Őrségi Református Egyházmegye

Választás 2020 - Szabadi István esperes-jelölt bemutatkozása

2020-10-06 20:45:58 / Jakabné Köves Gyopárka

ŐRSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE VÁLASZTÁS – 2020

Szabadi István esperes- jelölt bemutatkozása és esperesi programpontjai

MEGMARADNI - GYARAPODNI

Szabadi István református lelkipásztor vagyok, nős, tíz gyermek édesapja. Tősgyökeres dunántúli, tehát itthon vagyok. A körmendi református gyülekezetben 33. éve szolgálok. A szentgotthárdi gyülekezetnek is 14 évig gyülekezet- és templomépítő lelkipásztora voltam.

Jelenleg az Őrségi Egyházmegye főjegyzője, esperes-helyettese vagyok. Mint rangidős lelkipásztor több évtizedes szolgálatom alatt több egyházmegyei és egyházkerületi tisztséget betöltöttem, ill. betöltök a mai napig. Legfontosabb szolgálatomnak – amiért el is hívott engem az én Uram – az Ige tiszta hirdetését tartom mindenféle megalkuvás, félelem vagy nyereség nélkül. Ugyanis az Igére épül fel a lelki templom, a gyülekezet, és Isten az Ő Igéje és Szentlelke által építi és tartja meg az egyházát. Az Ő kegyelme tartotta meg mindeddig egyházmegyénket. A Magyarországi Református Egyházban az Őrségi Egyházmegye területileg az egyik legnagyobb, lélekszámában pedig a legkisebb egyházmegye. Nagy múltú egyházmegye vagyunk, de a múltat akkor érdemes megszólaltatni, ha a jelennek is van mondanivalója.

Mivel hosszú ideje élek az Őrégi Egyházmegyében és volt alkalmam többször is találkozni a presbitériumokkal (Körmendi szervezésű presbiteri konferenciák, egyházlátogatások, megyei rendezvények, - kijelenthetem, hogy a többsége ismer ( nemcsak papírról), ezért most csak néhány programpontot szeretnék ismertetni, melyek megvalósítását fontosnak tartom:

1. Legfontosabb feladatnak tartom: megmaradni! és gyarapodni, de először az alap és utána a falak! Isten elénk adja az áldást és az átkot. Mi választunk! „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak azon annak építői.” (Zsolt 127,1)

2. Összezárni. Együtt építeni, csakis az Istentől kapott építőkövekkel lehet. „ Ti magatok is mint élő kövek , épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által .” (1Pt 2,5)

3. Népegyházból hitvalló egyházzá válni! „ Ha meg nem tértek, elvesztek.” (Lk 18,5)

4. Felelős tisztségviselőket az egyházmegye vezetésébe! Akik ismerik a Szentírást, Hitvallásainkat, egyházi törvényeinket és aszerint munkálkodnak az egyházmegyében!

5. Közös dolgainkat csakis közösen tudjuk megoldani. „ Egymás terhét hordozzátok!” ( Gal 6,2)

6. Az esperes: primus inter pares= első az egyenlők között: nem uralkodó hanem szolgáló! Vallom, hogy az a vezető, aki nem ismeri fel felhatalmazása határait, félre-vezető lesz. Az esperes az egyházmegyei gondnokkal minden évben látogassa meg a lelkipásztor családokat. Legyen valós képe a lelkész családokról és a gyülekezetekről. Legyen világos képe a gyülekezetek lelki és anyagi állapotáról.

7.Tartalmas és építő egyházmegyei lelkész értekezleteket, havonta!

8. Tartalmas és építő egyházmegyei gondnokértekezleteket, egyházmegyei presbiteri gyűléseket, évenként legalább két alkalommal.

9. Tartalmas és lelkileg építő egyházmegyei gyermek és ifjúsági konferenciákat.

10.Egyházi törvények betartása és betartatása.

11. Fegyelmi ügyekben szeretetteljes, de határozott eljárásokat foganatosítani. (intés, feddés ) „ „ Intsétek a rendetleneket.” 2 Thess 5,14)

12. Odafigyelés a lelkipásztor és családja tisztes megélhetésére. „ Méltó a munkás a maga bérére.” Gal 5,18) „ Viseljetek gondot egymásra és az egész nyájra, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett.” ApCsel 20,28.

13. Gyülekezeti, lelkipásztori imaközösségeket. „ Akarom, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül.”( 1Tim 2,8) Imaélet – Igeélet – hitélet! – a dolgok egymásra épülnek.

14. Túlterhelés helyett munkamegosztás.

15. Pontos, ellenőrizhető hivatali ügyintézést.

16. A lelkipásztorok lelkigondozása elengedhetetlen feladat.

„Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené!” Róma 9,16

Szabadi István

lelkipásztor, főjegyző