Várpalota-Pétfürdői Református Egyházközség Honlapja

Presbitérium

2020-10-01 /

Lukátsné Orovicz Piroska lelkész-elnök


1. ARANY GÁBOR 1932. augusztus 8.-án Derecskén született ősi református, földművelő családból. Nagyapja kezdő énekes volt a nagytemplomban. 1954-ben került Várpalotára a Bányához. Innen is ment nyugdíjba. 1957-ben nősült: felesége Száraz Terézia, aki szintén derecskei származású. Két lányuk van: Zsuzsa tanítónő, Katalin az egészségügyben dolgozik. Nagyon szereti a természetet és a növényeket.


2. BÁNFI GYULÁNÉ Hajmáskéren született 1937.-ben, református családból származik. Itt keresztelték, és itt is konfirmált. Két gyermeke és öt unokája van. 1961.-ben költöztek Pétfürdőre. Aktív tagja a gyülekezetnek, minden igyekezetével a különböző rendezvények megszervezésében segédkezik.
3. DR. BECSÁGH LÁSZLÓ 1952-ben született Veszprémben. A Berhidai Református Gyülekezetben konfirmált. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának tanulója volt és itt érettségizett. A Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán szerzett doktorátust. Házasságkötésétől, 1994-től a Várpalotai Református Gyülekezet tagja. 2009 óta a Dunántúli Református Egyházkerületben bírói tisztséget tölt be. Felesége tősgyökeres felvidéki református család sarja, akinek nagybátyja esperesként tevékenykedett. Lányuk a veszprémi Vetési Albert Gimnázium 11. évfolyamának tanulója.

4. BÉCZI ZOLTÁN Várpalotán született 1932. jan. 3.-án, itt keresztelték és itt is konfirmált 1946-ban. Református családból származik, édesapja dékán volt. Mentőtisztként dolgozott. 1992 óta szolgál presbiterként. Elsősorban a templomkert rendben tartásában és gondozásában vállal szerepet


 


5. BODÓ IMRÉNÉ 1956-ban született Baranya megyében és ott is konfirmált 1969-ben. 22 éve a várpalotai gyülekezet tagja. Lehetőségeihez képest mindig részt vett a gyülekezeti alkalmak lebonyolításában. A továbbiakban is szeretné vállalni a templom belső takarítását, tisztán tartását és díszítését.
6. DRÁGÁN SÁNDOR 1963-ban született Várpalotán. Keszthelyen járt középiskolába, ahol mezőgazdász végzettséget szerzett. Az iskola után a várpalotai Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben műszakvezetőként dolgozott, majd 1985-től egészen nyugállományba vonulásáig hivatásos rendőrként teljesített szolgálatot különböző beosztásokban. 1990-ben kötött házasságot. 2007-től presbiterként is szolgálja gyülekezetünket.


7. ERDÉLYI SÁNDOR 1948 okt. 13-án született Budapesten. Jelenleg nyugállományú, s egy bioboltban dolgozik. 1966 áprilisában konfirmált Debrecenben. Tíz éve presbiter a péti gyülekezetben. Felesége Péten gyógyszerész. Két lánya férjnél van s van egy unokája is. A jövőben továbbra is szívesen vállal részt a hitoktatásban, és minden olyan munkában, amely a képességeiből telik.8. FÜLÖP LÁSZLÓNÉ 1939. jan. 9.-én született Veszprémben. A család Hajmáskéren élt, itt konfirmált nagytiszteletű Kuti József lelkipásztor idejében. 1964-ben kerültek Pétfürdőre, ahol a Nitrogénműveknél dolgozott laboránsként. 2 gyermeke, 4 unokája van. Rendszeres látogatója és szervezője a gyülekezeti alkalmaknak.
9. HORVÁTH JÓZSEF 1934.-ben született Felsőnyéken. Itt keresztelték, és 1946-ban itt is konfirmált. Özvegy, két lánya és unokái szintén reformátusok.
 


10. DR. HUSZÁR PÁL 1941. június 26-án született Várpalotán. Iskolai tanulmányait a Várpalotai Református Elemi Iskolában kezdte. 28 évig tanított a várpalotai Thuri György Gimnáziumban, majd 12 éven át a Veszprémi Egyetemen. Szintén református felesége az egészségügyben dolgozott. Péter fiuk révén egy kis unokájuk van, Júlia lányunk velük él, egyházközségünk aktív tagja, miként felesége is. Közel két évtizede viseli a presbiteri tisztséget. Főként gyülekezetünk külkapcsolatainak alakításában igyekszik hasznossá tenni magát.

11. KOVÁCS GYULA Több mint 30 éve a Péti Gyülekezet tagja feleségével együtt, immáron néhány éve nyugdíjasként.2 fiúgyermekük van és 4 leány unokájuk. Presbiter-gondnokként az elmúlt 2 turnusban próbált e tiszte szerint élni. Vallja, hogy egyházunkat bibliai alapokon megreformálva kell és érdemes munkánkat végezni kegyelmi időnk alatt, elfogadva tettrekész hitvallásként: Soli Deo Gloria! Mindenben Istené a dicsőség!


12. LIPÓTH LÁSZLÓNÉ 1927-ben született Várpalotán. Születése óta tagja a gyülekezetnek. 1992 óta presbiter. Két gyermeke, 5 unokája és 4 dédunokája van. Gyülekezetünk legidősebb tagja.


 
13. MOLNÁR GYÖRGY 46 éves erdőmérnök. Alföldi származású, párkapcsolata révén került Várpalotára a '80-as évek végén. Felesége, Elekes Györgyi a gyülekezetünk egyik hitoktatója. Két leányt nevelnek, mindkettő már konfirmált is. Bár a gyülekezetnek azóta tagja, amióta Várpalotán él, konfirmációjára csak 6 évvel ezelőtt került sor az akkori felnőtt konfirmációs csapat egyik tagjaként. A mindennapi hitre térve ettől kezdve lelkes segítője és szervezője a gyülekezeti életnek és munkáknak. A missziói munkában szeretne nagyobb részt vállalni, hiszi, hogy a református keresztény emberek többsége vár a hívó szóra, és egy kis biztatás után mind a gyülekezetbe, mind az istentiszteletekre szívesen visszatérne.

14. MURAI ISTVÁN Várpalotán született. Katolikus vallású családba született 1956-ban, így keresztelése is a katolikus templomban volt. A református egyházzal és vallással nősülését követően került kapcsolatba, mivel felesége és családja a református hit szerint élt és gyakorolta vallását. Ennek hatására 1998. október 31-én, felnőttként konfirmált. Szívesen vett részt az építkezésben és felújítási munkálatokban, mely a vasas szakmai képzettségéhez is kapcsolódó munkákon kívül egyéb feladatok ellátását is jelentette.

15. ÓCSAINÉ CZIRBUSZ MAGDOLNA 1949-ben született Beszterecen, ugyanott konfirmált. Nyíregyházán érettségizett 1968-ban. 1980 óta tagja a Várpalotai Református gyülekezetnek. Isten kegyelméből, 1989-ben felvették a Budapesti Teológia Hitoktatói Szakára. Ezután több mint 20 évig , nagy örömmel tanította a gyerekeket. 2010-től az egyházközség könyvelési feladataiban is segít. 1993 óta presbiter. Ebben a tisztségében, ezután is, Isten dicsőségére és a gyülekezete javára igyekszik szolgálni.

16. PASS LÁSZLÓNÉ Várpalotán született 1952-ben és azóta is itt él. 37 tanévet dolgozott pedagógusként a városban. 1990-től kapott megbízást, hogy gyülekezetünk aprajának hitre nevelésében segítsen. 2007-ben választották presbiterré.


 17. DR. PETNEHÁZY SZABOLCS 1941.- ben Bábolnán született. Édesapja presbiter volt az Óbudai Egyházközségben. Két testvére volt, bátyja 2006-ban meghalt. Végzettsége állatorvos, felesége Tóth Judit laborasszisztensként dolgozott. Két fia és 5 unokája van. 1965 óta él Várpalotán. 1992 óta presbiter, és az utolsó két ciklusban a gyülekezet gondnoka. Fontosnak tartja a gyülekezet anyagi egyensúlyának megtartását, lehetőségek szerint a szükséges felújításokat, esetleges tatarozásokat időben megejteni.

18. RÉTFALVI ÁKOS Veszprémben született 1951.- ben szegény munkás szülők gyermekeként. Iskoláit a veszprémi Dózsa György általános iskolában és a Közgazdasági Technikumban végeztem. 1974 évben végzett a Zrínyi Miklós Katonai Főiskolán, polgári diplomája üzemgazdász. Felesége és két fia és két fiú unokája van. Eredetileg katolikus vallásra keresztelték, majd felnőttkorban tért át a református hitre. Nagyon szeretné, hogy a fiatalok sokkal többet járjanak templomba és aktívabban részt vegyenek az összejöveteleken, ezért imádkozik.

19. SZTANKE JÓZSEF Várpalotán, 1954.06.14.-én született. Felnőttként konfirmált 1997.október 26-án, presbiteri esküt 2003.október 31-én tett. Felesége, két fíú gyermeke református, itt konfirmáltak. A presbiteri teendőket nyolcadik éve látja el. Fontosnak tartja az Isten házának karbantartását és környezetének tisztántartását, valamint megóvását. A gyülekezetért igyekszik mindent megtenni, amit csak tud, példamutatással, még a sport területén is.

20. SZŰCS ZOLTÁN 1957-ben e templomban keresztelte dr. Fejes Sándor Nagytiszteletű úr. 1970-ben tett konfirmációi fogadalmat. 31 éve él házasságban. Mindkét gyermeke a gyülekezetünkben keresztelkedett és konfirmált. Idősebbik gyermeke református lelkész. Foglalkozása kohómérnök, jelenleg is a szakmájában dolgozik. 2003 óta gyülekezetünk presbitere.21. TALUM GYÖRGY 1983-ban született itt Várpalotán és ebben a templomban keresztelte meg Lukáts András. Anyai nagymamája után lett reformátusnak keresztelve testvérével egyetemben. Rendszeres látogatója volt a hittanóráknak és a vasárnapi gyermek istentiszteleteknek. Hitoktatói voltak azok, akik elindították Krisztus követésének rögös, keskeny, de csodálatos útján. Mindig is szerette a zenét, a hangszereket. Ezért megtiszteltetés volt számára Szűcs László, az előző kántor keze alatt elsajátítani az alapokat, majd később az intenzív fejlődés szakasza után 2002-ben a gyülekezet kántorává válnia. Szereti ezt a gyülekezetet és szeretne presbiterként is még többet tenni hitéleti és minden téren bekövetkező fejlődéséért.

22. TÍMÁR JÓZSEF 1950.-ben, Várpalotán született földműves családból. Itt is konfirmált 1964-ben. Mezőgazdasági üzemmérnökként dolgozik a Palotavidék Zrt.-nél. 1983-ban nősült, 2 gyermeke van: Hajnalka gyógyszerész, Péter fia egyetemista Szegeden.