevében Somogyi László lelkészi elnök köszöntötte új munkatársát és arról szólt, hogy Isten hatalmas és különös útja révén már korábban is találkoztak. Idézte a 147. zsoltár 14. versét: „ Az Istenfélőkben gyönyörködik az Úr / Azokban, akik az Ő szeretetében bíznak ".


     - Hisszük és valljuk, hogy Székesfehérvárnak és Magyarországnak szüksége van arra, hogy tudjon gyönyörködni benne Isten. És Ő ott tud gyönyörködni, ahol a gyermekei hiteles és alázatos életet élnek, akik készek félretenni minden rivalizálást, versengést, amelyet a nagy Szétdobáló újra és újra alkalmazni akar. Éppen ezért ha nem tudnak együtt dolgozni, áldás sincs munkájukon - fejtette ki, majd a részvevőktől imádságos támogatást kért a lelkipásztorok munkájához.


     Végezetül a Hollandiából egyházközségünkhöz látogató Leek-i Református Egyházközség lelkésze köszöntötte Berze Jánost.


     Az ünnepségen az egyházközség Csomasz Tóth Kálmán énekkara és az Olajfa óvodájának gyermekei szolgáltak énekkel és verses köszöntővel. Az ünnepség a Himnusz eléneklésével zárult.


 


 


Szöveg: Szűcs Gábor


 


Fotók: Nervetti Károlyné, Szűcs Gábor


 


A beiktatási ünnepség teljes videóanyaga letölthető a Székesfehérvári Református Egyházközség honlapjáról. Címe: www.albaref.hu/mediaanyagok/video