Intézményvezetői pályázat

DTRE Kommunikációs Szolgálat, 2023-03-02 19:06:39

 

A Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség pályázatot hirdet a Talentum Református Általános Iskolában Intézményvezető munkakör betöltésére.

Név: SZÉKESFEHÉRVÁR BELVÁROSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG

E-mail: hivatal@albaref.hu

Telefon: 22/312-785 vagy 30/630-8801

A MUNKAVISZONY IDŐTARTAMA:

5 évre szóló határozott idejű megbízás, 2023. augusztus 1. - 2028. július 31.

FOGLALKOZTATÁS JELLEGE:

Teljes munkaidő

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Talentum Református Általános Iskola, 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 20.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felelős az intézmény törvényes és szakszerű működéséért, a takarékos

gazdálkodásért. Dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben,

amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe. A fenntartó által jóváhagyott

költségvetés alapján az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi

feltételeket biztosítja. Gondoskodik a munkafegyelem és a munkavégzés

törvényességének megtartásáról. Irányítja és ellenőrzi a nevelő-oktató munkát.

Tevékenységét az állami jogszabályok, valamint a Magyarországi Református Egyház

törvényeinek, szabályrendeleteinek, határozatainak megfelelően végzi.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

- református vallás, konfirmáció, teljes jogú egyháztagság, (Az MRE köznevelési

törvénye (Rkt.) lehetőséget biztosít evangélikus felekezetű pályázó megbízására is.)

- az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez

szükséges – a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott – felsőfokú

iskolai végzettség és szakképzettség,

- legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

- magyar állampolgárság vagy a munkaviszony létesítéséhez szükséges jogállás,

- a nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan

idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus

munkakörben történő, határozatlan idejű, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

- erkölcsös életvitel, rendezett magánélet,

- büntetlen előélet.

A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK:

- szakmai önéletrajz, szakmai gyakorlat idejét igazoló okirat, az intézmény

helyzetének értékelése, az intézmény fejlesztésére vonatkozó elképzelések,

tanfelügyeleti standardoknak megfelelő vezetési program,

- képesítést igazoló oklevelek másolata, egy hónapnál nem régebbi hatósági

bizonyítvány a büntetlen előélet igazolásáról,

- hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek

és testületek a teljes pályázati anyagot megismerhetik,

- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak a pályázattal

kapcsolatos kezeléséhez és továbbításához.

ILLETMÉNY ÉS JUTTATÁSOK:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a pedagógusok előmeneteli

rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm.

rendelet szerint.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2023. MÁRCIUS 31.

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA:

Elektronikus úton: hivatal@albaref.hu e-mail címre,

ADVH hitelesített pdf formátumban

Postai úton: 2 példányban a Székesfehérvár Belvárosi Református Egyházközség

címére (8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 16.) kell megküldeni.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Intézményvezetői pályázat”.

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK MÓDJA, RENDJE:

A vonatkozó előírások szerint

A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2023. MÁJUS 11.

Az iskolával és a fenntartóval kapcsolatban további információk:

iskola.albaref.hu és www.albaref.hu

2023. 03. 01. Székesfehérvár
Incze Sándor, főgondnok Szász Zoltán, lelkipásztor


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. April 01., Saturday,
Hugó napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 11720
Összesen 2009. június 2. óta : 35649056