Ülésezett az Egyházkerületi Tanács

Márton Gergely, 2022-03-24 07:08:21

Március 23-án Pápán ült össze kerületünk tanácsa. Értékelést és előretekintést hallgattak meg Steinbach József püspöktől, megtárgyalták és elfogadták a költségvetést. Beszámolónkat olvashatják az ülésről.

Ifj. Márkus Mihály esperes igei és imádságos köszöntésével vette kezdetét az Egyházkerületi Tanács rendes ülése Pápán, a gyülekezeti ház nagytermében.

Az ülést Dr. Nemes Pál főgondnok nyitotta meg, a napirendeket Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző vezetésével vették napirendre.

Elsőként a püspöki bevezetőt hallgatta meg a tanács. Steinbach József kezdésként kiemelte, hogy napjainkban, a szomszédunkban zajló háború hatására felértékelődött az idei év vezérigéje: „Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg téged”. Nagy szükségünk van az Isten megőrző szeretetére családban, gyülekezetben, egyházban itthon és az egész Kárpát-medencében, és az egész világon. Isten Jézus Krisztusban közölt áldása garancia arra, hogy ez a könyörgés valósággá lesz. A koronavírus után – közben újabb próbatétel adatott nekünk. „A háborús helyzet komolyan érint bennünket is, az első perctől kezdve koordináltuk a ránk eső feladatokat, megszólítottuk az esperesi hivatalokat, a gyülekezeteket, több körlevélben közvetítve az országos egyház álláspontját” – mondta a püspök, majd köszönetet mondott a Dunántúl gyülekezeteinek az összefogásért, az adományokért, a Kárpátaljáért Vasárnap perselypénzéért.

A menekültek befogadása kapcsán elmondta, hogy köszönet a felajánlásokért, az elszállásolás indokoltsága nem kérdés, de hangsúlyozta, hogy mivel ez több gondot is felvet, mindenképpen a szeretetszolgálaton keresztül ajánljunk fel segítséget. Külön mondott köszönetet a Dunántúli Szeretetszolgálati Koordinációs Központ munkájáért, Kálmán Csaba és a munkatársai áldozatos tevékenységéért. További imádságos segítségre buzdította a püspök a gyülekezeteket a tanácson keresztül is.

Tájékoztatást adott Steinbach József arról, hogy a közelgő országgyűlési választás és népszavazás ügyében az országos elnökség állásfoglalása megszületett, ebben hálaadásra és hitvalló magatartásra biztatják a keresztyén híveket. Ezt körlevél formájában hamarosan eljuttatják majd a gyülekezetekhez. Szólt arról is a püspök, hogy Novák Katalin személyében hitvalló református köztársasági elnöke lesz hazánknak.

A püspök a közelgő Református Egyházi Napok Dunántúl elnevezésű fesztivál kapcsán elmondta, hogy a teljes program összeállt, húsvétra minden pontos információ kikerül a gyülekezetekhez. Arra kérte a tanácstagokat, hogy szólítsák meg a gyülekezeteket, hogy minél többen vegyenek részt a 2022. július 1-3. között Pápán megrendezésre kerülő REND-en. A program nagyon gazdag lesz, ezért külön köszönet illeti Márkus Mihály esperest és Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsost, akik az elnökség mellett a szervezésben sokat dolgoztak.

A kerületi beruházásokról szólva Steinbach József három nagy beruházást emelt ki. Beszámolt róla, hogy az országos óvodaprojektben tíz beruházással vesz részt a Dunántúl. Sajnos az enyingi nem tud megvalósulni, helyette Balatonfőkajáron épülhet református óvoda. Az elkezdett kilenc óvoda építése szoros határidővel, de szépen és rendben halad. A másik nagy projekt a Pápai Internátus építése, ami napi szinten sok küzdelmet igényel. Reménység szerint 2023 szeptemberében vehetik birtokukba majd a diákok az új épületet. Pápán a püspöki hivatal bővítésére is szükség lenne, a szomszédos ingatlanok megszerzése folyamatban van, ha ez sikerrel jár, akkor elkezdődhetnek ott is a munkálatok. A Siloám Otthon építését is több kihívás nehezíti. A teljesen megújuló régi épület záró üteme zajlik most, de kiderült, hogy a nem tervezett épületgépészeti átalakítást is meg kell oldani. Reménység szerint jövő tavasztól használatba lehet majd venni. Elnyert pályázati forrás lehetőséget ad egy konferenciaterem és egy új, kétszintes épület kialakítására, így a teljes komplexum a későbbiekben az egyházi felhasználáson túl piaci alapon is kiadható lesz. A pályázatok kapcsán köszönetet mondott a püspök a hivatal munkatársainak, Mátrai Katalin gazdasági vezetőnek, Kamarás-Horváthy Petra referensnek és az elnökségnek a munkájukért.

A kommunikáció kapcsán hálával szólt a tanács támogatásáról, amivel 13 éve hozzájárulnak a kiadványok megjelentetéséhez, aminek híre van Kárpát-medence szerte. A püspök kiemelte a homiletikai sorozatot, amire külön büszkeséggel tekint, és már a 13. kötete készül. A Dunántúli Református lap, a refdunantul.hu és a megvanirva.hu oldal kapcsán köszönettel szólt Köntös László igazgató-főszerkesztő, Márton Gergely kommunikációs referens és a szerkesztők, szerzők munkájáról.
Az idei évben visszaálltak a megszokott programok, így két alkalommal már megszervezték a lelkésztovábbképzőt, szervezés alatt van gondnoki konferencia, elindult a Dunántúli Református Akadémia, megrendezésre kerül a kántorképző, a fenyvesi táborok.

A következő napirend, a költségvetés tárgyalása kapcsán Steinbach József elmondta, hogy erre az évre betervezték a hitelállomány maradékának teljes törlesztését. Úgy fogalmazott, hogy ez egy bátor vállalás ebben a bizonytalan gazdasági környezetben. Ha nem sikerül, akkor az erre előirányozott összeg elosztásával, a törlesztés egy részének jövő évre való átvitelével lehet majd gazdálkodni. Szintén a költségvetést érinti, hogy idéntől az esperesek tiszteletdíját bevállalta az egyházkerület, miközben az egyházmegyék ellátmányát nem csökkentették. Ezzel több tíz milliós pluszköltséghez jutnak az egyházmegyék, és a régóta esedékes esperesi tiszteletdíjak rendezése a kerületi büdzséből megoldható lesz. A lelkészek jövedelemkiegészítésének elosztása kapcsán elmondta, hogy ezek kifizetése függ majd a lelkésztovábbképzőkön megszerezhető kreditektől, a kötelezettségek teljesítésétől. Az elosztási rendszer kialakításában a Dunántúl azt szorgalmazza, hogy minden nyilvántartott lelkipásztor valamilyen formában részesüljön, vagyis a kerület dönthessen az elosztásról.
A püspöki beszámoló zárásaként könyörgés hangzott el a kárpátaljai testvérekért, menekülőkért, könyörületért, Feltámadott Urunk jóságos szeretetéért.

A következő napirendben a tanács elfogadta a Dunántúli Református Egyházkerület idei költségvetését. Mátrai Katalin gazdasági vezető részletesen beszámolt a büdzsé elkészítéséről, a főbb számokról. A bevételi oldalt két fő tétel határozza meg: működésre felhasználható bevétel (az önálló gazdálkodás, az országos egyháztól kapott működési keret, az államtól átvállalt feladatok normatív támogatása) és a célzott támogatások összege. Az így kialakult bevételi – kiadási főöszzeg 7,6 milliárd forint. A kerületi költségvetés után az egyházmegyék és az intézmények előirányzatát is elfogadta a tanács. Külön napirendi pontban kaptak tájékoztatást arról, hogy a következő REND házigazdája a Tatai Egyházmegye lesz. A tervek szerint 2024. június 28-30 között megrendezésre kerülő egyházi napok vezérigéje a Zsoltárok könyvének 36-ik fejezetéből így hangzik: „Nálad van az élet forrása”.

A Pápai Református Kollégium "Tánc-Lánc" Alapfokú Művészeti Iskolájának igazgatónője, Müller Anita telephelyváltozásokról számolt be, amik pozitívan érintik az intézmény működését. Ezügyben az alapító okirat módosításáról döntött a tanács.

Az ülés végén Kálmán Csaba lelkipásztor, a Református Szeretetszolgálat dunántúli kurátora mondott köszönetet az gyülekezetek adományaiért. Mint mondta, eddig 26 tonna adományt juttattak el a megfelelő helyekre. Az első alkalommal a határhoz vitték, de most már helybe viszik az adott Kárpátaljai gyülekezetekhez, akiknek nagy szüksége van a támogatásra. az adományok jó helyre érkeznek, de a továbbiakban is nagy szükség lesz a segítségre. Kérte, hogy a tartós élelmiszerek gyűjtése mellett várják az őstermelők jelentkezését is, akik fel tudnak ajánlani a terményeikből.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 11., Thursday,
Zsuzsanna , Tiborc napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 15787
Összesen 2009. június 2. óta : 32214248