Őrségi Református Egyházmegye

Konfirmáció, hitvallás, többnyelvűség

2018-06-05 14:29:50 / Bódis Tamás

Pünkösd a konfirmációk ideje gyülekezeteink nagy részében. Idén Isten kegyelméből hárman tettek konfirmációi fogadalmat gyülekezetünkben: Slavko Kocijančič, Špilak Larisa és Horvat Mitja.

A Szlovéniai Református Keresztyén Egyházban történelmi eseménynek voltunk tanúi pünkösd előtti vasárnap. Miután konfirmációi felkészítőn részt vett, konfirmációi vizsgát és fogadalmat tett az első olyan egyháztag, aki semmi módon nem kötődik a Muravidékhez, sem a magyar nyelvhez.

Ittlétünknek hangsúlyos szerepe, hogy magyar nyelven szólaljon meg Isten Igéje, hogy a hitoktatás nyelve is magyar legyen, őrizve eleink hagyományát, identitásunkat. Ennek megfelelően magyar nyelvű konfirmáció is volt a szentlászlói templomban.

Pál apostollal valljuk: „mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban." (1Kor 9,22)

Ha Istent keresik, nem tehetjük a nemzeti identitást akadállyá. Urunk, Jézus Krisztus is így imádkozott értünk főpapi imádságában: „de nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek énbennem; hogy mindnyájan egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, énbennem, és én tebenned." (Jn 4,20-21a)

Ebben az ünnepkörben bebizonyosodott, hogy a helyi nyelvek között van átjárás, és Isten minden nyelven meg tud és meg akar bennünket szólítani. A Lélek által minden, ami Istentől jön, ami az Úr üzenete számunkra, érthetővé válik.

Ebben a sokszínűségben telt ünnepünk, és mi örülünk e horizont tágulásnak. Soli Deo Gloria!

 

Rozgonyi Emőke

Galéria

. .. ... .... 01