Az Úr közel!

Márton Gergely, 2023-05-16 06:44:23

A Soproni Református Egyházközség százéves történetének negyedik lelkipásztorát iktatták be hivatalába május 13-án. Dr. Vladár Gábor 40 éven át nagy hűséggel szolgált Sopronban feleségével, Vladárné Pataki Emőkével. Nyugdíjba vonulása után a gyülekezet Dr. Barta Zsoltot választotta meg vezető lelkipásztorának. Az ünnepi alkalmon igét Steinbach József hirdetett: „Velünk az Isten, és ebből öröm, áldáskérő könyörgés és megőrző krisztusi bizonyosság fakad.”

Civitas fidelissima
Sopronban a trianoni békediktátum után nőtt meg a reformátusok lélekszáma. Templomukat 1929. december 2-án szentelték fel. Ekkor iktatták be az anyaegyházközség első lelkipásztorát, Maller Kálmánt.  Ő 1954-ben Pápára ment lelkipásztornak, utóda Balogh Gábor lett nyugalomba vonulásáig. 1983-ban a gyülekezet új lelkipásztorának Dr. Vladár Gábort választotta, aki - a hűség városában - közel negyven évig szolgált hűséggel feleségével, Vladárné Pataki Emőkével. A soproni egyházközség 2022-ben megválasztotta negyedik lelkipásztorát, Dr. Barta Zsoltot. Barta Lívia és Filotás Julianna beosztott lelkészekkel közösen vezetik a Soproni Egyházközséget a Kapuvári Református Leányegyházközséggel és a Fertőszentmiklósi Református Szórványközponttal egyetemben.

Dr. Barta Zsolt és felesége, Barta Lívia négy gyermekükkel költöztek Sopronba. Ezt megelőzően Rédén szolgáltak 15 évig, előtte öt évig Kárpátalján. Dr. Barta Zsolt a Pápai Református Teológiai Akadémia Gyakorlati Teológiai Intézetének vezetője és oktatója. 2022. augusztusa óta látja el a Soproni Református Egyházközség pásztori feladatát. Ünnepélyes beiktatására május 13-án került sor. Igét Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett.

Az Úr közelségének ténye
Pál apostol filippiekhez írt levelének negyedik fejezetéből vett igeszakaszra utalva (Fil 4,4-7) Steinbach József püspök úgy fogalmazott, hogy az Úr közelsége számunkra tény, mert Isten Jézus Krisztusban eljött erre a világra, majd az Istentől rendelt időben visszajön, hogy teljessé tegye rajtunk a megváltás művét, és mindeközben itt van közöttünk, velünk. „De jó ezt megtapasztalni ebben az ünnepi órában, és alkalomról alkalomra, hogy az Úr itt van Igéje és Lelke által, itt van a látható egyházban, az Ő gyülekezetében, ezért az Úr közelségének ténye fontossá teszi a látható egyház valóságát” – emelte ki a püspök.

Az Úr közelségének ajándékai
Steinbach József az Igére mutatva sorolta fel az Úr közelségének ajándékait. Ha tudjuk és megtapasztaljuk, hogy velünk az Isten, akkor mindenkor öröm fakad a szívünkben, ami Krisztus kegyelméből fakad, ezért soha el nem múló. Isten népe mindig él az imádság lehetőségével, könyörög az Úr áldásáért. Az Úr jelenvaló közelsége azt a bizonyosságot adja népének, hogy megváltó, megtartó szeretete megőrzi életünket: „A bajban megerősít, de van hatalma arra, hogy a bajból konkrétan megszabadítson, és valamikor úgy őriz meg bennünket, hogy megvált. Kell-e ennél több?”

Az Úr közelsége szolgálatra indít
Az önmegvalósítás és az önfeladás helyett az önmegtagadás áldozata az ige szerinti szolgálat lényege – mutatott rá Steinbach József püspök megfogalmazva, hogy ebben a durva, agresszív, békétlen világban Krisztus szelídségével, jóságával élni az egyetlen járható út. Merjük vállalni Krisztus követésének ezt a kockázatát ebben a világban, hitelesen élni és hirdetni az igét. „Kedves szolgatársam! Erre a gyönyörű feladatra hívott el az Úr itt, ebben a gyülekezetben, a Pápai Református Teológiai Akadémián, a dunántúli reformátusság nagy családjában. Ismertté tenni Krisztust, az Ő jóságát, szelídlelkűségét, az ebből fakadó üdvösséget, örök életet. Ezt tanítsd, ezt tedd!” – mondta Steinbach József kiemelve, hogy ebben a feladatban az előd, Dr. Vladár Gábor négy évtizedes hűséges szolgálatára lehet építeni.

Kulcs és pecsét
„Légy hűséges gondviselője és pásztora a soproni szent eklézsiának és a kapuvári leányegyházközségnek. Építsd ezt a közösséget krisztusi alapra, az elődök által elkezdett alap továbbépítésével, Isten dicsőségére.” A Pápai Református Egyházmegye esperese, ifj. Márkus Mihály a templom kulcsának és a gyülekezet pecsétjének jelképes átadásával iktatta be szolgálatába dr. Barta Zsolt lelkipásztort. A megjelent szolgatársak egy-egy igével kértek áldást életére, szolgálatára.

Krisztus menyasszonya az egyház
A beiktatott lelkipásztor Pál apostol korinthusiakhoz írt levele alapján hirdette Isten igéjét: „Isten féltő szeretetével féltelek titeket: mivel eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy tiszta szűzként állítsalak benneteket Krisztus elé.” (2Kor 11,2)
Krisztus menyasszonya az egyház, akit szeretetével eljegyzett, és aki hűséggel várja az Ő visszajövetelét. Jézus az Ő szeretetéből, az egyház hűsége és öröme megmaradásáért pásztorokat állít az Ő tisztébe, hivatalába. A lelkipásztori szolgálat nem csupán funkcionális feladat, hanem elsődlegesen a rábízottak vezetése Krisztus felé.

Dr. Barta Zsolt úgy fogalmazott, hogy Isten szeretete a forrása és a tartalma is a pásztori szolgálatnak: „Jézus Krisztus az életét adta a jó ügyért. A pásztori munka Krisztus munkájának a folytatása, mércéje Krisztus áldozatos szeretete”.
A pásztori szolgálat célja a gyülekezet, a hívek felkészítése saját szolgálatuk elvégzésére, Krisztus testének építésére. Isten eszközei abban, hogy megerősödjenek a hívek a náluk lévő kegyelemben és a közösség javára váljanak, megosztva Krisztus szeretetét másokkal.

Az ünnepi istentiszteleten imádságos szolgálattal vett részt Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos és Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző, valamint énekszolgálattal a gyülekezet kórusa.

Bátor hittel
Köszöntötte a beiktatott lelkipásztort a Dunántúli református Egyházkerület elnöksége és gyülekezetei nevében a kerület főgondnoka. Dr. Nemes Pál azt kívánta a gyülekezet negyedik lelkipásztorának, hogy szolgálata alatt mindig érezze, hogy az Úr vele van. Bátran támaszkodjon a gyülekezetekre, a presbitériumokra, a beosztott lelkészekre, Barta Líviára és Filotás Juliannára és áldás lesz a szolgálata.
A soproni gyülekezet részéről dr. Hoffer Lajosné Amberger Erzsébet főgondnok, a kapuvári leányegyházközség nevében pedig Dr. Ballagi Farkas főgondnok üdvözölte Dr. Barta Zsoltot.

Az előd, Dr. Vladár Gábor hálaadással idézte fel a Sopronban eltöltött szolgálati idejét. A beiktatott lelkipásztorhoz fordulva kiemelte, hogy szép és nemes feladatot kapott Istentől, Krisztus nevében szolgálni az egyházban, ebben a városban: „Kérem Istent, hogy erősítse meg szíveteket, hogy minden kisértés közepette bátor hittel, önzetlen és derűs szívvel képviseljétek Krisztus ügyét a számotokra kijelölt helyen”.
A Pápai Református Egyházmegye nevében köszöntötte Dr. Barta Zsoltot Pálfi Zsuzsanna lelkészi főjegyző, a gyülekezet nevében saját versével Kiss Dávid, a kibocsátó rédei gyülekezetet képviselve Mogyorósi Vilmos főgondnok.
A társegyházak együttműködő üdvözlését Dr. Tóth Károly evangélikus lelkipásztor és Marics István katolikus plébános tolmácsolta. Sopron városának jókívánságait Dr. Farkas Ciprián polgármester mondta el.

Dr. Balla Ibolya rektorhelyettes a Pápai Református Teológiai Akadémia nevében köszöntötte a beiktatott lelkipásztort.
Dr. Barta Zsolt megköszönte a jókívánságokat, majd az ünnepi, lelkészbeiktató istentisztelet szeretetvendégséggel zárult.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2023. June 02., Friday,
Kármen , Anita napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 2081
Összesen 2009. június 2. óta : 36386215