Hittel, szeretettel, reménységgel

Márton Gergely, 2022-11-23 07:39:44

November 19-én adtak hálát a 85 éves korában elhunyt Péntek László nyugalmazott mezőföldi esperes életéért. A székesfehérvári Budai úti református templomban megtartott búcsúztatóra a gyászlóló család mellett a lelkésztársak, volt gyülekezeti tagok, barátok jöttek el. Steinbach József püspök arról szólt, hogy Nagytiszteletű Úr élete, szolgálata az Úrtól kapott hitéről, szeretetéről, az Őbelé vetett reménységéről tanúskodott. 

Fekete lepel az úrasztalán. Rajta egy palást, nagytiszteletű Péntek László palástja. Sokan szerették, tisztelték a 85 éves korába a Teremtőjéhez megtért Péntek Lászlót. A székesfehérvári Budai Úti református templomba pótszékeket is hozni kellett.

A Péntek László életéért tartott hálaadó alkalmon elődjének életútját Imre Bálint, a Mezőföldi Református Egyházmegye esperese idézte fel: „Életéért hálás szívvel búcsúzik a Mezőföldi Református Egyházmegye, Nagytiszteletű úr gyülekezeteinek közössége, Dunántúl reformátussága. Emlékét és életének áldott tanulságait szívünkben őrizzük. Isten veled Laci bátyám!”

Az 1937-ben született Péntek László teológiai tanulmányait 1956-ban kezdte meg a Budapesten, amit kiváló eredménnyel végzett el. Segédlelkészi szolgálatát Pápán kezdte meg. Szolgált Mezőörsön, Soponyán, Bodajkon, Galambokon, Igalon. 1970 július elsejétől polgárdi és körzete reformátusságának megválasztott lelkipásztora lett, ahol hűséggel szolgált nyugdíjazásáig, 2009-ig.
Első felesége, Kaposi Katalin korai halála után két gyermekkel maradt özvegyen. Az Úr azonban hűséges segítőt rendelt mellé, Demény Anikóval kötött házasságot, összesen öt gyermeket neveltek fel hűséggel, akik tizenkét unokával ajándékozták meg őket.

Péntek László megválasztott és helyettes lelkészként is a gyülekezet külső és lelki építésének szolgálatát végezte, nagy lelkesedéssel fordult a fiatalság felé. A Mezőföldi Református Egyházmegye életébe is aktívan részt vett: 1977-től tanulmányi előadó, 1988-tól egyházmegyei tanácsbíró, 1990-től missziói előadó, 1991-2002 között lelkészi főjegyző, 2003-tól egy cikluson át esperes.  
Az ifjúság, a gyülekezetek terén végzett áldozatos munkáját, a dunántúli reformátusságért végzett szolgálatát 2011-ben Pro Pannonia Reformata díjjal ismerte el a Dunántúli Református Egyházkerület.

„Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban; és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atyja adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás Lelkét, hogy megismerjétek őt; és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között.” (Ef. 1,15-18)
Az élő hit csakis Isten ajándéka. Steinbach József igehirdetésében Pál apostol szavaira mutatva szólt arról, hogy az igaz hit csakis az Úr Jézusba vetett hit: „Péntek László lelkipásztor testvérünket, esperes urat ezzel az élő hittel ajándékozta meg az Isten kiválasztó kegyelme. Személyiségében, életében, szolgálatában kiformálódott az Úr Jézus Krisztus; de evilágból való elmenetele is az Úrban történt”.
Pál apostol az igében a hitből fakadó szeretetért is hálát ad. A püspök rámutatott, hogy akik Jézus Krisztusban hisznek, azok szentek. Az egyház pedig a szentek közössége, tehát aki Jézus Krisztusban hisz, az támogatón, szolgálón, imádságosan szereti a látható egyházat, szereti a keresztyénséget. Péntek László esperes úr úgy szerette az Urat, hogy nagyon szerette annak testét, egyházát, a rá bízott gyülekezeteket és az egyházmegyét, mindvégig hűséggel kitartott, soha nem fáradt meg. Steinbach József úgy fogalmazott, személyes példaként tekint rá és generációjára.

Péntek László ezzel a hitből fakadó szeretettel gondozta Soponya, Igar, Kisláng népét, majd negyven éven át Polgárdi és Füle gyülekezeteit, végezte esperesi szolgálatát. Ezzel az isteni szeretettel vette körül családját, feleségét, gyermekeit, unokáit. Ezzel a szeretettel szólította meg az ifjúságot is, nemzedékeken keresztül a hitre való meghívásban.
Az apostol a hit és a szeretet mellett szól az élő, gazdag, örök, dicsőséges reménységről is. Péntek László ezzel a reménységgel élt, ezt a reménységet sugározta, és ezzel a reménységgel ment el ebből a világból.
„Hálát adunk Péntek Lászlóért az Úrnak, hitéért, szeretetéért, reménységéért! Hálát adunk azért, hogy szolgálata, élete és halála is e háromban erősített bennünket” – zárta hálaadó igehirdetését Steinbach József.

Péntek László emlékéért, a gyászolók vigasztalásáért mondott imát nagytiszteletű úr utódja, a Polgárdi Református Egyházközség lelkipásztora, Kovács Zsuzsanna.

Nagytiszteletű Péntek László hamvait a Székesfehérvár Budai Úti Református Gyülekezet altemplomában helyezték örök nyugalomba.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. April 01., Saturday,
Hugó napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 11463
Összesen 2009. június 2. óta : 35648799