Mezőföldi Református Egyházmegye

Lelkészbeiktatás Sárkeresztesen - Ujváriné Császár Boglárka írása

2021-11-23 09:57:28 / Imre Enikő

Lelkészbeiktatás Sárkeresztesen

„Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem." (Filippi 4,13)

 

Istennek hála, elérkezett Ujvári Sándor Csaba lelkipásztor beiktatásának napja, amelyet a sárkeresztesi és a mohai gyülekezet is nagyon várt. Nagytiszteletű Farkas Gergely püspöki tanácsos úr igei köszöntésével és imádságával kezdődött az istentisztelet. Az ünnepi istentiszteleten Főtiszteletű Steinbach József püspök úr hirdette az Igét, Pál apostol Timóteusnak írt 2. levele 1. fejezetének 15-16. versei alapján. Az igehirdetésben elhangzott, hogy a szolgáló élet nem keserű élet, mert bár érhetnek minket keserűségek, soha nem keseredünk meg. A szolgáló élet hálaadó élet, mert az Isten sosem hagy el bennünket, még a legnehezebb helyzetekben sem. A szolgáló élet kitartó élet, mert az Isten emberének felülről jövő erővel kell kitartania a szolgálatban. A szolgáló élet másokat felüdítő élet, mert az evangélium, a krisztusi örömhír az egyetlen, amely minden körülmények között felüdíti a testünket, lelkünket, az értelmünket, a szívünket. A szolgáló élet irgalmas élet. Mivel bizonyosságunk van, hogy nekünk Krisztusban üdvösségünk van, azért imádkozunk, hogy a másik ember is üdvözülhessen. Az Isten ilyen szolgálókká akar bennünket formálni.

 

Az igehirdetés után Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző imádkozott a beiktatandó lelkipásztorért, a gyülekezetért, az egyházmegyéért, az egyházkerületért és a reformátusságért.

 

Az imádság után Imre Bálint esperes úr beiktatta a megválasztott lelkipásztort, átadva neki a templom kulcsait és pecsétjeit. Ezt követően a mezőföldi egyházmegyében szolgáló és vendég lelkipásztorok áldása következett.

 

Ujvári Sándor Csaba beiktatott lelkipásztor az Apostolok Cselekedetei 4. fejezetének 20-ik és 31-ik versei alapján hirdette Isten üzenetét. „Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk... és bátran hirdették az Isten igéjét."


A lelkipásztor igehirdetésében hangsúlyozta: Jézus Krisztusról az övéinek bizonyságot kell tenniük! Mi sem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit a saját szemünkkel láttunk és a saját fülünkkel hallottunk. Mert Jézus Krisztus által csodák történtek és történnek ma is. Pétert és Jánost hallgatásra ítélik, mégsem maradnak csendben, hanem bátran hirdetik az Isten igéjét és tetteit. Természetes velejárója a Krisztusban való hitünknek az, hogy amit megtapasztaltunk Jézus Krisztusban, azt tovább adjuk, azt nem hallgatjuk el, hanem megosztjuk a környezetünkben élőkkel. Bátor bizonyságtevőnek lenni csodálatos feladat Istentől, hogy a kellő időben és helyen az Isten szeretetével szólok. Mindehhez pedig erőt kapunk a Krisztusban!

 

Veres Péter egyházmegyei lelkészi főjegyző megnyitotta a nyilvános ünnepi közgyűlést. Köszöntések sora következett. Először Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnokot, majd Kovács János egyházmegyei főgondnokot hallhattuk. Az egyházmegye lelkészei nevében Ludvigné Izsay Szilvia és a volt székesfehérvári lelkésztársak köszöntötték kedves szavakkal és énekkel a beiktatott lelkészt. A Székesfehérvári Református Egyházközség nevében Berze János lelkipásztor, a maroshegyi gyülekezetrész nevében pedig Nagy Miklós volt gondnok személyes hangvételű köszöntését hallhattuk. A sárkeresztesi egyházközség nevében Nagy Imre gondnok és Szima István presbiter köszöntötte megválasztott lelkészüket. A mohai egyházközség nevében özv. Nagy Lajosné gondnok asszony köszöntését és Kalmár Lajos presbiter szavait, valamint gyönyörű furulyajátékát hallhattuk. A katolikus közösség nevében Oravecki Attila bodajki helyettes plébános üdvözölte a beiktatott lelkipásztort. Törő Gábor, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte Ujvári Sándor Csabát. Kovács Sándorné mohai polgármester asszony a polgármesterek nevében szólt a lelkipásztorhoz. Végül a sárkeresztesi ifjúság Mészáros Kata és Vági Ágnes vezetésével énekelte a meghívóra választott Igéhez kapcsolódó éneket: Mindenre van erőm a Krisztusban.

 

Ujvári Sándor Csaba megköszönte az igéket, a jókívánságokat. Kiemelte, hogy eddig is és ezután is az Úr Isten erejére támaszkodva szeretné a szolgálatot végezni.

 

Az ünnepi istentisztelet végén szeretetvendégségre invitáltuk vendégeinket.

 

Hálás szívvel köszönjük Isten áldásait és a szolgáló testvérek munkáját! Imádkozunk azért, hogy a beiktatott lelkipásztornak mindenre legyen ereje Krisztusban, és így végezhesse el mindazt, amire Isten elhívta őt.

 

Ujváriné Császár Boglárka