Az Isten által létrehozott szilárd krisztusi alap mindenkor megáll

Márton Gergely, 2022-02-15 07:39:24

„Emlékeztessen benneteket ez a templom mindig arra, hogy életünknek krisztusi alapja van, az Övéi vagyunk. Építkezzünk erre az alapra, legyen olyan szép, tündöklő az életünk, mint ez a templom. Dicsőség az Úrnak” – fogalmazta meg az ige alapján gondolatait Steinbach József püspök, az új balatonakarattyai református templomért tartott hálaadó istentisztelten.  Az egyházkerület, a kormány, az önkormányzat és a hívek adományából felépült templommal a reformátusok közel nyolcvan éves vágya teljesült.

A balatonakarattyai hívek már az 50-es években telket vettek, építőanyagot gyűjtöttek, hogy végre templomuk lehessen, de ez az akkori lelkész hirtelen és végzetes betegsége miatt meghiúsult. Aztán az akkori tanácselnök végül elvette a telket, az építőanyagot pedig széthordták… kezdte visszaemlékezését Némethné Sz. Tóth Ildikó lelkipásztor. A napjainkban egyre bővülő gyülekezet – a hétköznapokban közel félszáz református hívőt számlálnak – és a nyaranta felduzzadó, Isten igéje után vágyó hívek nehéz körülmények között tarthatták meg alkalmaikat. Bő 70 év múltán Isten kegyelméből újraéledt a remény, hogy amit az egykori keresztényellenes kommunista hatalom elvett, azt a jelenlegi kormányzat visszaadja és mégis épülhet Isten-háza az akarattyai reformátusok számára is: 2017 elején egy igen jelentős, 80 milliós állami támogatásról döntöttek. Az egyházkerületünk hozzájárulásával 15 millió forintért telket vásárolhattak, amire Szabó György építész tervezte meg ezt a templomot.

Ahogy ő megfogalmazta: a hazatérő tékozló fiú és a hazaváró Atya ölelése az a két ív, ami e templom alaprajzában is egymásba kapcsolódik – ahogy igazából minden vasárnap megtörténhet egy ilyen találkozás. És ebből az alapgondolatból adódott, hogy ez a két ív kirajzol egy magvacska és a tetőben egy levél alakot, ami már az Ige magvát és a belőle kihajtó új életet is jelképezi. Ebből jöttek azután az igék: a magától növő vetés példázata a karzaton, az ige romolhatatlan magjából való újjászületés a szószéken és az életét odaadó, de sokszoros termést, életet hozó mag, vagyis az Úr Krisztus az eucharisztiában, az úrasztalán. A padló burkolatába ősi keresztény szimbólumokat ábrázoló egyedi téglák kerültek - Boros Zita, a pápai református kollégium művészeti iskolájának keramikus művésztanára munkájaként - mintha azok, az úrasztala körüli koncentrikus körökben elrendezve, a szószék felől szétszórt, elvetett magok, Ige-magvak lennének.

2019. márciusában került sor az alapkő letételére, és a kivitelező még az év nyarán az épületet szerkezetkész állapotban át is adta. De az építőipar iszonyatos árdrágulása minden maradék pénzt elvitt. Közadakozásból a hívek több millió forintot adtak össze a templom kifelé és a befelé szóló „hangjai”, a harang és orgona megépítéséhez. A 2020-ban meghirdetett országos októberi perselyadomány gyűjtés 21 millió forinttal segítette az építkezést, a Gustav Adolf Werk alapítvány is hozzátett 9 milliót, és tovább adakoztak a helyiek és a „nyári gyülekezet”, akik nyaralóikban üdülve többnyire tavasztól őszig ide is tartozókként jelen vannak a gyülekezet életében. Így épülhetett meg adakozásból a szószék, és lettek székek a templomban. A kormányzat – Matolcsi Gyöngyi polgármester és Kontrát Károly országgyűlési képviselő közbenjárására – újabb jelentős támogatással, 86 millió forinttal segítette az építkezés befejezését. Így 2021 végére elkészülhetett Balatonakarattya új, református temploma.  

A megvalósulásért hálát adó istentiszteletre 2022. február 12-én került sor: „A mai ünnep a köszönetmondás és hálaadás napja. Illessen hálás köszönet minden adományozót és adakozót, minden fáradozót és munkálkodót, minden velünk együtt tervezőt és gondolkodót, és minden értünk és a templomért imádkozót! Legyen áldás rajtuk! Annak áldása, Akié a legfőbb hála és köszönet: a mi kegyelmes Istenünké! Akinek hűséges szeretetéből állhat e templom, Aki ezt az épületet megszentelő jelenlétével, életadó Igéjével egyedül templommá teheti.” fogalmazott Némethné Sz. Tóth Ildikó lelkipásztor.

 

Az ünnepi alkalmon Pál apostol Timóteushoz írt második leveléből szólt az Úr igéje: „Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelyre ez van pecsételve: „Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja!” Egy nagy házban pedig nemcsak arany- és ezüstedények vannak, hanem fa- és cserépedények is, amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra valók. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, megbecsült, megszentelt edény lesz, az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas.” (2Tim 4, 19-21)

Steinbach József püspök hálatelt szívvel magasztalta az Urat az új balatonakarattyai református templomért. Örömteli üzenet szól az igéből, olyan jó tudni, hogy isteni alapon áll az életünk, és épült ez a templom is. „Isten megalapozta az életünket, krisztusi ez az alap” – mondta a püspök kiemelve, ezen alap szilárdságát jelzi, hogy Jézus Krisztus feltámadott a halálból, és megmutatta, hogy Ő mindig az élet pártján áll, nincs semmi, ami legyőzhetné az Ő teremtő akaratát.

A püspök megfogalmazta, hogy egy bizonytalan világban olyan jó tudni ezt a bizonyosságot, ami életünk, szolgálatunk eredete, értelme, ereje és tágassága minden tekintetben. Felidézte, hogy mennyi sok imádsággal, küzdelemmel és várakozással teli év áll a templom megépülése előtt: „Áldott legyen az Isten, hogy ad mindig emberi eszközöket, hogy nemcsak vasbeton, hanem krisztusi kőszikla alapra építhetünk. Templomokat, és az egész életünket is”. Az Urat áldva mondott köszönetet a gyülekezet kitartásáért, Balatonakarattya település segítségéért, a kormányzatnak az anyagi források biztosításáért, Kontrát Károly országgyűlési képviselőnek és Soltész Miklós államtitkárnak, hogy a keresztyénség ügye mellé álltak. Hálával szólt a tervezőkről, kivitelezőkről és beruházókról, mindazokról, akik imádságos szeretetben hordozták a templom ügyét.

A krisztusi alap alapkövének ez a fő üzenete: az Úréi vagyunk! Áldás tudni azt, hogy Ő a népét a világ kezdetétől fogva annak végéig megőrzi. Ez a templom azt hirdeti, hogy ezen a településen van Istennek népe, hívogat, kötelez. Megjelenni a látható egyház közösségében hitvallás, azt üzeni, hogy felvállaljuk Krisztus ügyét a testvérek közösségében: „Azért jövünk el hétről-hétre a templomba, hogy az alapkőre felírt üzenetben erősödjünk, hogy az Övéi vagyunk, és kilépve a világba másokra is ezzel  a bizonyossággal tekintsünk, hogy felragyogjon előttük, hogy ők is az Istené” – zárta igehirdetését Steinbach József rámutatva, hogy erre az alapra lehet építkezni, megtölteni életünket mennyei tartalommal, és valóban újjá lenni.

A templom megépítéséhez vezető összefogást méltatta beszédében Soltész Miklós. A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára utalt a kommunizmus évtizedeiben való többszöri, ám végül mindig hiábavaló próbálkozások utáni közös sikerre, amelyben állam, önkormányzat, egyház és a hívek egyaránt osztoznak. A Balatonakarattyához kötődő Kodolányi János írót idézve azt mondta: "nem véletlen, milyen sors az, amit az embernek végig kell küzdenie, vállalnia kell".

Dr Nemes Pál egyházkerületi főgondnok arról szólt, hogy egy református templom attól válik szentté, attól lesz Isten háza, hogy ezen a helyen gyűlnek össze az istenhívők, a Krisztust megjelenítő közösség, itt szolgáltatják ki a sákramentumokat. A főgondnok szerint nem minden generációnak adatik meg, hogy egy templom felépülésénél közreműködjön, de amelyiknek mégis, az felelősséget is kell, hogy vállaljon: "Jelen kell lennetek ebben a gyülekezetben, használnotok kell ezt a templomot, imádkoznotok kell benne, részt kell vennetek a gyülekezeti alkalmakon, és meg kell tennetek mindent, hogy szóljon Isten igéje, és akkor valóban Isten háza lesz" – szólt a gyülekezethez.

Matolcsi Gyöngyi polgármester kifejtette, hogy egy régi álom valósult meg Balatonakarattyán, és ő is köszönetet mondott az összefogásért, amivel létrejöhetett a beruházás. Az önkormányzat szempontjából fontos a közösségi és a lelki élet, ezért is támogatták a templom építését.

Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy aki templomot épít, az jövőt épít. Örömmel szólt arról, hogy részese lehetett a templom építésének. Beszédében méltatta az összefogást a gyülekezet, a helyi önkormányzat, az egyházi vezetők, valamint a kormányzat részéről.

Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke levélben köszöntötte az ünneplőket. Arra biztatott, hogy keressük azokat, akik Isten után vágynak. "Milyen jó, hogy az akarattyai reformátusok, az a hívő mag, akik mindig is imádkoztak azért, hogy saját templomuk legyen, most megnyithatják ezt az új lelki otthont mindenki előtt, aki keres, és azok előtt is, akik csak úgy betévednek ide, megigézve ennek a felszentelt épületnek a látványától." Balog Zoltán azt kívánta, hogy az akarattyai templom és közössége valóban lelki otthona legyen mindenkinek, aki jó testvéri szóra, lelki gyógyulásra, Isten Igéjére, szép magyar nyelven énekelt zsoltárokra vágyik.

Az ünnepi istentiszteleten Németh Péter lelkipásztor, Szabó János Róbert esperes, Farkas Gergely elnökségi tanácsos és Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző imádságos, igei szolgálattal vett részt. Az ünneplő gyülekezet áhitatos örömmel töltötte meg a templomot, hálát adva az Úrnak a krisztusi stabil alapért, és Balatonakarattya új református templomáért.
Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 11., Thursday,
Zsuzsanna , Tiborc napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 16336
Összesen 2009. június 2. óta : 32214797