Hagyomány, Identitás, Történelem konferencia

DTRE Kommunikációs Szolgálat, 2022-10-22 13:42:41

HIT2022 Református egyháztörténeti konferenciák V. című konferenciája november 2-3. KRE Hittudományi kar. A kétnapos konferencia előadói a legkülönbözőbb történeti megközelítésekből vizsgálják a magyar reformátusság közel fél évezredes történetét, lehetőséget adva arra, hogy a különböző tudományágak művelői találkozhassanak és eredményeikről, nézőpontjaikról, kérdséfelvetéseikről eszmét cserélhessenek.

Hagyomány, Identitás, Történelem (HIT) konferencia helyszíne a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának 1. emelete.

Időpont: 2022 november 2-3.

P   r   o   g   r   a   m


2022.november 2. szerda 

PLENÁRIS (TÓTH KÁLMÁN KISDÍSZTEREM) 

9:00 megnyitás, köszöntések 

9:10 Földváryné Kiss Réka: Újratervezés. Egyházi kisközösségek az 1967-es KIE per  fénytörésében 

9:40 Kránitz Mihály: Ének és hitvallás. Az éneklés szerepe Isten megismerésében 10:10 kávészünet 

A SZEKCIÓ (TÓTH KÁLMÁN KISDÍSZTEREM) 

szekcióelnök: Lányi Gábor 

10:30 Kőbel Szilvia: Kováts J. István nemzetgyűlési felszólalásai 

10:50 Ablonczy Balázs: A református egyház és a menekültkérdés Trianon után 11:10 Csűrös András: Trianon után: a bábonyi templomépítés 

11:30 Szász Lajos: A konzervatív kálvinizmus esélyei a 20. század első harmadában. Bernát  István pályája 

11:50 Kovács Kálmán Árpád: A baloldali radikalizmus és a reformátusok (1901-1913) 12:10 diszkusszió 

12:30 ebéd 

szekcióelnök: Somogyi Alfréd 

13:40 Pusztai Gábor: Református gyermekvonat Hollandiába (1948): humanitárius akció és a  nagypolitika 

14:00 Fazakas Zoltán József: A vallásszabadság és Románia 1918-1948 - alkotmányjogi és  magánjogi megközelítésben

14:20 Ambrus László: Református lelkészek részvétele a keleti parti amerikai magyar közösségek  életének szervezésében (1900-1945) 

14:40 Szamborovszkyné Nagy Ibolya: 33 Év summája. Gencsy Béla egyházi tevékenységének főbb  állomásai és vonásai a szovjet időszakban (1945-78) 

15:00 diszkusszió 

15:10 kávészünet 

szekcióelnök: Szamborovszkyné Nagy Ibolya 

15:30 Tömösközi Ferenc: Egyháztörténeti alapkutatások a Szlovákiai Református Keresztyén  Egyház 20. századi történetéhez 

15:50 Somogyi Alfréd: A felvidéki református egyház újjáalakulása a II. világháborút követő  években. 

16:10 Petheő Attila: Birtha József közéleti szerepvállalása Felvidéken és Magyarországon 16:30 Lévai Attila: Adatok a 20. századi, felvidéki református lelkészképzés történetéhez 16:50 diszkusszió 

17:00 Könyvbemutató (Tóth Kálmán Kisdíszterem) 

18:30 állófogadás az előadók részére 


2022. november 2. szerda 

B SZEKCIÓ (SEBESTYÉN JENŐ TEREM) 

szekcióelnök: Csorba Dávid 

10:30 Buzogány Dezső: Alstedius tanulmányi beosztása a gyulafehérvári diákok számára 

10:50 Hegyi Ádám: Elfelejtett szórványok. A történelmi ismeretek hiánya a református  egyházigazgatásban a 18. század végén 

11:10 Szabó Előd: A két protestáns egyház viszonya Dunántúlon a 17. század első két  harmadában 

11:30 Tasnádi István: Dési Lázár György püspöksége 

11:50 Zsigmond Attila: „...mi ennekutánna az Erdélyi Püspökséghez fognánk tsattolódni" Adalékok  a szilágy-szolnoki egyházmegye létrejöttéhez

12:10 diszkusszió 

12:30 ebéd 

szekcióelnök: Szabó András 

13:40 Hudi József: A Belsősomogyi Református Egyházmegye olvasótársasága a reformkorban 

14:00 Kurucz György: Péczeli József, egy "mindenes" irodalmár lelkész prédikációinak angol  moralista forrásai 

14:20 Ősz Sándor Előd: Reformátorok művei Kolozsvár református, unitárius és római katolikus  iskolai könyvtáraiban 

14:40 Székely Gábor: Egy történetíró lelkész. Kecskeméti Selymes János református lelkész élete  és egyháztörténeti műve 

15:00 diszkusszió 

15:10 kávészünet 

szekcióelnök: Ősz Sándor Előd 

15:30 Éliás János: „Subscribo legibus Scholae Kardszagiensis” - Praeceptor publicusok a karcagi  református iskolában 1722-1850 

15:50 Oláh Tamás: Izdenczy Márton, Thököly iskolatársa. Egy sárosi evangélikus köznemes  Thököly és Rákóczi szolgálatában 

16:10 Sárai Szabó Katalin: Riválisokból szövetségesek és barátok. Szász Károly és Szilády Áron  kapcsolata 

16:30 Szabó András: A református tanári hivatás Apáczai Csere János kolozsvári beköszöntő  beszédében 

16:50 diszkusszió 

17:00 Könyvbemutató (Tóth Kálmán Kisdíszterem) 

18:30 állófogadás az előadók részére

 

2022. november 3. csütörtök 

PLENÁRIS (TÓTH KÁLMÁN KISDÍSZTEREM) 

9:00 megnyitó, köszöntések 

9:10 Bogárdi Szabó István: Hagyományok 

9:30 Gárdonyi Máté: Reformáció-értelmezések a katolikus egyháztörténeti oktatásban 9:50 szünet 

A SZEKCIÓ (TÓTH KÁLMÁN KISDÍSZTEREM

szekcióelnök: Rigó Róbert 

10:00 Kolumbán Vilmos: A kolozsvári kollégium diákjainak etikai kódexe 1786-ból (Munkacím) 10:20 Kovács Ábrahám: Teológia és vallástudomány. A dogmatörténet oktatása Debrecenben 10:40 Czeglédi Sándor: Kísérlet Luther pedagógiai hatásának értelmezésére 11:00 Heltai János: A korai reformáció egyházképe a kortárs, magyar nyelvű irodalomban 11:20 diszkusszió 

11:30 kávészünet 

szekcióelnök: Kolumbán Vilmos 

11:40 Rigó Róbert: Debrecenből Kosdra. Szenes László lelkészi pályája  

12:00 Szabó Bence: Kollaboráció vagy ellenállás? Beszervezett lelkipásztorok ügynöki  tevékenységének kutatása 

12:20 Kovács Balázs: „Állandó fegyelmezés és tanítás alatt áll, de kemény és elbizakodott...” Borbély Béla viszontagságokkal teli lelkipásztori évtizedei Vencsellőn (1954-1992) 

12:40 Erdős Kristóf: „Vegyük fel gondját az otthontalanná vált testvéreinknek” Szabó Imre  esperes szerepe a budapesti kitelepítettek támogatásában 

13:00 diszkusszió 

13:10 ebéd

szekcióelnök: Földváryné Kiss Réka 

14:00 Dezső Kinga Julianna: Evangélikusok, "fehérpapok", hugenották - ifj. Révész Imre útja a  tiszántúli püspöki székig  

14:20 Hornyák Máté János: Soós Géza külügyminisztériumi tevékenysége 

14:40 Mirák Katalin: Kritikus szemmel a reformátusokról. Részletek Ordass Lajos evangélikus  püspök naplóiból (1948, 1956/57)  

15:00 Szulovszky János: Református fiatalok Istenélményei a 20. század közepén 15:20 diszkusszió 

15:30 kávészünet 

szekcióelnök: Lányi Gábor 

15:45 Tóth-Gyóllai Dániel: Az egységes magyarországi református lelkészképzés tantervi  reformjai, 1881–1953. 

16:00 Pető-Veres Kata: Benkő István és Reicher Gyula vitája a gyermekkeresztség gyakorlatáról 

16:15 Deminger Orsolya: Ahol a történetek összeérnek… Adalékok Tisza István meggyilkolásának  történetéhez 

16:30 Vásárhelyi Bálint Márk: A Péceli Kör 

16:45 Bárány Zoltán: Az SDG utolsó évei és feloszlat(tat)ása 

17:00 zárás: Földváryné Kiss Réka 


2022. november 3. csütörtök 

B SZEKCIÓ (SEBESTYÉN JENŐ TEREM) 

szekcióelnök: Csorba Dávid 

10:00 Fazakas Gergely Tamás: A debreceni líciumfa mint emlékezethely (A legenda előzményei,  kialakulása és használata) 

10:20 Király Levente Zoltán: A Rohonci-kódex teológiai karaktere. Közismert és idioszinktratikus  mozzanatok vizsgálatával egy rejtélyes szerző azonosítása felé 

10:40 Petrőczi Éva: Egy brit műfordító a magyar hitvalló irodalom világában. 11:00 Sipos Gábor: A kolozsvári Rákóczi kehely 20. századi sorsa 

11:20 diszkusszió

11:30 kávészünet 

szekcióelnök: Szabó András 

11:40 Berecz Ágnes: Peregrináció alulnézetben. Ungi Mátyás útja Göttingába 12:00 Bozzay Réka: Cseh-Szombathy Sámuel peregrinációja naplója tükrében 12:20 Oláh Róbert: Szilágyi Mihály peregrinációs naplója 

12:40 Gyulai Edit: Nevelés nehéz időkben (Életképek a hajdúböszörményi Református Bocskay  István Főgimnázium történetéből a nagy háború alatt és után) 

13:00 diszkusszió 

13:10 ebéd 

szekcióelnök: Lányi Gábor 

14:00 de Leeuw van Weenen Marco: Kuyper Ábrahám a református jogtudomány létjogosultságáról 

14:20 Tonhaizer Tibor: A szabadegyházi eszmeiség megjelenése Szalay József református  lelkipásztor gondolkodásában és szolgálatában 

14:40 Aichelburg Márton: Kálvinisták: református keresztyén hálózatok vezető politikai alakjai 15:00 Balázs Kovács Sándor: A sárközi reformáció kezdetei 

15:20 diszkusszió 

15:30 kávészünet 

17:00 zárás: Földváryné Kiss Réka

 

 


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. February 01., Wednesday,
Ignác napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 6362
Összesen 2009. június 2. óta : 34900827