Minden szám mögött ott van az Úr neve

Márton Gergely, 2022-05-14 07:48:21

Május 12-én Ácson ülésezett az Egyházkerületi Tanács. Az ülésen Steinbach József püspök a feladatok sorában megállapította, hogy a világban zajló események tükrében szükséges a keresztyén egyháznak szembenéznie az adott helyzettel, értékelni a jelenlegi állapotot és cselekvő, imádságos elképzelést felvázolni a jövő tekintetében. A tanács megvitatta és elfogadta a 2021. évi zárszámadást. A számok is azt bizonyítják, hogy a kerületben, az egyházmegyékben és az intézményekben is felelős gazdálkodás folyik.

A házigazda gyülekezet lelkipásztora, Gerecsei Zsolt esperes a Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből (Róm 11,1–10) vett igei rész felolvasása után imádságban adott hálát az Úr végtelen megtartó szeretetéért, a megmaradás kegyelméért, amiből fakadhat elhívás, közösség és anyaszentegyház, nehézségek és örömök.
Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző megállapította a közgyűlés megalakulását és a tárgysorozat napirendi pontjait, majd Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok megnyitotta a tanácskozást.

Elsőként Steinbach József püspöki bevezetőjét hallgatták meg a tanács tagjai. „Ha nem szabadított volna meg bennünket az Úr, akkor elvesztünk volna” – idézte a közgyűlés előtt a 124. Zsoltárt a közelmúlt eseményeire utalva: „A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta” (Zsolt 124,8).
Látva a világ eseményeit azt tapasztalhatjuk, hogy egy más korszak készülődik körülöttünk, de mi a szabadító Istenben bízunk és nem félünk – emelte ki a püspök hozzátéve, hálával lehetünk azért, hogy hazánk tartja magát ebben a bizonytalan helyzetben. Ez a kegyelmi állapot mégis arra kell, hogy késztessen bennünket, hogy hitvalló módon lelkiekben, és a közös anyagi terhek vállalásával az önálló finanszírozás terén is erősödjön meg az egyház.

Ahhoz, hogy hitbéli és áldozatkész erőnkre támaszkodva legyünk még inkább az Isten országát építő egyház, szükséges a jelenlegi állapotunkkal való szembenézés. Erre egyrészről módot ad majd az idei népszámlálás, mert a számadatok meghatározzák majd a társadalmi jelenlétünk súlyát a jövőben. A püspök feladatként jelölte meg, hogy segíteni és bátorítani kell az embereket abban, hogy a felekezetre vonatkozó kérdésekre mindenki válaszoljon.

A megújított előadói rendszer is a jelenlegi helyzet felmérésének lehetőségét biztosítja: „Szembenézés, és aztán szolgáló reménységben a továbblépés cselekvő tervét is tárjuk elő” – fogalmazott a püspök kiemelve, hogy mindeközben szüntelenül imádkozzunk egymásért, a keresztyénség ügyéért, hazánkért, vezetőinkért, a világért, hiszen az imádságnak hatalmas ereje van.

Steinbach József röviden vázolta a tanácsnak a kerület folyamatban lévő beruházásait. Szólt az óvodaprojektről, az internátus valamint a Siloám Otthon építéséről. A kommunikációval kapcsolatban büszkeséggel szólt a kiadványok bőségéről, kiemelve a homiletikai sorozatot, ami országosan is egyedülálló. Köszönetet mondott a Dunántúli Református Lapért, az internetes felületekért. Beszámolt arról, hogy a kerületi programok a járványhelyzet után újra elindultak, folyamatos a pasztoráció és a gyülekezetlátogatás is. Köszönetet mondott az intézmények vezetőinek a felelősségteljes gazdálkodásért és a nívós szakmai munkáért.

A püspök a lelkipásztorok jövedelemkiegészítésével kapcsolatban elmondta, ennek keretét a kormányzat megemelte, az elosztás tekintetében pedig marad a Dunántúlon eddig jól működő rend, miszerint mindenki részesül a kiegészítésből, de a differenciálás elve is érvénybe lép. Rámutatott arra, hogy köszönettel és nyugodt lelkiismerettel fogadhatunk el minden támogatást, de a gyülekezetek adakozó kedvét ezek nem vehetik el, törekedni kell az önálló fenntartás felé.
Az elkövetkező alkalmak felsorolásánál kiemelte, kegyelmi állapot, hogy Novák Katalin személyében hitvalló református köztársasági elnöke van Magyarországnak. Beiktatására május 14-én kerül sor. Jelentős alkalom lesz a május 19. és 21. között Gyulafehérváron megtartásra kerülő Generális Konvent plenáris ülése és ezzel egyidőben a református egység napjának az ünnepségsorozata. A július 1-3. között Pápán megrendezésre kerülő REND a Dunántúl legjelentősebb alkalma. A püspök a tanácson keresztül is kérte, hogy mindenkit szólítsanak meg, hívják fel a református testvérek figyelmét a fesztiválra való jelentkezés lehetőségére. Ez azért is fontos, hogy tervezni lehessen a szervezés szempontjából, hogy hány emberre lehet számítani. A programokról a kiküldött programfüzetből, vagy a fesztivál internetes oldaláról is lehet tájékozódni (http://www.rend.hu/).Steinbach József a következő, zárszámadásról szóló napirendi ponttal kapcsolatban köszönetet mondott az előkészítést végző hivatali munkatársaknak, Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsosnak, Mátrai Lászlóné gazdasági vezetőnek és a gazdasági osztály dolgozóinak. Elmondta, hogy a 2021. évi költségvetés számait rendben betartott az egyházkerület, fegyelmezett gazdálkodás volt elmondható a számszaki évre és ugyanez jellemezte az intézmények működését is.  

A bevezető után a tanács megtárgyalta a Dunántúli Református Egyházkerület 2021. évi zárszámadását. A benyújtott anyagot előzetesen megvizsgálta és értékelte az egyházkerület Számvizsgáló Bizottsága, Szemeti Ferenc a bizottság részéről ajánlotta elfogadásra az anyagot. Majnár Anikó a független könyvvizsgáló cég, a KPMG képviseletében adott jelentést. Megállapítása szerint a kerület 2021. évi zárszámadása minden lényeges szempontból összhangban van a vonatkozó egyházi és állami törvényekkel.

A zárszámadásról Mátrai Lászlóné adott részletes tájékoztatást. Megerősítette, hogy mind a kerület, az egyházmegyék és az intézmények is a jó gazda gondosságával felelősen, takarékosan, hatékonyan és átláthatóan gazdálkodtak. A költségvetés teljesülésével kapcsolatban kiemelte, hogy a fedezetek oldalon a következő bevételi csoportok különböztethetőek meg: az előző tárgyévi pénzmaradvány, a Magyarországi Református Egyháztól kapott működési fedezet, tervezhető saját bevételek, az államtól átvállalt feladatok fedezete, kormányzati támogatások és pályázatok. A kiadási oldalon a következő négy csoport van: kerületi működési kiadások, az államtól átvállalt feladatok finanszírozása, az egyházmegyéknek és egyházközségeknek átadott pénzeszközök, a kormányzattól kapott támogatások és pályázatok felhasználása. A megismert számadatok is a felelős, stabil, maradvánnyal rendelkező gazdálkodást mutatják, a tanács egyhangúlag fogadta el a 2021. évi zárszámadási határozatot.
A gazdasági vezető ismertette az intézmények és az egyházmegyék 2021. évi zárszámadását is, amiket szintén elfogadott a tanács. Ezekben tételesen is igazolva volt az intézmények és az egyházmegyék felelősségteljes gazdálkodása. Ezek után megvitatta és elfogadta a testület az egyházmegyék ezévi költségvetését is.

Az Egyházkerületi Tanács Pro Pannonia díjazottakról is döntött, és határozatot hoztak Egységes Lelkészképesítő Vizsgára jelentkezők ajánlásáról is.
A tanács ülésén megvitatták és elfogadták egy új dunántúli intézmény létrehozását. A Dunántúli Református Egyházkerület Egyházzenei Intézetének megalapításáról Máté László főjegyző adott ismertetést. Elmondta, hogy az intézet alapító okirata elkészült, amit a teológia szenátusa már jóváhagyott. Eszerint a kerület és a teológia 2022. szeptember elsejétől közös fenntartásban megalakítja a Dunántúli Református Egyházkerület Egyházzenei Intézetét. Az intézet célja az egyházkerület területén folyó egyházzenei képzések, továbbképzések, egyházi hangszeres zenei és kórus kultúra összefogása, nyilvántartása, egyházzenei találkozók szervezése, támogatása, felügyelete. A tanács megismerte az alapító okiratot, azt elfogadta és ezzel az új intézetet szeptember elsejei hatállyal megalapította. Steinbach József köszönetet mondott az újabb intézet létrehozásában közreműködőknek, a kormányzat támogatásáért, Máté László főjegyző és Dr. Németh Tamás a PRTA rektora áldozatos munkájáért.
A Dunántúli Református Egyházkerület Egyházzenei Intézetéről a későbbiekben bővebben is tájékoztatást adunk.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2022. August 15., Monday,
Mária napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 9667
Összesen 2009. június 2. óta : 32269675