Erős, szerető és szolgáló isteni hatalom

Márton Gergely, 2022-11-29 07:50:39

A 400 éves Mocsai Református Gyülekezetért tartott hálaadó istentisztelten Steinbach József püspök a Jézus Krisztus által rajtunk és bennünk is munkálkodó isteni hatalomról szólt. A november 25-én megtartott ünnepi alkalmon résztvevő népes ünneplő közösség az ige bátorító szaván túl a gyülekezet küzdelmekkel, de mindvégig hitben való megállással telt négy évszázadának történelméből is erősödhetett.

A templom előtt parkoló autók nagy száma előre jelezte, hogy sokak hallották meg Isten hívó szavát a Mocsai Református Gyülekezet 400 évéért tartott hálaadó alkalomra.

Belépve ez bizonyosságot is nyert, minden pad megtelt. A gyülekezet lelkipásztora, Soós Szilárd imádságos hálaadással köszöntötte a megjelenteket.

A Komárom-Esztergom megyében fekvő település keresztyén közössége sokkal több, mint a közelmúltban megújult templomuk, épületeik kövei. Erre mutatott rá Gerecsei Zsolt, a Tatai Református Egyházmegye esperesének történeti beszámolója, hiszen a négy évszázadnyi történetük alatt a jelenlegi már az ötödik imahelyük, ennyiszer kellett új templomot építeniük. Hitük, szentlelkes vágyuk a Krisztussal való közösségre mindvégig töretlen maradt. Az Úr dicsőségének tanúsága a mocsai reformátusok megmaradása, ereje.

Gerecsei Zsolt nagy odaadással kutatja református történelmünket, a jubileumra Hollósi Somogyi János (1800-as évek elején szolgáló lelkipásztor) mocsai tanulmányát folytatva írta meg a gyülekezet történetét, ebből tartott rövid beszámolót.
A törökök pusztítása miatt teljesen elnéptelenedett Mocsát 1622-ben református magyarokkal telepítették újra. Gyülekezet alakult, ahol 1625-től már önálló lelkész szolgált. Az esperes történeti visszatekintésben - az öt templom megépítését használva sarokköveknek - vázolta fel a gyülekezet küzdelmekkel, üldöztetéssel, de mindvégig hittel kitartó akarását, amely nem csupán megsárgult történelem, hanem jövőbe mutató bizonyságtétel is.

A tanulságos beszámolóból egy részletet emeljünk ki: 1712 és 1783 közötti időt templom, lelkész, tanító, istentisztelet nélkül kellett eltöltenie a mocsai reformátusoknak. Hitéletüket csak a környező gyülekezetekben tudták megélni. A türelmi rendelet után elkezdték a gyűjtést saját templomra, de az összegyűjtött pénzt elvették tőlük. Azonban a mocsaiak bebizonyították, hogy szükségük van saját imahelyre, így engedélyt kaptak az építkezésre. „71 év árvaság után mennyi idő kellett ahhoz, hogy újra felálljon a mocsai eklézsia?” – tette fel a kérdést Gerecsei Zsolt. „Egy nap! 1783 augusztus 14-én érkezett meg a királyi engedély a templomépítésre. Másnap összeültek a gyülekezeti tagok, éjféltől kezdve pedig két gazda egybenyitott kertjében kitépték a kukoricát és a tököt, és reggel hét órára állt a templom. Igaz, hogy fából és nádból, de állt!” Még ezalatt az egy nap alatt szereztek lelkipásztort és tanítót is. Ez a szentlelkes elkötelezettség Isten ügyéért jellemzi leginkább a Mocsai Református Gyülekezetet. Istennek legyen ezért hála. Az esperes összegzésként rámutatott, hogy a küzdelmes, öt templomépítéssel telt évszázadok azt bizonyítják, a gyülekezet igazi lelki hajléka nem a templom, a kő, hanem az örökkévaló Isten. Jelenlegi templomukat 1950 és 54 között építették (ez is egy bizonyságtétel, hisz ez a sztálinista diktatúrában, Rákosi Mátyás ideje alatt történt).

Az ünnepi alkalmon Straub Dorka ifjú gyülekezeti tag szavalata után Vadász Attila orgonaművész Bach kantátát adott elő a reformáció 500. évfordulójára megépített 23 regiszteres orgonán, ami a kölni Christus Kirche-ből került a mocsai református templomba.

Hálaadásra a négy évszázad mellett az épületeik megújítása is okot adott. Soós Szilárd lelkipásztor számolt be ezekről: a temetőben végezhettek el helyreállításokat, a gyülekezeti ház korszerűsödött, a templomban pedig a nyílászárókat tudták kicserélni. Köszönetet mondott a munkálatokban résztvevőknek, a pályázati forrásokat biztosító kormányzatnak. Kiemelte azt a bizalmat, áldozatkészséget, amit mindenki a felújítások alatt tanúsított.

Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok köszöntőjében hálával szólt a mocsai gyülekezet példaértékű elhivatottságáról. A jövőre nézve azt kívánta, hogy továbbra is buzgón megállva hitükben munkálkodjanak az Úr országának építésén.

Üdvözölte a gyülekezetet a katolikus testvérfelekezet nevében Horváth István plébános, aki Isten ügyében való közös munkálkodásukat emelte ki.

Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő szólt Magyarország Kormányának hidakat építő, a jövőbe mutató támogató munkájáról, aminek köszönhetően ez a templom és gyülekezeti ház is megújulhatott. A gyülekezet mindig talpra álló magatartását Wass Albert Előhang című írásában szereplő, hittel építkező ember történetéhez hasonlította: „Homokszemek vagyunk ugyan saját helyünkön, de hittel, közösségben gyülekezetet, templomot, nemzetet és jövőt építünk”.

A múltidézés és a köszöntések előtt az Úr üzenete szólalt meg a hálaadó istentiszteleten. Steinbach József püspök Pál apostol Efezusiakhoz írott levél első fejezetéből hirdette az igét: „milyen mérhetetlenül nagy az Ő hatalma rajtunk, hívőkön” (Ef.1,19).

„Hálát adunk a 400 éves születésnapon túl azért is, hogy a gyülekezet nemcsak lélekben erősödött és erősödik, hanem megújulhattak épületei is. Mindezekben is megtapasztaltuk az Isten hatalmát” – fogalmazott a püspök. A felolvasott ige azt mutatja meg nekünk most, hogy milyen nagy az Úr hatalma rajtunk, hívőkön. Azt üzeni nekünk erről a megnyugtató isteni hatalomról, hogy ez mindenre elégségesen erős, teremtő és újrateremtő hatalom. Isten erős hatalma mindig az Ő szeretetében mutatkozik meg: „Isten a jót, a legfőbb jót akarja nekünk ajándékozni, amely minden ártó, gonosz erő ellenében megtart, megvált, megment bennünket.” Isten minden cselekedete értünk van. Erős, szerető, szolgáló hatalma elment a legvégsőkig, amikor elküldte értünk egyszülött Fiát, akiben ott munkált az Úr hatalma. Földi élete során ez az isteni hatalom világosan megmutatkozott abban, ahogyan szólt, ahogyan hirdette Isten Igéjét, ahogyan cselekedett és amellyel megszólított, gyógyított. Isten Jézus Krisztusban úgy mutatta meg hatalmát, hogy feltámasztotta Őt a halálból, legyőzve minden rosszat, bűnt, betegséget, halált, gonosz hatalmat, majd megdicsőítette Őt és felemelte, a világ urává, az egyház fejévé tette.

Isten mérhetetlenül erős, szerető, szolgáló hatalma munkál ma bennünk és általunk is. Azáltal, hogy újjászül bennünket az Úr, majd betagol a testvérek közösségébe, az egyházba, láthatóvá lesz rajtunk hitünk. Megmutatkozik az Úr hatalma úgy is rajtunk, hogy megtapasztaljuk annak erejét, szeretetét a mindennapok kihívásai közepette, az üdvözítő teljesség felé haladó életünk körülményektől független boldogságában.
„Hálát adunk a mocsai gyülekezetért, lelkipásztoráért, korábbi lelkipásztoráért, gondnokáért – aki most nem lehet itt, gyógyulást kívánunk neki –; hálát adunk a gyülekezet presbitereiért, minden gyülekezeti tagjáért, és mindazért, amit 400 év óta ebben a gyülekezetben elvégzett az Úr” – zárta igehirdetését Steinbach József püspök.

Az istentiszteleten imádsággal szolgált Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző és Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos, énekszolgálattal a gyülekezet kórusa. Ajándékkal köszönte meg a gyülekezet nevében a presbitérium a közösségüket segítők munkáját, majd a 400. évforduló emlékére márványtáblát avattak.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. February 01., Wednesday,
Ignác napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 6686
Összesen 2009. június 2. óta : 34901151