375 év történETE - Hálaadás megemlékezve az egész útról

Nagy Attila Ákos , 2023-05-17 06:49:09

Hálaadó istentiszteletre hívta az Etei Ref. Egyházközség a helyieket, a határontúli testvértelepüléseket és az egyházmegye gyülekezeteit. Ezen hétvégén tartott ünnepi program részeként 2023. május 6-án szombaton 15.00-tól tartott hálaadó istentiszteleten megtelt az etei templom. Az elmúlt években elvégzett felújítási munkálatok mellett azért adtak hálát, hogy napra pontosan 375 évvel ezelőtt, 1648. május 6-án Zichy István gróf engedélyezte a falu újratelepítését.

Farkas Gergely püspöki tanácsos fohásszal és lekció olvasással kezdte meg az istentiszteletet. Ezt követően Gerecsei Zsolt, a Tatai Egyházmegye esperese imádságban könyörgött a hálaadó ünnepségért és a település egész közösségéért: hadd tudjon bátor hitvalló közösséggé válni az emlékezők sokasága, akiknek most hálaadás van a szívében.

Az igehirdetés szolgálatát Máté László, egyházkerületi főjegyző végezte, aki 1987-1995 között az etei egyházközségben szolgált lelkipásztorként. A prédikáció alapigéje a meghívóban is olvasható: „Emlékezz vissza az egész útra, amelyen vezetett Istened, az ÚR ... áldani fogod Istenedet, az Urat azért a jó földért, amelyet neked adott " (5 Mózes 8, 2, 10) alapján hozta közel a közel kétszáz fős ünneplő gyülekezetnek az ige üzenetét: a mostani emlékezésnek, ünnepnek van tárgya, célja és áldása.
Az út, az egész út, melyen vezette Isten az övéit, az emlékezés tárgya. A 40 éves pusztai vándorlás végén sokan már kevesen voltak, akik átélték a kezdeteket. Mégis az egész útra kell emlékezni a népnek. Az emlékezés sokszor szelektív is. Ennek van áldása is: a tanulságok sokszor leegyszerűsödnek. A nép számára fontos, hogy ne csak az örömökre, hanem a nehézségekre is emlékezzen. Keresztyén emberekként fontos kiindulási pontunk, hogy visszatekintve nem az ember diadalútját lássuk, hanem keressük Isten dicsőségét! Mindent Neki köszönhetünk! Ahogy szoktuk idézni Soli Deo Gloria!

Itt Etén a falu és a gyülekezet története összetartozott, sok az átfedés. Ez külön hálaadásra ad okot. Milyen érdekes az, ahogy a nép a jó földért is hálát ad. Ez is áldássá lett számukra. Lehet kemény szívvel fogadni Isten ajándékát, de ennek sohasem lesz jó vége.
Az áldás nemcsak testi-anyagi javakban, hanem lelki értelemben is. Közöttünk is növekedhet Isten országa. Kolossé 1, 12 szerint Isten alkalmassá tett minket, hogy „a szentek örökségében részesüljünk. Ő szabadított meg a sötétség hatalmából és átvitt minket Jézus Krisztusnak országába."  Legyen áldássá ez a jó föld, őrizzék az eteiek a hit drága kincsét.
Az imádságban az igehirdető hálát adott Isten irgalmáért, hogy él a gyülekezet. Az előttünk járók által felhalmozott lelki kincsekért, mint örökségnek mi magunk is gyarapítói, továbbadói vagyunk. A gyülekezet és a település elöljáróin maradjon meg Isten kegyelme.

Az Imádság után Ete és testvértelepüléseinek (melyeket 800 km választ el egymástól) a felvidéki Hetény, Nagykeszi és az erdélyi Etéd településekről érkezőkből alakult alkalmi kórusa énekkel magasztalta Istent.

Szép Sándor helyi lelkipásztor mutatta be a gyülekezet történetéről írt közel 500 oldalas monográfiáját, melynek címe Küzdelmeink történETE. A könyv borítóját a templomban egy korábban használt, 1712-ből származó úrasztali terítő részlete díszíti. A község lakói sokféle tekintetben éltek át küzdelmeket, a természeti erőkkel való küzdelem mellett a különböző járványok is erősen sújtották a falu népét. Az egykori küzdelmek története a mi küzdelmeink is. Hiszen a megmaradást ma is annyi minden veszélyezteti.
Fábián Csaba presbiter az elmúlt években elvégzett felújításokat foglalta össze. Kiemelte Isten kegyelméből adódtak lehetőségek, amelyeket sikerült jól kihasználni: 2019-2020-ban a parókia tetőszerkezetének felújítása és ezáltal a lelkészlakásban több tetőtéri szoba és fürdőszoba kialakítása 29 M ft-ból, továbbá az épület szigetelése 5 M ft-ból valósult meg. 2021. júniusában Nagy-Magyarország emlékmű készült a templom kertjében. 2021-2022-ben a gyülekezeti terem felújítására került sor, melyre új nyílászárók és napelemek kerültek, mindez 16 M ft-ba került.
Ezután ajándékok átadása következett mindazoknak, akik részt vettek a felújítási munkálatokban.
Birtalan Margit etédi gyülekezet tagja Reményik Sándor Ahogy lehet c. versét nagy átéléssel szavalta el.

A köszöntések sorában Gerecsei Zsolt, a Tatai Ref. Egyházmegye esperese az 1 Krónika 16, 43 alapján azt emelte ki, hogy Dávid áldást kért a föld mellé, mert tudta mennyire fontos az Isten kapott és továbbadott áldás. Ebben benne van egyfajta földrajz és mennyrajz is. Végezni a magunk dolgát, és észrevenni Isten megáldó, megszentelő hatalmát. Mindkettőre együtt van szükség, s azt kívánta az Etei Eklézsiának, hogy e kettő együtt maradjon meg a továbbiakban is.

Szakács Zsolt etédi lelkipásztor a Jer 29, 14 alapján az igazi békességről beszélt köszöntőjében. Kiemelte azt az építő növekedést, amely ugyan tele van küzdelmekkel vagy éppen álmatlan éjszakákkal, de megmutatja számunka: nem csak jelenünk van, hanem jövendőnk is lehet. Ami ma felújítva áll Etén, az a reménységet vetíti előre.

Écsi Gyöngyi hetényi lelkipásztor a 122. Zsoltár 7. versével kívánta, hogy békesség lakozzék e falak között. A békességhez kell a csend, így látjuk meg az igazságot, kell az erő, hogy ki tudjunk állni szülőföldünkért. Ezt követően az „Áldj meg minket Atya Isten" kezdetű énekkel kért áldást az ünneplő közösségre.

Szabó Sarolta nagykeszi lelkésznő arra biztatta az eteieket, hogy mindig emlékezzenek arra, az Úr megtartja a gyülekezet tagjait. Fontos, hogy legyen meg mindenkiben a „hovatartozás tudata". Tudjuk hová tartozik életünk földi értelemben és Istennel való kapcsolatunkban.
Az ünnepség templomi része után a helyi és testvérgyülekezetek lelkipásztorai megkoszorúzták a templomkertben álló Nagy-Magyarország emlékművet.

Ezt követően a Művelődési házban terített asztal mellett volt lehetőség további beszélgetésre, közös együttlétre.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. March 01., Friday,
Albin napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 4853
Összesen 2009. június 2. óta : 39578507