Hűséggel és örömmel

Márton Gergely, 2022-12-29 06:55:19

„Nehéz év volt, de hála van a szívünkben, a kegyelem kiáradt ránk” – mondta Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, akivel az elmúlt esztendőről beszélgettünk. A megtartó kegyelemben tapasztaltuk meg az áldást egyházunkban, gyülekezeteinkben és a saját életünkben is.

Év végén, az új év apropóján hajlamosak vagyunk értékelni, átgondolni az elmúlt esztendőt, előre tekinteni az előttünk állóra. Volt már erre ideje? Milyen évet hagyunk magunk mögött?

Őszintén megmondom, hogy a karácsonyi szolgálatok sorában még nem volt időm erre. Azt minden mérlegelés nélkül el lehet mondani, hogy nem volt könnyű év. Még itt volt velünk a vírus, a szomszéd országban kitört a háború, mindeközben országgyűlési választás, népszámlálás is zajlott, miközben küzdöttünk és küzdünk az energiaválság minden nyomorúságával, amelynek gyülekezeteinkre és intézményeinkre gyakorolt hatását majd kora tavasszal mérhetjük fel igazán. Kerületi szinten a rendes feladatok mellett a beruházások mielőbbi teljes befejezése, a REND megszervezése és lebonyolítása, az energiaválság jelenlegi kezelése kínált olykor erő feletti kihívásokat. Közegyházi szinten is sok esemény történt ebben az esztendőben.

Győr, ökumenikus imahét 2022.01.18.

Nem volt könnyű év, így fogalmazott Püspök Úr. Az év vezérigéje jut eszembe, az ároni áldás: „Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged!” (4Móz, 6,24). A megmaradás volt az idei év kegyelme?

Megmaradni! Valóban kegyelem ez. Senki ne gondolja, hogy ez természetes, magától értetődő dolog. Az eddigi kényelmes világunk összeomlani látszik, a megmaradás kegyelme így sokkal nagyobb csoda. Én magam is hálát adok az Úrnak naponként az Ő megtartó kegyelméért.

Olyan dolgokkal szembesültünk, amikről azt gondoltuk, hogy a nemzedékünknek már nem kell.

A háború alapvetően változtatta meg az életünket. Biztosnak hitt alapok rendültek meg. Imádkozzunk minden nap a békéért, Uram vess véget a háborúnak!
Jelenleg az energiaválság okozza közösségeinknek a legnagyobb terhet. Az országos egyház létrehozott egy rezsialapot, amiből az intézményeinket és gyülekezeteinket tudják támogatni.

A szűk esztendőkben is fontos, hogy reménységgel tekintsünk a jövőbe. Az Úr arra tanít minket, hogy térjünk át egy szerényebb életmódra. Racionalizáljuk az alkalmainkat, a mennyiség helyett a tartalmasabb programokra koncentráljunk.
Takarékos, felelős gazdálkodásra kell berendezkednünk. Erőpróba ez, amin keresztül Isten arra kényszerít bennünket, hogy vegyük komolyan az önfenntartást, az adakozást, a saját bevételeinkből való megélhetés felelősségét.

Összeszorul a szívünk kárpátaljai testvéreinkért. Köszönjünk az összefogást, amit a dunántúli közösségünk is mutatott értük. Nemcsak az országos gyűjtésen keresztül nyújtottak segítséget, hanem a gyülekezetek közvetlen adományokat is eljuttattak Kárpátaljára. Köszönjük a Szeretetszolgálat dunántúli referenseinek, munkatársainknak, hogy hűséggel végezték és végzik ezt a munkát.

Hűség és öröm a nehéz időkben is. Református egyházunk idei legjelentősebb rendezvénye Gyulafehérváron is ezekért adott hálát.

A 2009-ben erősítette meg az Alkotmányozó Zsinat a Kárpát-medencei magyar református egyházak összetartozását, alkotmányjogi egységüket. Ez az egység nem csak ügymeneti szinteken működik, hanem a különböző találkozásokban is kifejeződik. Odafigyelünk, erősítjük egymást a közös hitben, nemzettestben.

Gyulafehérvár, Egységfesztivál, 2022.05.21.

A Magyar Református Egység Napja rendezvénysorozatot május 19. és 21. között tarthattuk meg Gyulafehérváron. Itt a Magyar Református Egyháznak olyan plenáris ülése volt, amin mind a 67 egyházmegye elnöksége részt vett. A plenáris ülésen túl azonban egy kötetlenebb, fesztivál jellegű találkozásnak is részesei lehettünk. Az ünnepségeken a Kárpát-medencei és külföldi magyar református egyházvezetők és egyháztagok mellett részt vett Novák Katalin, Magyarország újonnan megválasztott és május 14-én beiktatott köztársasági elnöke is, első hivatalos útjainak egyikeként.

Magyar kormányzati támogatásokból tíz megújult vagy újonnan épített templomot szenteltünk fel. Minden püspökre jutott egy külön templom. Mi, a hat esperesünkkel és a küldöttségünkkel Kéménden szolgáltunk. Az ünnepi istentiszteleten részt vettek a kéméndieken kívül a környező gyülekezetek, az ottani esperesek. Felemelő élmény volt.

A plenáris ülésen kialakítottunk egy új egyházjogi rendet, miszerint minden külhoni – nyugat-európai, amerikai, kanadai, dél-amerikai, ausztráliai – református közösség csatlakozhat hozzánk. Így a Kárpát-medencei egyház mostantól magához öleli a világ teljes reformátusságát.

A hűség és öröm témában tovább haladva… Négy év után újra együtt lehettünk a dunántúli reformátusok legnagyobb rendezvényén, a REND-en.

Mielőtt a kérdésre válaszolnék, hadd említsem meg, hogy hálát adunk azért, hogy az évközi programok újra elindulhattak: lelkésztovábbképző tanfolyamok, a főgondnoki konferencia, a dunántúli református akadémia és a lelkészegyesület alkalmai; a számos ünnepi istentisztelet, közgyűlés, a lelkészbeiktatások, intézményi jubileumok és találkozások.
Tehát minden COVID előtti alkalmat visszaállíthattunk, és az Úr kegyelméből most már szeretnénk is azokat megtartani.

Pápa, REND, 2022.07.02.

A nyáron négy év kihagyás után újra találkozhattunk a Református Egyházi Napok Dunántúl fesztiválon. Hisszük, mindannyian épültünk és gazdagodtunk a száz program által, közelebb kerülhettünk Urunkhoz és egymáshoz! Számomra ez a fesztivál az eddigi legemlékezetesebb, a legáldottabb alkalommá lett. Mindhárom napot a Jézus Krisztusban való öröm járta át, a személyes találkozás egymással való boldogságában – a járvány után – miként ezt a vezérige is kifejezte: „Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek!” (Filippi 4,4)

Pápa, REND, 2022.07.02.

A pápai REND minden programpontja kifejezte a fesztivál jelleget, a nyitottságot. Ugyanakkor az egyházkerület székhelyén megrendezett fesztivál olyan infrastruktúrával rendelkezett, mint még soha a megújult, gyarapodott pápai épületeink, templomaink, intézményeink által. Ezért úgy lett nyitott, hogy mi hívhattuk meg a saját „házunkba”, örökségünk, értékeink, szolgálatunk kincsei közé az érkezőket, megmutatva magunkat. A nyitottság itt más értelmet nyert, mert a ránk bízott üzenet dominált mindenütt.

Sokan most csodálkoztak rá értékeinkre, szolgálatainkra. Köszönjük mindazok segítségét, akik nagy odaadással szervezték, segítették, hála minden résztvevőért és minden imádságért. Az Úr megtartó kegyelmében bízva kezdtük el szervezni a következő REND fesztivált, aminek Tata ad majd helyszínt. Az megint egy másfajta rendezvény lesz, a hely adottságaiból fakadóan kisebb, bensőségesebb, konferencia jellegű REND-et szeretnénk, de ugyanúgy szentlelkes találkozásoknak, élményeknek teret adó rendezvényt szervezünk.

Zsinati döntés alapján tematikus éveket indított egyházunk, hogy az adott évben egy-egy témára irányítsa a figyelmet. 2022 a hitoktatás éve volt…

Ennek köszönhetően az oktatás került fókuszába több fórumnak, szakmai konferenciának, tudományos értekezésnek. De ezek mellett kiemelt célja volt a hitoktatás évének, hogy felmérjük, országos szinten mekkora erő van a keresztyén iskolai oktatásban.
Országosan 101 óvoda, 115 általános iskola, 38 gimnázium működik református fenntartásban. A Dunántúlon a teológiánk mellett 4 gimnáziumunk, 15 általános és 8 művészeti iskolánk, 12 óvodánk van. A Dunántúlon 600 pedagógussal közel 6000 diákkal dolgozhatunk. Azt is vizsgáltuk, hogy ez a rengeteg munkatárs, diák hogyan tagozódik be a gyülekezetek életébe, mit tehetünk azért, hogy a látható egyházban megjelenjenek. A szakemberek felmérték a kihívásokat és vázolták az erre tervezett válaszokat.

Székesfehérvár, hálaadó istentisztelet, 2022.02.06.

Idén népszámlálás is volt, rengeteget dolgoztunk a kampányon, azon, hogy minél többen jelöljék meg a hitük szerinti felekezethez való tartozásukat. Tudjuk, hogy Jézus Krisztus ügyének jövője nem a számokon múlik, de az egyház ebben a világban tevékenykedik, ahol viszont a számok meghatározzák az egyház megbecsültségét. Tavasszal általános eredmények lesznek, őszre ígérik a részletes adatokat. Itt arra is választ kaphatunk, hogy megjelennek-e az adatokban a keresztyén iskolát végzettek. Az előző népszámlálási számok csökkenő tendenciát mutattak: 2001-ben 1, 6 millióan, 2011-ben 1,1 millióan vallották magukat reformátusnak. Ezzel ellentétben viszont az 1%-os felajánlók száma folyamatosan növekszik: 2008-tól évente plusz 100 ezer fővel nőtt a felajánlók száma, 2022-ben pedig 327 ezer fővel lett több ez a szám. Kíváncsian tekintünk arra, hogy sikerül-e a magukat az egyházhoz sorolók csökkenő számának tendenciáját megtörni. A vallásra vonatkozó kérdés most egyértelműbb volt, mint tizenegy évvel ezelőtt. Az azonban egy újabb elemzés tárgya lesz majd, hogy akik kitérnek az erre vonatkozó kérdés megválaszolása alól, azok milyen okból teszik ezt, hiszen a vallásra és felekezeti hovatartozásra nem válaszolók száma messze nem egyenlő az ateisták számával.

2023 pedig a lelkipásztorság éve lesz.

Fontos, hogy lelkipásztor! Ki is javítottuk az első megfogalmazást, nem lelkészek, hanem lelkipásztorok évéről van szó, akik a gyülekezetet pásztorolják.

Sok szolgatársunk megy nyugdíjba a közeljövőben, lényeges az utánpótlás kérdése. Elegen végeznek ugyan a négy teológián, de érdemben kevesen lesznek gyülekezeti lelkésszé. Ezzel a kérdéskörrel is foglalkozik az év tematikája. Hogyan lehet buzdítani az egyházi iskolákban végzőket, akiket arra hív el az Isten, hogy teológián tanuljanak tovább, és ott ne csak tudós teológusok, hanem mindenekelőtt gyülekezeti lelkipásztorok képződjenek.

 Ászár, Hálaadó istentisztelet, 2022.04.08.

Engem egyházvezetőként is egyre jobban érdekel a lelkipásztorkodás szolgálata, annak szépsége, nehézsége, valamint ama változásnak a mibenléte, amely egyre inkább lelkész-hivatalnokká, gyülekezetépítő menedzserré, programszervezővé, ügyintézővé, beruházóvá, intézményfenntartóvá, ki tudja még mi mindenné formálta át a lelkipásztori hivatást. Jó lenne őszintébben beszélni a szolgálat szépsége mellett annak számos nehézségéről, amely bedarál lelkészcsaládokat, jobb és szebb előmenetelre méltó életeket. Most éppen egy tanulmányon dolgozom, amely kizárólag azzal foglalkozik, hogy egy lelkipásztornak mennyi ideje és csendessége van felkészülni a vasárnapi igehirdetésre…

Balatonfüred, lelkészszentelés, 2022.10.08.

Nagy örömmel vettünk részt október 8-án Balatonfüreden a lelkészszentelő istentiszteleten, ahol tizenketten tettek fogadalmat és lettek ezáltal önálló, választható lelkipásztorokká. Püspöki szolgálatom alatt, 2009-től eddig 75 lelkipásztort szenteltünk fel. Itt is elmondtam, hogy a lelkipásztori szolgálat sokrétű munka, de sose felejtsék el fiatal szolgatársaink, hogy Isten elsőrenden az evangélium hirdetésére, kommunikálására hívta el őket. Felelősségteljes ez a szolgálat, továbbadni, hirdetni és hitelesen megélni Isten Krisztusban kiárasztott kegyelmének örömhírét. Minden feladat mellett a legfontosabb a rájuk bízott nyáj pásztorolása, valamint minden szolgálati területükön meg kell szólalnia általuk az evangéliumnak.

Mocsa, hálaadó istentisztelet 2022.11.25.

Püspök Úr és a kerület elnöksége idén is sok hálaadó alkalmon vett részt. Mit tapasztalt, a gyülekezeti életben is visszaállt a rend?

Közel hatvan gyülekezetben jártunk idén is. Azt örömmel tapasztaltuk, hogy ilyenkor mindig tele templom előtt szolgálhattunk és sokakkal találkozhattunk, beszélgethettünk. A járvány miatti különböző zárások után visszaállt a rend, már mindenkinek adott a lehetőség arra, hogy újra szabadon részt vehessen a gyülekezete életében. Minden kerületi jelenlétről beszámolót közöltünk a honlapunkon Márton Gergely kommunikációs munkatársunk által.

Az ünnepi istentiszteletek nagyrészt a megújult gyülekezeti infrastruktúráért adtak hálát. Ezek pályázatból valósulhattak meg, amelyek a püspöki hivatalon keresztül folytak le. Az adminisztráció területén hogyan áll a kerület?

A pályázatok 80%-át idén lezárhattuk, ezeket már el is számoltuk. 20% az, amit még be kell fejezni, ezeket szeretnénk 2023-ban lezárni. Új források a jelenlegi helyzetben nem várhatóak, arra kell koncentrálnunk, hogy az elkészült beruházásokat tartalommal tudjuk megtölteni.
Áldásként, de egyben nagy feladatként éljük meg, hogy kerületünkben az Országos Óvoda Program keretében új intézmények épülhettek, indulhattak el. A 10 intézményből 8 már átadásra került, 2 pedig a készhez közeli állapotban van.

Pápa, Édenkert Óvoda átadó ünnepsége, 2022.10.27.

A hivatal munkatársai rengeteget dolgoztak-dolgoznak, feladataiknak csak egy része a pályázatok lebonyolítása. Hálával végezzük a munkánkat, ezért amikor a sok ügyre kitérek, ezeket csak tényként említem, számokat nem is mondok hozzá. Farkas Gergely tanácsos úr, hivatalvezetőnk megdöbbentő adatokat közöl az éves ügyek számát illetően, és ebbe ő még nem számolja bele azokat az ügyeket, amelyeket én magam intézek el. Be kell vallanom, a saját email fiókom kezelésére szükséges idő egyre inkább meghaladja azt az időmennyiséget, ami erre rendelkezésre áll. Sokan csodálkoznak a gyors válaszaimon, aminek az oka az ügyszeretet mellett nagyon is prózai: ha nem válaszolok aznap, utána már nem tudom nyomon követni az előző napi üzenetek sorsát. Kérem, ha csak lehet, a hivatali email címre írjanak, mert akkor a levél tartalmának intézése biztos helyre kerül.

A pályázatok kezelése kapcsán a Kormányzat szervei akkor is bekapcsolják a Kerületet, amikor a gyülekezet közvetlenül kapta a támogatást. Ez nekünk is rengeteg plusz munkát jelent. A határidőket nem mi szabjuk meg. A 2022-es nehéz helyzet miatt az egyes pályázatok visszavonásában is csupán végrehajtók voltunk. Ezt azért kell megemlítenem, mert a sok munka mellett sok kellemetlenséget, félreértést is jelentett mindez.

A jövedelemkiegészítés új rendje is központi határozat alapján történt, amelyben mi próbáltuk a dunántúli bevett gyakorlatot érvényesíteni mind a mai napig. A pénz elosztása, az ezzel kapcsolatos kötelezettségek kapcsán minden tájékoztatást megadtunk, ami rajtunk állt. Bárkinek kérdése van, forduljon bizalommal direktben hozzánk. Bizony, csak a hálaadás hangja lehet a miénk ezen a területen is. 

Egyházkerületünk a kiadványok megjelentetésében élen jár. Ezen a téren is érezhető volt a nehéz év? 

Az anyagi helyzet miatt vissza kellett fognunk a kiadványok számát, de így is meg tudtunk jelentetni számos kiadványt. Számomra külön öröm, hogy folytatni tudtuk a homiletikai sorozatunkat, ami már a 15. kötetnél tart.

A Dunántúli Református Lap idén lett 25 éves. Fontos része kerületünknek ez a kiadvány. Nemcsak tájékoztat, hanem össze is köt bennünket, növeli dunántúli identitásunkat. Nagyon köszönjük Köntös László főszerkesztőnek, kommunikációs igazgatónknak, hogy a kezdetektől a szívén viseli az újság szerkesztését. Nagy feladat ez, sokan el se tudják képzelni, mennyi munka van amögött, hogy mindig időben, a megszokott igényes formában és átgondolt struktúrában kézbe vehessük a lapot.
Köszönjük továbbá a kommunikáció terén végzett szolgálatokat is, a honlapunk tudósításait, a megvanirva.hu munkatársainak a naponta frissülő tartalmakat. Egyedi és örömteli újítás volt idén, hogy nekik köszönhetően a REND összes programjáról szinte azonnal olvashattak internetes felületeinken.

 2022.12.18. Balatonalmádi

Püspök Úr a dunántúliak nagy közössége mellett a balatonfűzfői és balatonalmádi reformátusok gyülekezetének vezetését is végzi. Nehéz, mozgalmas évet tudhat maga mögött itt is.

Hálaadással a szívemben élem meg a gyülekezeteim idei évét is. Gyülekezeti lelkészként le kellett vezényelnem egy óvoda építését, átadását. Szeptemberben elindult a gyülekezeti óvodánk, a Balatonalmádi Nádas Református Óvoda. 2017-től készítettük elő intézményünk indulását. Nagyon köszönöm a munkatársak segítségét, az új intézményünk igazgatójának, Rokalyné Csizmadia Margitnak a hozzáértő szaktudását, rengeteg munkáját, odaadását, és Kádár-Paksy Ágnes presbiterünk buzgó segítségét. Gyülekezeti házunk teljes felújítása, átadása és a források elszámolása is megtörtént. Hálásak vagyunk a beruházásainkért, most már a lelki építkezésre szeretnék koncentrálni. 

Tekintsünk egy kicsit előre. Püspök Úr 2023-as naptára mit mutat?

Az előjegyzésben már az őszi hétvégék telnek, annyira sok alkalom lesz. A gyülekezeti munka mellett helyt kell állni püspökként, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa elnökeként, közegyházi feladatokban. A Pápai Református Teológiai Akadémián örömmel tanítok, feltöltekezés nekem. Arra kényszerít, hogy a homiletikával folyamatosan foglalkozzak. Minden évben írok legalább egy tanulmányt, előadásokat tartok, amikre készülni kell.

Hálatelt örömmel élem meg, hogy vasárnap délelőttönként többnyire a gyülekezetemben prédikálhatok, a már két és fél éve megkezdett Márk evangéliuma magyarázatát folytathatom, jelenleg a 13. fejezetnél járunk. A vasárnapi igehirdetésekre – ha nem is egyfolytában – de egy hétig készülök, ami aztán a szószéken válik Isten Szent Lelkével teljessé. A következő héten leírom az elhangzott prédikációt, nem feltétlenül azért, mert annyira jók lennének, hanem mert az ügy fontossága ezt igényli. Ez nagyon időigényes feladat, de nagy örömmel teszem. Ha ez nem lenne az életemben, és csak az ügyintézés vinné el az időmet, akkor nagyon rosszul érezném magamat. 

Püspök Úr rendszeresen dokumentálja az elvégzett szolgálatait. Az idei évre szolgálatai mellé milyen számok kerülnek? 

Csak néhány konkrétumot említek, kiragadva. Püspöki szolgálati naplóm ennek az esztendőnek vége felé 1097 programpontot mutat. A 2022-es esztendőben 265 olyan igeszolgálatot végeztem, aminek leírt, kidolgozott nyoma van, tehát nemcsak vázlat, mint például egy bibliaóra esetén. A püspöki igeszolgálatok mellett a legnagyobb kihívást a saját gyülekezetemben végzett – már említett – folyamatos igemagyarázat jelenti, amelynek keretében most Márk evangéliumát magyarázom. Azt tapasztalom, rengeteget kell, kellene készülni, és szabályosan meggyötör, hogy erre a készülésre úgy kell ellopni a csendet és az időt, vagy méltatlan körülmények között, éjszaka és fáradtan jut erre lehetőség. Ám ezt nem vagyok hajlandó feladni, amíg az Úr engedi. Csak akkor nyugszom meg, ha becsülettel felkészültem. Az mennyei öröm. Ezekre az igeszolgálatokra 2023-ban is örömmel készülök majd, az Úr kegyelméből. 

Tapasztaltam, hogy utazás közben sincs olyan, hogy ne dolgozna. Maradva a számok tükrében, mennyi írása született? 

Az évek óta tőlem kért írások száma is szép: 2022-ben megírtam 227 kisebb-nagyobb írást. Kérem, ne értsék félre, amikor mindezeket így elmondom, kicsit restellem is. Csak az időmmel szeretnék elszámolni, igyekszem minden erőmmel még a hátralévő időben a bizalmat megszolgálni. Azt teszem, ami a dolgom, örömmel és hálaadással teszem. Igyekszem; bízva a gyengeségeimet és hiányosságaimat kipótló isteni kegyelemben.

 Kaposvár, hálaadó istentisztelet, 2022.05.26.

Nagy örömmel végzem a püspöki szolgálatot, de azt tapasztalom – hadd legyek őszinte –, hogy évről-évre nehezebb és megterhelőbb. Egyre több a feladat és az erő felettinek tűnő kihívás, nem is beszélve a körülöttünk pulzáló és vajúdó világ okozta nehézségekről. Ám, ahol megnövekszik a bűnből fakadó nehézség, ott egyre inkább kiárad a kegyelem is. „Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban.” (Filippi 4,7) Ez az a kegyelem, amiben megőriz bennünket az Úr! Hozzáteszem még azt, ami nekem is a vezérigém: „…aki mindvégig kitart, az üdvözül” (Márk 13,13). Tesszük a dolgunkat hűséggel, örömmel. Hálás vagyok azért a dunántúli egységért és szeretetért, amit itt tapasztalok. Erőt ad ahhoz, hogy lelkesedéssel tudjam végezni a munkámat.

 

„Emeljétek föl kezeteket a szentély felé…” (Zsoltárok 134,2) Ez a zsoltár a 2023-as év vezérigéje. Mit üzen nekünk ez az ige?

Gyönyörű kép ez: felemelt kezekkel állni az Úr elé. Uram, Tefeléd nyújtózom, Tenálad jelentkezem, megadom magam Teneked, megtartó kegyelmedbe kapaszkodom.
A templom szentélye Isten jelenlétének kifejezője.
Mindenekelőtt Istenre van szükségünk, aki boldogító, mindörökké éltető jelenlétének valóságát Jézus Krisztusban mutatta meg. Isten felé nyújtózó kezeink soha nem lehetnek lankadtan csüggedő vagy bántó kezek. Az Úrba kapaszkodó karjaink szorgosak, tevékenyek; mindenkor simogatnak, segítenek, bátorítanak.
Az üzenet az imádságban rejlik: Urunk, felemelt kezekkel szeretnénk megállni Teelőtted, életünket Teneked átadni, Tebenned bízni. Urunk, Te nyugtasd meg a remegő kezeket! Te biztasd a lankadó karokat! A bántalmazó karok mozdulatát Te állítsd meg, és szelídítsd azokat gyógyító segítőkké, a krisztusi élet munkálóivá! Ma is és holnap is, mindörökké! Ámen.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. February 01., Wednesday,
Ignác napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 6913
Összesen 2009. június 2. óta : 34901378