Őrségi Református Egyházmegye

Lelkészbeiktatás Bajánsenyén

2017-03-20 22:42:57 / őrségi admin

Örömmel és hálaadással ünnepeltünk 2016. november 26-án, hiszen ezen a napon iktatta be nt. Szakál Péter esperes úr gyülekezetünk 213 éves történetének első női lelkészét, nt. Szakál Anikó Gyöngyit.

Az ünnepi istentiszteleten főtiszteletű Steinbach József püspök úr hirdette Isten igéjét a Fil 2,1-11, az úgynevezett Krisztus himnusz alapján, és tett bizonyságot arról, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére (Fil 2,11b). A püspök úr hangsúlyozta, hogy Isten azért helyezte ide Szakál Anikó Gyöngyit és családját, hogy életükkel, szavaikkal, tetteikkel ezt hirdessék. Ez a hit vigasztal, bátorít, gyógyít, ez a hit köti össze a közösséget, határozza meg a gyülekezet életét, és segít egységre jutni, hogy látszódjon rajtunk, hogy Isten népe vagyunk, és hogy Jézus Krisztushoz tartozunk. Nt. Köntös László lelkészi főjegyző imádsága után nt. Szakál Péter esperes úr beiktatta tisztségébe az újonnan megválasztott lelkésznőt. Ezt követően az Őrségi Egyházmegye lelkészei tolmácsolták Isten áldását Szakál Anikó Gyöngyi felé.

Az újonnan tisztségébe iktatott lelkésznő igehirdetésében hitéről és céljáról tett bizonyságot Pál apostol szavai alapján: „Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (II. Kor 12,9) „Lelkipásztori szolgálatom egyetlen célja, hogy minél több embert Krisztushoz vezessek, mert csak Vele teljes az élet, ez pedig az én erőtlenségemen keresztül, az Isten ereje által fog célhoz érni.” – fogalmazott a lelkésznő.

Az ünnepi köszöntések sorát Szabadi István főjegyző úr vezette fel. Az egyházkerület képviseletében Dr. Huszár Pál, az egyházmegye nevében Balogh Péter, gyülekezetünk nevében Jankó Gyula gondnok és Cseke Sándor presbiter mondott köszöntőt. Dr. Márkus Mihály levélben köszöntötte egykori tanítványát, az anyagyülekezet és az egykori teológustársak nevében Bátki Dávid Géza etei lelkipásztor ajándékozott a kedves szavak mellé egy festményt az etei templomról, ahol a lelkésznő eddigi életének legfontosabb állomásai történtek. A festmény azért is különleges, mert azt Rohonczi László, Ete község polgármestere készítette. Szakál Elemér nyugalmazott esperes úr szintén levélben fogalmazta meg üdvözlő gondolatait. A kerkamenti reformátusok nevében dr. Pacolai Ilona presbiter testvérünk egy saját költeménnyel ajándékozta meg a tiszteletes asszonyt és a hallgatóságot.

A testvéregyházak nevében Kollerné Loós Zsuzsanna evangélikus lelkésznő külön örömmel fogadta a női szolgatársat. Varga Ottó római katolikus esperes plébános szintén az ökumené lelkületével mondott köszöntőt. V. Németh Zsolt államtitkár úr üdvözlő szavait Kerekes Ferenc Béla (megyei közgyűlés tagja) olvasta fel. Györke Gyula polgármester Bajánsenye község önkormányzatát, míg Keserű József polgármester Kerkáskápolnát képviselve mondtak köszöntőt. A köszöntéseket a felsőőri (Ausztriai) gyülekezet gondnoka zárta.

Az esemény ünnepélyességét emelte a Sforzato rézfúvós együttes közreműködése, a szépen felékesített templom, valamit a 180 fő vendéglátására berendezett művelődési ház, mely majdnem szűknek is bizonyult. Istennek hála, az ünnepség, ahol 200-nál is többen voltunk, teljes egészében rendben zajlott, melyért köszönetet mondunk mindenkinek, aki segített azt előkészíteni és lebonyolítani. Mindezek fölött pedig Egyedül Istené a Dicsőség! Sz.Z.

Galéria

01 03