Megállni Isten örök szövetségében

Márton Gergely, 2022-03-07 07:31:10

„Az Úr szolgája tisztaszívű, tud Őtőle segítséget kérni, békességszerzésben munkálkodik és megtérésre hív másokat”. Ezt az igei üzenetet helyezte a gyülekezet szívére Steinbach József püspök Tótvázsonyban, Kohn Zsolt Mihály lelkipásztor ünnepélyes beiktatásán. Az új lelkész Isten örök szövetségének áldásáról prédikált.

Barnag, Balatonszőlős, Pécsely, Nagyvázsony és Tótvázsony. Mindegyik település református gyülekezete kicsi, de hívő emberek közössége. Különállók, de mégis a nehézségekben és az örömökben egy közösséget alkotnak Isten előtt. Ahogy fogalmaznak, mindig ötben gondolkodnak. Ők a Völgyek – református gyülekezetek. Mindegyik helyen van önálló istentisztelet, a körzethez tartozik több iskola, óvoda, ahol hitoktatást biztosítanak. Ehhez a szolgálathoz kerestek lelkipásztort. Dr. Tamás Gábor helyettes lelkészi megbízása 2019. novemberében lejárt, nyugdíjba vonult. Helyére Kohn Zsolt Mihály lelkipásztort nevezték ki, aki hamarosan családjával Tótvázsonyba költözött, és 2020 áprilisától ellátta a lelkészi szolgálatot az öt településen. Felesége, Ambrusz Éva hitoktató tanár, Isten három gyermekkel ajándékozta meg őket. Debrecenben szerzett lelkészi diplomát, a Tiszántúlon kezdte meg szolgálatát. Megismerte a kis és a nagy gyülekezetek életét is, van tapasztalata az egyszerre több gyülekezet pásztorolásában. 2021 szeptemberében az Egyházközségi Közgyűlés – az öt település választmánya – hivatalosan is őt választotta meg a gyülekezetek lelkipásztorának.

Az ünnepélyes beiktatásra 2022. március 5-én került sor Tótvázsonyban. Kálmán Csaba, a Veszprémi Református Egyházmegye lelkészi főjegyzőjének igei köszöntése után Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos hívta imára a gyülekezetet. A hálaadó istentiszteleten az öt település hívei, a kerület vezetősége, lelkésztársak, világi vezetők töltötték meg a templom padsorait.

Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházmegye püspöke Pál apostol Timóteushoz írott második leveléből vett igerész alapján szólt a gyülekezethez: „Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes” (2Tim 2,22-24).
A püspök az elhangzott igeszakasz lényegi üzeneteként emelte ki, hogy az Úr szolgája tisztaszívű.
A tisztaszívű ember tudja, hogy segítsége van az eget és a földet alkotó Úrban: „Isten Jézus Krisztusban maradandó megoldást ajándékozott nekünk, örök segítséget, üdvösséget, örök életet, végső megoldást, megtartatást.” Az Úr szolgája tisztaszívű, mert az Isten Jézus Krisztusban közölt szeretete munkál benne, ami minden helyzetben a békességszerzésben mutatkozik meg. Steinbach József kiemelte, hogy erre a krisztusi békességteremtő, lélekfinomító lelkületre nagy szükség van eldurvult világunkban. Szükségünk van egymásra, bátorítsuk, erősítsük egymást a szeretetben.

Az Isten tisztaszívű szolgálja az Úrhoz hív másokat: „Megtérésre hívni másokat, itt Tótvázsonyban, Barnagon, Balatonszőlősön, Pécselyen, Nagyvázsonyban a gyülekezetnek, Isten népének ez a missziós küldetése. Hirdetni és élni az evangéliumot, megismertetni másokkal az Úr nevét, aki az egyetlen segítségünk. Csak az élő Isten szabadíthat meg az ördög csapdáitól” – mondta a püspök, majd utalva a kárpátaljai testvérek nehéz helyzetére kérte, hogy az adott területünkön végzett békességteremtés mellett soha ne szűnjünk meg könyörögni az egész teremtett világért. Az igére felelve Máté László egyházkerületi főjegyző imádságban adott hálát az Úrnak a tisztaszívű szolgálatért, a gyülekezetekért és a beiktatásra váró lelkipásztorért.

„Szolgálj igével és sákramentumokkal Isten népének javára és légy hű sáfára a rádbízott nyájnak”. Szabó János Róbert esperes betegsége miatt Kohn Zsolt Mihály lelkipásztort Kálmán Csaba lelkészi főjegyző iktatta be szolgálatába. Átadta a templom kulcsát, a gyülekezet pecsétjét és a bibliáját, majd áldást kért életére, szolgálatára. Ezt követően a palástos lelkésztársak is Isten áldásába ajánlották a beiktatott lelkipásztort.

Kohn Zsolt Mihály igehirdetésében Sámuel próféta második könyvéből idézte Dávid király utolsó szavait: „Ezek voltak Dávid utolsó szavai: Így szól Dávid, Isai fia, így szól a magasra emelt férfi, Jákób Istenének felkentje, Izráel énekeinek kedveltje: Az Úr lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemen. Izráel Istene ezt mondta, Izráel kősziklája így szólt hozzám: Az emberek igaz uralkodója, az istenfélő uralkodó olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után kisarjad a fű a földön. Nem ilyen-e házam Isten színe előtt? Örök szövetségre lépett énvelem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömöm őtőle származik.” (2Sám 23, 1-5)

Dávid szavai egy olyan ember utolsó szavai, aki Istennel élte le az életét. Útja végén arról vall, hogy mindaz az öröm, áldás, amit élete során kapott, és amiben rajta keresztül Izrael népe részesedett, az az Úrtól származik. Kohn Zsolt arról szólt, hogy abban a szeretetben, amit tapasztalt lelkipásztori szolgálatba történő beiktatása során, azt a szövetséget élte meg az Úrral, amit Dávid is felidézett utolsó szavaival: „Annak, hogy mi itt lehetünk, az Örök szövetség az elindítója, az Isten szövetsége”. Isten akarata minden embernek a javát szolgálja, hatalma védelmező, megváltó. Isten a szövetségét Jézus Krisztusban tárta elénk, rajtunk múlik, hogy mihez kezdünk ezzel. Az Úr a választottjain keresztül beszél, tanít és áldást ad, miként tette ezt Dávid szavai által is, és teszi ezt Szentlelke segítségével ma is: „Az Úr lelke ha beszél, adjatok érte hálát. Ha rajtatok keresztül szól, adjatok érte hálát. Ha megértettétek szavát, adjatok érte hálát!”

Az igére mutatva azt mondta, hogy Isten az Ő szövetségében növekedést ad. Dávid az utolsó szavaival nemcsak visszatekint, hanem előre is néz, mert tudja, hogy a halállal nem zárul le az Istennel való kapcsolata. A mi reménységünk is ez a feltámadt Krisztusban. Isten az Ő szövetségében síron túli távlatot ad, örök szövetséget, amiben Ő elrendezett mindent tökéletesen számunkra. Velünk is számol Isten, Jézus Krisztus által számukra is biztosítja örök szövetségét: „Jézus Krisztus maga az élet. Életet pedig az Isten csakis egyszülött fiában ad bármely megtérő bűnösnek. Krisztuson kívül nincs üdvösség, nincs élet”. Ha javainkat Őtőle származtatjuk, akkor boldog életünk lesz – adott hálát a megváltó Urunk kegyelméért Kohn Zsolt lelkipásztor.

Az istentisztelet utáni közgyűlésen elsőként Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok üdvözölte a beiktatott lelkipásztort, és hozta áldáskívánását a kerület nevében. Fenyvesi Zsolt országgyűlési képviselő a lelki vezetést világítótoronyhoz hasonlította, ami fontos a közösség számára. Köszöntötték Kohn Zsolt Mihályt a testvéregyházak képviselői, Tótvázsony polgármestere, barátok, presbitertársak. A gyülekezetek nevében énekszóval kért áldást életére a gyülekezetek kórusa.

Az ünnepi alkalmon zenei szolgálattal vett részt a Magyar Honvédség Légierő Zenekara és a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános iskola harangegyüttese.

Az istentisztelet során a hívek a perselypénzt az Ukrajnából érkező menekültek megsegítésére ajánlották fel.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 11., Thursday,
Zsuzsanna , Tiborc napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 16213
Összesen 2009. június 2. óta : 32214674