A HÚSVÉTI HIT - János evangéliumának húsvéti Jézusa: A hitre hívó feltámadott Jézus

Steinbach József, 2023-04-07 08:05:43

„Ezek pedig azért vannak megírva, hogy higgyétek, Jézus Krisztus az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az Ő nevében.” (János 20,31)

Bármivel foglalkozom, mindig keresem abban a lényeget, az üzenetet. Ha valamit teszek, keresem cselekvésem célját, tartalmát, értelmét. Ha olvasok valamit, mindig ott van a ceruza a kezemben, hogy a lényeges mondatokat aláhúzzam, és a végén egy mondatban összefoglaljam az olvasott mű lényegét. Ha zenét hallgatok keresem a fő témát, amire az egész zenemű felépül. Ha egy festményben gyönyörködöm, keresem az alkotás üzenetét.

Kiemelt igeversünkben János az evangéliuma lényegét foglalja össze egy mondatban.  Ez az igevers nemcsak János evangéliumának, hanem az egész Szentírásnak lényegi üzenetét summázza: „Mindezek pedig azért vannak megírva, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az Ő nevében.”

1.

A húsvéti hit a feltámadott Jézus Krisztusba vetett hit.

Barth Károly, az újreformátori teológia elindítója hangsúlyozta, hogy Isten egészen más, mint mi magunk. Mi a saját erőnkből Őt meg nem ismerhetjük, csak ha Ő kilép elérhetetlen világosságából, és kijelenti magát nekünk. Ez a kijelentés történt meg Jézus Krisztusban. Őbenne az élő Isten testet öltött, közel jött hozzánk, megbizonyította magát, bemutatta önmagát és határtalan szeretetével megváltott bennünket. Jézus Krisztus feltámadott a halálból, a mi feltámadásunk zálogaként, legyőzve bűnt, betegséget, halált, gonoszt. Megváltott emberek vagyunk!

Jézus a Krisztus! „Mindezek pedig azért vannak megírva, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus!” Jézus Krisztusban valójában az élő Istennel lehet találkozásunk. Jézus a Krisztus, a felkent, a Messiás, az Isten Fia, Megváltó. A ma embere számára érthetőbben mondva: Jézus Krisztus a megoldás. Jézus Krisztus ma is az ezer sebtől, bűntől, önzéstől, hazug képmutatástól, háborúságtól, haláltól vérző emberi élet számára az egyetlen, végérvényes, örök megoldás. Olyan a megváltás, mint amikor a csomót kibogozzák, a rákos daganatot kioperálják, a diót feltörik, a Rubik Kockát kirakják. Csakhogy életünk összegabalyodott csomóját nem tudjuk mi magunk kioldani, mint ahogy a rákos daganatot sem tudjuk magunkból kioperálni, kemény szívünk és ügyeink dióját szintén nem tudjuk emberi bölcsességgel és erővel feltörni; én még a Rubik Kockát sem tudtam soha kirakni. Nem tudjuk önmagunkat megváltani. Valós, teljes, örök megoldás nem érkezhet az embertől.

Ezért az élő hit nem más, mint megismerni Jézus Krisztust; felismerni Őbenne a megigért Megváltót; és elismerni azt, hogy nekünk Őrá van szükségünk. Ez az élő hit: megismerni az Urat és az Ő feltámadásának erejét (Filippi 3,10).

2.

A húsvéti hit a Szentíráson alapuló hit.

A Krisztus-esemény dokumentuma a Szentírás. Az Írások Jézus Krisztusról tesznek bizonyságot. „Mindezek pedig azért vannak megírva…” – hangsúlyozza János evangélista. Ezért az élő hit mindig a Szentíráson alapuló, Isten Igéjére figyelő hit. Az élő hit azért a Szentíráson alapuló hit, mert a Szentírás „tartalma”, „centruma”, „dobogó szíve” egy élő személy, a feltámadott Jézus Krisztus, akivel Igéje és Lelke által ma is személyes találkozásunk lehet.

Ezért a Szentírás minden szakaszát – a legnehezebbet, a legítéletesebbet is – az élő, feltámadott Jézus Krisztus magyarázza, mint Isten megváltó szeretetnek testet öltése. Ez a legdöntőbb írásmagyarázati elv. Így megtapasztalhatjuk a teljes Írás ihletettségét.

Mindebből az is következik, hogy a Szentírás több mint tanok logikus rendszere; valamint a Biblia sokkal több, mint erkölcsi parancsok gyűjteményének forrása; több, mint misszió stratégiák ugródeszkája vagy diakóniai és közéleti aktivitásunk motiválása. Ezek fontos következmények lehetnek csupán, de csak a felszínen evickélünk, ha kizárólag ezekre koncentrálunk szolgálataink során. Mindezek önigazoló és önmegváltó pótcselekvések a feltámadott Jézus Krisztussal való élő közösség nélkül, amelyek csak e-világra tapadnak, és az örök élet boldog bizonyosságát kilúgozták a keresztyénség hitéből. A feltámadott Jézus Krisztus mindig megelevenít, szabaddá tesz, és az örök élet tágasságának örömével teszi értelmessé földi életünket. Persze a szabadság e-világban mindig krisztusi mederben megélt szabadság, Jézus igájának boldogságában és gyönyörűségében.

A Biblia Igéin keresztül ma is az élő, feltámadott Jézus Krisztus szólít meg bennünket. Ez pedig csoda, amely minket is újjászül, új életre támaszt. A Szentírás betűit olvasva a holt betű megelevenedik, és megragad minket a feltámadott Jézus Krisztus kegyelme, hogy bűnbocsánatot, új életet és örök életet ajándékozzon nekünk. Olyan ez az érintettség, mint amikor valakit áramütés ért és minden sejtje összerándul, egyetlen porcikája sem marad érintetlen, miközben ezt az élményt soha nem felejti el. Ez nem rajongás, hanem konkrét Isten-tapasztalat. Ezért mondja Kierkegaard erről a megragadtatásról – nem rajongó elragadtatás, hanem megragadtatás –, hogy Jézus meghalt és feltámadott, így ennek a ténynek meghatározó eseményként kell átjárnia az életünket.

3.

A húsvéti hit, életet elnyerő hit.

„Mindezek pedig azért vannak megírva, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az Ő nevében.”

Jézus Krisztus nélkül nincs megoldás, válasz, értelem, cél; nincs megtisztulás és újrakezdés, nincs élet. A feltámadott Jézus Krisztus nélkül minden hiábavalóság. Hiszen az örök élet reménysége nélkül mindent itt, most, ebben a világban akarunk megélni és elérni; azonnal, minél többet akarunk a jelenben élvezni és birtokolni, másokkal nem törődve; énünk gyarló igazát keresztülpréseljük mindenütt és kizárólag a magunk győzelmét tudjuk elfogadni; inkább vesszen minden, ha nem mi győznénk… Ilyenek vagyunk Jézus Krisztus nélkül

Ebből az állapotból az a szabadulás első jele, ha valaki legalább belátja mindezeket és felkiált, miként Zelk Zoltán tette több versében is: „Szél fútta levél a világ, de hol az ág, de ki az ág?” Németh László kiáltása az „Iszony” c. regényében „világpiszoknak” nevezte a bűnt; azt a sok mocskot, amivel ezt a világot beszennyezzük, és amitől csak iszonyodni lehet. Már az is a Lélek munkája, ha tudunk iszonyodni… Goethe kiáltása a Wertherben az ember durvasága, szeretetlensége miatti szomorúságában tört ki belőle: „Nagy fájdalom, hogy mi emberek, olyan kevesek tudunk lenni egymás számára!”

Isten hatalmas kegyelme, hogy Ő a feltámadott Jézus Krisztusban életet – új és örök életet – ajándékozott nekünk. Isten visszaadta mindazt, amit mi eltékozoltunk; megújította azt, amit mi elrontottunk és Ő újjászült minket magunkat is. Jézus Krisztus azért jött, hogy életünk legyen és bőségben éljünk (János 10,10).

Isten Igéje felszólít: Higgyétek! „Mindezek pedig azért vannak megírva, hogy higgyétek…” Feltámadott Urunk, könyörülj; sokféle háborúságok között adj nekünk húsvéti hitet, majd növeld és tisztogasd a mi hitünket; adj örök életbe vetett bizonyosságot, hogy földi életünket is a Te dicsőségedre és egymás javára élhessük!

 _____

„És amikor ettek, vette a kenyeret, áldást mondott, és megtörte, odaadta nekik, és ezt mondta: Vegyétek, ez az én testem…” (Márk 14,22)

Értünk meghalt és feltámadott Urunk! Dicsőség Teneked mennyei világod boldog,
hiánytalan, üdvösséges gazdagságáért,
amellyel betöltöd földi életünket!

Áldott légy azért, hogy Teveled közösségben
áldásos, békességes, örömmel
és reménységgel teljes minden percünk;
és ha éppen beszűkülni látszik is,
valójában kiteljesedik az életünk,
hiszen Te mindent a javunkra fordítasz.

Köszönjük a mindennapi kenyeret,
az egészséget, a békességet!
Hála a lelki kenyérért, hiszen amiként Te kézbe vetted
azon az estén a kenyeret, akként veszed
kézbe mindörökké megtartó szereteteddel
életünket, megelégíted lelkünket!

Adj oda ajándékaidból, Urunk,
ahol ezekben szükséget szenvednek!

Különösképpen köszönjük
a bizonyosságot a nélkülözésben,
a hálaadást a megtörettetésben.

Értünk meghalt és feltámadott Urunk!
Köszönet a jövő boldog reménységéért, amely
megbocsátja a múltat, és boldoggá teszi a jelent,
minden körülmények között. Add tehát nekünk
naponta a megszabadított ember örömét!

Közbenjáró könyörgést mondunk szeretteinkért,
egymásért, együtt a háborúskodó világért!
Adj békességet Te, aki örök megoldást,
üdvösséget ajándékoztál nekünk,
ingyen kegyelmedből, amelyet
nem vehetnek el tőlünk soha!
Ámen.

 


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. May 29., Wednesday,
Magdolna napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 7679
Összesen 2009. június 2. óta : 40778878