Őrségi Református Egyházmegye

Isten országának hírnöke

2022-03-28 16:24:26 / Sisak László

Márton Gergely írása

 

A celldömölki megüresedett lelkipásztori szolgálatra Major Lehelt választotta tavaly novemberben a gyülekezet lelkészválasztó közgyűlése. A lelkészbeiktató ünnepi istentiszteletre március 12-én került sor. Igét Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett. Vas megyében, Kemenesalja tájegységben fekszik Celldömölk.

A város kislétszámú reformátusságának nincs még 100 éves a történelme. A lelkiekben erős gyülekezet a közelmúltba újította fel parókiáját, a testvérek szorgalmas és áldozatkész teherviselésének, munkájának, a város és az egyházmegye anyagi támogatásának köszönhetően. Templomuk belső falán lévő márványtáblán csak néhány saját gyülekezeti lelkipásztor neve áll, rövid történelmükben csupán a negyedik lelkészbeiktatására készültek március 12-én. Zsúfolásig megtelt a templom és a gyülekezeti terem. Az egybegyűlteket Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos és Kovács Dániel lelkipásztor köszöntötte imádságos szeretettel. Pál apostol Timóteushoz írt második leveléből szólt az ünnepi alkalmon az ige: „De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván, kiktől tanultad, mivel gyermekségedtől ismered a szent írásokat, amelyek bölccsé tehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hit által.” (2Tim 3, 14-15). Steinbach József püspök, Isten Szent Lelke által több kontextusba helyezte az ige üzenetét a gyülekezet szívére: Major Lehel celldömölki szolgálatába állítása, nemzeti ünnepünkre és az országgyűlési választásokra készülés, valamint a közelünkben történő események összefüggésében szólt igehirdetésében. Az egyház hétről-hétre többszázezer embert tud megszólítani Isten igéjével. Ez kegyelmi állapot, amit csak fokoz, hogy már gyermekségünktől fogva hallhatjuk az evangéliumot, tanulhatjuk Isten szavát. Az apostolra utalva a püspök kiemelte, hogy hiteles tanúktól kaphatjuk meg a tanúságot, követhetjük Jézus Krisztust. Adjunk hálát azokért, akiktől tanulhattuk Isten igéjét, szüleinkért, nagyszüleinkért, lelkipásztorainkért, azokért, akik Isten eszközeként élő hiteles példák voltak az életünkben. A fordulat akkor történik – mondta Steinbach József – amikor Isten lelke a megkapott ismeretet megeleveníti, amikor az ige megszólít bennünket és hitre jutunk: „Mindaz, amit megtanultunk, az egyszerre csak bizonyossággá lesz számunkra, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet”. Köszönjük meg az élő Istennek azt a csodát, hogy van személyes hitünk, ami bölccsé tesz minket az üdvösségre a Jézus Krisztusba vetett hit által. Azt, hogy tudunk ebben a nehéz világban Isten akaratához igazodni, az Ő dicsőségére tudunk döntéseket hozni. A személyes hit csak közösségben élhető meg, a látható egyházban való jelenléttel. Megmaradni Isten igéjében az igazi kegyelmi állapot, mert az Ő szeretetétől senki és semmi el nem választhat minket. Most, e nehéz idők közepette is megnyugtató az, hogy megőriz, megtart bennünket az Isten, a bennünk elkezdett jó munkáját elvégzi a Jézus Krisztus napjára, elhív, megigazít, megőriz, megszentel és megdicsőít bennünket. Nincs más megoldás, csak az Isten igéjében való megmaradás. Az Úr nem terhel minket erő felett, de a nehézségek elviseléséhez ad mennyei erőt.: „Ebben a kemény világban, ha fogy a türelem, amikor megrendül a hit, kihűlni látszik a szeretet és alig van állhatatosság, akkor olyan jó tudni, hogy az élő Isten a garancia arra, hogy minél inkább fogynak bennünk ezek, annál inkább kiárad a kegyelem, hogy megmaradjunk abban, amit tanultunk és amiről megbizonyosodtunk” – zárta igehirdetését Steinbach József kérve Isten áldását Major Lehel szolgálatára. Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző az igére felelve imádáságban adott hálát az Úrnak kegyelméért. „Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.” (János 12,26) Major Lehelt a Celldömölki Református Egyházközség lelkipásztori tisztségébe Szabadi István, az Őrségi Református Egyházmegye esperese iktatta be: „Szolgálj az igével és a sákramentumokkal Isten népének. Legfőbb feladatod a gyülekezet pásztorlása legyen. Legyél Isten harsonása, hirdesd az igét alkalmas és alkalmatlan időben is, buzdíts teljes béketűréssel!” A lelkésztársak személyes igei áldása után Major Lehel Lukács evangéliumából hirdette az Úr üzenetét: „Ne félj, te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy nektek adja az országot!” (Lukács 12,32) A mennyek országa tökéletes birodalom, amit nem lehet hasonlítani semmilyen földi társadalmi szerveződéshez. Az emberek alkotta és az emberek uralma alatt lévő földi hatalmak acsarkodnak egymással. Felszabdalt, megcsonkított hazánk történelme fájdalmas példákat ad erre a borzalomra. A békétlenség most keletről fúj hideg szelet. A való világ mindig forrong, mint egy felbojdult méhkas. A háborúk nemcsak országok között pusztítanak, a gonosz behatol a társadalmak alaprétegeibe is. A világ elborzasztó realitása mellett vágyunk egy jobb világra, a tökéletesre, a mennyek országára. „Isten országában béke van, igazság, élet és szeretet van, tehát Isten van” mondta a lelkipásztor. Ellentétben John Lennon Imagine című slágerével, amiben a szerző a mennyország nemlétében látta a béke megvalósulását, rávilágított arra az igazságra Major Lehel, hogy ebben a háborúzó világban csak a mennyek országának eljövetelével érkezhet békesség. A világot uraló média el akarja rejteni előlünk Isten országának tökéletességét. Azok hangos zajával ellentétben Isten Jézus Krisztus halk és szelíd szavával szól hozzánk: Ne félj te kicsiny nyáj. Jézus Krisztus elhozta nekünk a mennyek országát azért, hogy részese lehessünk az Ő szeretetének: „Az emberré lett Jézus Krisztus véráldozata az ára annak, hogy a Mennyei Atya jószándéka megvalósulhasson és a kicsiny nyáj megkaphassa az Ő országát”. Az élet élvezetének hajszolásáért aggódunk, a mulandó világ mulandóságaihoz kötődünk, azokat féltjük. Isten eltörli a félelmet az ő nyájában: „Vidd magaddal ezt az üzenetet és légy bátor Jézus követésében!” Az Istentisztelet után köszöntések hangzottak el. A Dunántúli Református Egyházkerület nevében Dr. Nemes Pál főgondnok kért áldást Major Lehel szolgálatára és a gyülekezet lelki életére. Dr. Juhász Sándor megyei gondnok az Őrségi Egyházmegye köszöntését tolmácsolta, kérve Isten erejét a lelki vezetés szolgálatához. Szentgyörgyi László sárvári református lelkész az Őrségi Egyházmegye lelkészi közösségének a köszöntését adta át. A társfelekezetek üdvözlése után Ágh Péter országgyűlési képviselő és Fehér László polgármester kívántak sok örömet és erőt Major Lehelnek a Celldömölki Református Egyházközség szolgálatához. A korábbi gyülekezeti lelkész, Szentpály-Juhász Imre a közösség vezetésére kérte Isten áldását, majd a gyülekezet ajándékkal köszöntötte a beiktatott Major Lehel celldömölki lelkipásztort.