Az Úr nagyobb mindennél

Márton Gergely, 2021-11-03 07:26:45

A tatai református közösség története az 1600-as évekre nyúlik vissza. A megpróbáltatásokkal teli évszázadok alatt erős, hitvalló gyülekezet épült.  Napjainkban már nemcsak a templomban hirdethetik az igét, de Isten kegyelméből több intézményt is működtetnek. Jelenleg Családi Napközi, Óvoda, Művészeti Iskola, Neszmélyen Általános Iskola valamint Gimnázium van a gyülekezet fenntartásában.

A gyülekezetben a számos terület és feladat elvégzésére több lelkész szolgál. 2015-óta Farkas Balázs kihelyezett segédlelkészként segítette Dr. Szabó Előd lelkész munkáját. A gyülekezet döntése értelmében 2021. október 30-án hivatalosan is beiktatták a Tatai Református Egyházközség lelkipásztorának.

Farkas Gergely elnökségi tanácsos igei köszöntés után Steinbach József püspök bevezető igehirdetésében Pál Timóteushoz írt második levelének első fejezetéből vett ige alapján prédikált, kiemelve a 10-ik verset: „Ez most nyilvánvalóvá lett a mi Üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet.”

Napjainkban a sokféleség áradatában nehéz eldönteni, hogy mi a nyilvánvaló. Ebben a világban mi lehet az állandó kapaszkodó, tette fel a kérdést a püspök. A keresztyén üzenet erre a kérdésre az Evangélium, ami meghirdeti az áldott nyilvánvalóságot Jézus Krisztus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét és világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Az ige azt is megmutatja, hogy ez az áldott nyilvánvalóság azáltal lesz személyes bizonyossággá és őriz meg bennünket, hogy az Isten Jézus Krisztusban kiválasztott, megszabadított és elhívott minket az Ő szolgálatára. Minden bizonytalanság, nyomorúság ellenébe ez az egyház üzenete, ennek az örömhírnek a hirdetésére hivatott el a beiktatandó lelkész, Farkas Balázs is.  „Van, ami nyilvánvaló. Ami áldott, boldog hit-nyilvánvalóság. És ez személyesen a miénk. Nem kell ennél több… Én minden próbatétel, kín ellenére, amit megtapasztaltam ebben a szolgálatban, nagyon boldog ember vagyok. Legyen ilyen boldog ember Farkas Balázs szolgatársunk is” – zárta az igehirdetést Steinbach József püspök.

Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző imádsága után Gerecsei Zsolt, a Tatai Egyházmegye esperese iktatta be Farkas Balázst a Tatai Református Egyházközség lelkipásztori állásába. Az Úr szolgálatára, a gyülekezet hitben való tanítására és erősítésére kérte fel őt Isten áldásában: „Bizony, bizony, mondom nektek: ha a földbe vetett búzaszem nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti; aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen; és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is; és ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az Atya.” (János 12,24-26)

A beiktatott lelkipásztort a szolgatársak egy-egy igével köszöntötték. Köztük volt Márkus Mihály nyugalmazott püspök, a tatai gyülekezet korábbi lelkipásztora is.  

 „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.” (János 3,30) A beiktatott lelkipásztor igehirdetésében a textusra utalva elmondta, hogy ez ünnepi alkalmon is elsősorban az Istenre kell figyelnünk: „Isten mindig nagyobb! Komoly veszély van abban, ha ezt a törvényszerűséget szem elől tévesztjük” – mondta. Ha elfordulunk Istentől, akkor az életünk csak arról a nyomorúságról szól, hogy miként lehetünk nagyobbak másoknál. Keresztelő János története arra tanít minket, hogy lássuk meg, kicsoda Jézus Krisztus, és fakadjon ebből az isteni törvényszerűség elfogadása, hogy Neki növekednie kell, nekünk pedig kisebbedni. De ez nem jelentéktelenedést jelent a hívő ember életében, hanem azt a szolgálatot, hogy Ő legyen láthatóvá, mert rá van szüksége az embereknek: „Oda kell állnunk az emberek mellé, és el kell mondanunk, hogy Isten nagyobb bármilyen evilági hatalomnál, nagyobb minden keserűségnél, nagyobb a halálnál, mert az Úr Jézus legyőzte mindezeket”.

Nincs ennél nagyobb szabadság – folytatta – mert Krisztus megbékített minket Istennel. Ha Jézusban megbékélve elfogadjuk kicsinységünket, akkor jobban észrevesszük az elesetteket, a kitaszítottakat, és tudjuk őket támogatni. Krisztus növekedésének nincs határa, csak beteljesedése, kiterjed bennünk, a családunkban, a gyülekezetben lesz hatása. A feladat közös, hirdetni, Istennél nincs nagyobb.

Dr. Szabó Előd lelkész köszöntötte az egyházi és világi vezetőket, a társegyházak képviselőit és a megjelent ünneplő gyülekezetet.
A beiktatott lelkészt elsőként az egyházkerület nevében Dr. Nemes Pál, egyházkerületi főgondnok köszöntötte a 90. zsoltár 16. versével: „Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon!”. Mai keresztyéneknek az a feladata, hogy nyilvánvalóvá tegyük az Úristen tetteit. Ehhez kérte a Teremtő erejét Farkas Balázs lelkipásztori szolgálatára.A köszöntések sorát Dr. Balogh Zoltán egyházmegyei gondnok, majd dr. Varga József tatai egyházközség főgondnoka folytatta. Szintén a gyülekezet részéről üdvözölték Farkas Balázst és családját dr. Szabó Előd lelkész, a hittanosok csoportja, az intézmények vezetői és a gyülekezet kórusa. A pápai teológia volt tanárai részéről Dr. Huszár Pál nyugalmazott egyetemi tanár kért áldást a lelkész szolgálatára. A társegyházak, valamint Tata város polgármesterének köszöntése után a család nevében nagybátyja, Hájek János, a horvátországi testvéregyház püspökhelyettese szólt. Megható köszöntésében felelevenítette a lelkész gyermekkorát, az utat, ami elvezette Isten szolgálatára, majd átadta a szintén lelkészként szolgált nagyapának a bibliáját.  

A Pápai Református Teológiai Akadémián végzett Farkas Balázs elsődleges feladata a fiatalokkal való munka. Odakerülése óta egyre több gyermeket biztathat a hitben való járásra. Igehirdetési szolgálata mellett áldott lehetőségnek éli meg a lelkigondozást, az idősekkel való találkozásokat. A lelkészi feladatot ketten, Szabó Előddel közösen végzik, egymást segítve, kiegészítve dolgoznak a gyülekezet építésén.
A hitélet erősítésében szolgálnak még a gyülekezet intézményeiben Szabó Elődné Melinda, Nagy Krisztina és Deák László lelkipásztorok.

 


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2021. December 06., Monday,
Miklós napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 12247
Összesen 2009. június 2. óta : 28264264

Ige Mellett

(15) „Fogjátok meg a rókákat…, mert pusztítják szőlőinket…” (Énekek 2)

A rókák feldúlják virágzó szőlőnket. A rókát még kölyökkorában kell elkapni, mert idősebben már nehezebb megakadályozni pusztítását (15). A férfi és n... tovább