A krisztusi boldog elhívás megtapasztalása

Márton Gergely, 2022-02-16 07:27:13

„Mátyás Lajos egész személyiségével hirdette és élte az evangéliumot alkalmas és alkalmatlan időben. Intett, feddett, biztatott, lelkigondozott, hitre hívott” – emlékezett Steinbach József püspök a néhai esperes életéért tartott hálaadó istentiszteleten. A február 12-én megtartott imádságos alkalomra sokan jöttek el a Győri Református Templomba.

Ki istenének átad mindent… szólt a jólismert református ének a zsúfolásig megtelt győri Kossuth utcai templomban. A gyászoló család, hozzátartozók, gyülekezeti tagok, presbiterek, lelkészek, esperesek, a kerület vezetősége hálaadó istentiszteleten köszönték meg az Úrnak Mátyás Lajos esperes életét. Imádsággal a gyászoló családért, közösségben Krisztusban adtak hálát az életért, az Örök Életért.

A vigasztalás és az örök élet evangéliumát hirdette Steinbach József Pál apostol Timóteushoz írott második leveléből: „Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.” (2Tim 4, 1-5)
A püspök az apostol szavára mutatva szólt arról, hogy a hívő ember élete elhívás az Úr szolgálatára, amiben ott rejlik az a boldogság, hogy nem csak önmagunknak élünk. Ez az elhívás, boldogság, a látható egyház szolgálatában koncentráltan jelenik meg.

Folytatva az ige magyarázatát kiemelte, hogy az elhívás konkrét tartalma az ige hirdetése, egyszerre tanítva, intve, és mégis biztatva, hitre vezetve minden időben. Isten igéje a „megjobbítás” szándékával szól bele gyarló életünkbe, és bár világi szempontból annak hirdetése mindig alkalmatlan időnek tűnik, de az evangélium felől nézve valójában minden idő alkalmas rá. Az apostol arról is szólt, hogy az evangélium hirdetéséhez hozzátartozik az is, hogy szentlelkes józansággal éljük az igét, a bajokat mennyei erővel elhordozva, Isten kegyelméből a szolgálatunkat maradéktalanul betöltve.

„Mátyás Lajos életében a krisztusi boldog elhívás eme tartalmát csodálatosan megtapasztalhattuk, legyen áldott ezért az élő Isten” – fogalmazott a püspök. Mátyás Lajos lelkészként, esperesként, festőművészként is az igét hirdette. Steinbach József felidézte, hogy mezőörsi gyülekezetében, a Pápai Református Egyházmegye élén alkalmatlan időben is alkalmasan szolgált. Istentől kapott művészi talentumaival élve megfestette a Dunántúl összes református templomát, 110 festményen a legfontosabb bibliai történeteket. Isten megtartó kegyelme nyilvánult meg Mátyás Lajos egész életében, kitartó, elhívott szolgálatát maradéktalanul betöltve élte meg Isten igéjét.

„Mátyás Lajos emléke tegyen minket buzgóvá a ránk szabott időben az ige hirdetésére, hogy éljük Jézus Krisztus evangéliumát, keresztyén örökségünk üzenetét, minden értékét, mert ez a mi szolgálatunk lényege” – mondta a püspök.  Az örök élet reménységével adunk hálát az Úrnak mindazért, amit Mátyás Lajos által elvégzett Isten országának az építésében. 

Mátyás Lajos megszentelt életútját egykori gyülekezetének mostani lelkipásztora, Szőke Barnabás elevenítette fel. Mátyás Lajos 1934. szeptember 28-án született a Somogy megyei Kapolyban, édesapja református lelkész volt, édesanyja pedig tanítónő. Középfokú tanulmányait Pápán kezdte, majd a gimnázium államosítása után a veszprémi Lovassy László gimnáziumban érettségizett. A képzőművészeti főiskolára nem vették fel, így Budapesten segédmunkásként dolgozott. A szülői ház, gyermekkora vallásos élményei, a pápai gimnáziumi évek pozitív tapasztalásai, a segédmunka negatív hatásai megérlelték benne azt a gondolatot, hogy Istennek terve van vele, kézen fogva vezeti őt a lelkészi szolgálat felé. 1954-ben felvételt nyert a Budapesti Református Teológiai Akadémiára, ahol 59-ben megszerezte a lelkészi oklevelét. A mezőörsi segédlelkészség után megválasztott lelkipásztor lett Újrónafő-Mosonszentjános-Mosonszolnok Református társegyházközségekben. 1961-ben kötött házasságot Balla Eszterrel, két gyermekkel ajándékozta meg őket a Mindenható Isten, Lajossal és Mártával. 1965-ben hívta meg a mezőörsi gyülekezet lelkészének. Ott és a gyülekezethez tartozó szórványban, Mindszentpusztán is nagy lelkesedéssel, sok áldott gyümölccsel végezte igei és lelkigondozói szolgálatát. 1983-ban a nehéz helyzetben lévő Péri-Töltéstavai egyházközséget vette át. Az Úr segítségével a gyülekezet felkelt lelki elesettségéből, az ige után vágyakozók száma egyre nőtt, az infrastruktúra megújult. Az itt eltöltött szolgálati idejének utolsó előtti évében templomépítésbe kezdett Töltéstaván, aminek felszentelése 2000. október 31-én volt.
Gyülekezeti szolgálatát a hűség, az egyszerűség, valamint az Úr munkájának, az Ő népének való odaadása jellemezte. Mindezeket látva, értékelve a Pápai Református Egyházmegye presbitériumai 1989-ben esperessé választották. Tízéves esperesi szolgálata szerény, csendes, őrálló szolgálat volt. 2000-ben, nyugdíjba vonulása után Győrbe költöztek, ahol szerető családi körben öt unoka aranyozta be az életüket.
Mátyás Lajos művészi tehetségét Isten ajándékának tekintette, tájképei, csendéletei, portréi az Ő teremtő csodáira mutatnak. Megfestett az Ó- és Újszövetség történeteiből 110 képet, a Dunántúli Református Egyházkerület 351 református templomát, a trianoni diktátum előtt hozzánk tartozó református templomokat és megrajzolt 500 Kárpát-medencei református templomot a reformáció 500. évfordulójának emlékére. Közel 50 kiállításon vettek részt a képei.
Életútját, szolgálatát 2009-ben a Dunántúli Református Egyházkerület Pro Pannonia Reformata díjjal, 2013-ban a mezőörsi és a töltéstavai református egyházközségek Pro Eccleasia Reformata díjjal, 2014-ben a Győr-Moson megyei önkormányzat Kék Szalag Kitüntető címmel, 2015-ben Mezőörs község önkormányzata díszpolgári címmel ismerték el. A mezőörsi gyülekezeti ház 2015-től az ő nevét viseli.
Mátyás Lajos az egyházért, Krisztusért élt, ízig-vérig református ember volt, hittel és tartással, tele szeretettel. Felesége, a több mint hatvan évnyi házasságuk alatt minden szolgálatában odaadó, hűséges, segítő társa volt, mindig mellette volt, támogatta és az utolsó éveiben ápolta őt.

Mátyás Lajos életéért, szolgálatáért a megjelent palástos lelkészek fennállva adtak hálát elénekelve 447.  dicséret első versét: „Uram, bocsássad el Szolgádat békével, Szent ígéreted szerint, Mert te idvezítőd Én szemeim előtt Nékem nyilván megjelent.”
Isten igéjét, a feltámadás és örök élet evangéliumát a Jelenések könyvéből Márkus Mihály esperes olvasta fel.

A Mátyás Lajos életéért hálát adó istentiszteleten imádságos és igei szolgálattal vettek még részt Pálfi Zsuzsanna és Wagner Tamás győri lelkipásztorok, Márkus Mihály nyugalmazott püspök.

Mátyás Lajos családja koszorúmegváltást kért a gyászoló gyülekezettől, amit a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma és Művészeti Szakgimnáziuma És Diákotthona javára ajánlottak fel.

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró azon a napon; de nemcsak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését.” (2Tim 4,7) Ebbe az igébe kapaszkodva búcsúzunk élő reménységgel, a viszontlátás bizonyosságával nagytiszteletű Mátyás Lajos lelkipásztor, esperes úrtól.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 11., Thursday,
Zsuzsanna , Tiborc napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 15850
Összesen 2009. június 2. óta : 32214311