Őrségi Református Egyházmegye

Új tanév, új feladatok

2018-10-01 09:52:52 / Bódis Tamás

Minden ember élete egy-egy szakaszának indításakor számvetést készít az elvégzendő feladatokról, elképzelésekről. Terveket sző az elkövetkező időszakra, felállítja a fontossági sorrendet, lelkileg is felkészül a feladatokra. Ilyen időszak a tanévkezdés is.

Felnőttek, gyerekek, szülők és tanárok is reménységgel telve indulnak az új tanévnek. Szeptemberben a közoktatás indulásával párhuzamosan a hitoktatás is elkezdődik. A zalaegerszegi gyülekezetben mindig nagy örömmel várjuk az új református hitoktatási év indulását. Ekkor megtelik a templom fiatalokkal, akik életet visznek isten házába. Kisebb és nagyobb gyerekek 2018. szeptember 9-én ünneplőbe öltözve érkeztek szüleikkel az ünnepélyes megnyitóra.

A gyerekek lelkipásztorainkkal együtt vonultak be a templomba, majd a bűnbánati imádság után a hittanosok énekével és közös ima elmondásával kezdődött el az ünnepi megnyitó. Ezután Süle Zsolt 5. osztályos tanuló elszavalta Túrmezei Erzsébet Az új füzet című versét, mely mindannyiunkat gondolkodásra késztetett. A vers után minden gyermeket és a szüleiket is sok szeretettel köszöntötte Hodánics-Biró Tünde tiszteletes asszony, aki a református hitoktatás szervezője Zalaegerszegen és a hozzátartozó szórványban. Kérte, hogy a gyermekek lehetőség szerint a gyülekezeti hitoktatásban is vegyenek részt és minél többször jöjjenek templomba szüleikkel. Református hitoktatóink sok szeretettel várják a gyermekeket a legkisebbektől a konfirmációra készülő nagyokig.

 

Gyülekezetünk Zalaegeszeg központú, de a megye adottságából kifolyólag szórvány gyülekezet. Ez egy különleges helyzetet idéz elő, hiszen nagyon nehéz minden református vallású gyermekhez eljutni a hitoktatás keretén belül. Sajnos nagyon sokan így az iskolai hitoktatásban nem is tudnak részt venni. Lelkipásztorunk, Hodánics Péter tiszteletes úr minden lehetőséget megad, hogy minél több gyermekhez jusson el isten igéje, minél többen érezzék a hitoktatás fontosságát, ebben nagy segítségére vannak hitoktatóink. Áldozatos munkájukat bizonyítják az alábbi statisztikai adatok:

Zalaegerszeg 10 általános iskolájában és a szórványhoz tartozó Zalalövő általános iskolájában tartunk hitoktatást, 49 csoportban 110 gyermeknek. A katolikus Mindszenty József általános iskolában 39 fő vesz részt református hitoktatásban. Ez nagyon jó mutató a katolikus Zalaegerszeg viszonylatában.

Lelkipásztoraink és a hitoktatók nagyon fontosnak tartják a gyülekezeti hitoktatást is. Ennek nagyon régi hagyománya van gyülekezetünkben. Az iskolai hitoktatás bevezetése után is megtartottuk ezt az oktatási formát, hogy gyermekeink közösséget alkossanak. Hiszen ezeken az együttléteken jobban megismerik egymást, közösen játszanak, énekelnek, ismerik meg a biblia világát és hitünket. Itt összeismerkednek, barátságok alakulnak, már az utcán is megismerik egymást. Korosztályonként csoportokba vannak beosztva, együtt készülnek fel nagyobb ünnepeink megünneplésére. Ezzel a gyülekezet minden tagjának szebbé teszik a családi ünnepeket is. Sajnos nagyon sok az egyedül élő idős ember, akik ezeken az ünnepi alkalmakon sok örömet és szeretet kapnak hittanosainktól. Minden vasárnap kapunk egy kis ízelítőt az istentiszteleteken a gyermektanítás alkalmával a hittanórán tanultakból. A gyermekek énekkel és imádsággal megalapozzák elmélyülésünket, gazdagabbá teszik hitéletünket. Reméljük, hogy ezek a gyermekek tovább viszik a keresztyén értékeinket, gyakorolják vallásukat. Ehhez kérjük Isten áldását gyermekeinkre, tanáraikra, szüleikre, lelkipásztorainkra és a gyülekezet valamennyi tagjára.

Befejezésként az ünnepi istentiszteleten elhangzott versből szeretnék idézni:

„Háromszázhatvanöt lapon

A leckét vele írhatom

Ő vezeti gyenge kezem

„Jézus nevében kezdem el."

Jézus nevében végezem."

 

Áldás, békesség!

Tubolyné Takács Mária

Zalaegerszegi Református Egyházközség, gyülekezeti tag