A közös éneklésben mennyei erő van

Márton Gergely, 2024-02-28 07:28:05

Február 24-én iktatták be hivatalosan Kocsis Ábelt a Somogyudvarhelyi Református Egyházközség lelkipásztorának. A hálaadó alkalmon Isten Igéjét Steinbach József püspök hirdette: „Aki magasztalja az Urat, aki tud hálát adni, az megtapasztalja ennek az áldásait”.

A déli határunk mellett fekvő somogyi település, Somogyudvarhely református temploma tanú. Az 1800-as évek közepén épült istenháza hatalmas méretével arról tesz bizonyságot, hogy itt Isten református népének mélyrenyúló gyökere van.

És valóban, a településen a református egyházközség már a reformáció idején megalakult.
Az utódok lélekszámban bár lehet, hogy kevesebben vannak, de hitük, Szent Lelkes odaadásuk, kitartásuk Krisztus ügyében ma is élő.

Elhívásukhoz, szolgálatukhoz pedig Isten most új erőt, lendületet adott Kocsis Ábel fiatal lelkipásztor személyében.

Ha a templom a múlt tanúja, akkor a hálaadó, beiktató istentisztelet a reményteli jövő bizonyítéka. Az ünnepi alkalomra megteltek a padok, idősebb és fiatalabb hívek énekelték közösen hálával az Úrnak: „Szívemet hozzád emelem, És benned bízom, Uram”.

Steinbach József püspök Pál apostol efezusiakhoz írt leveléből hirdette az Úr üzenetét: „Mondjatok egymásnak zsoltárokat, dicséreteket és lelki énekeket, énekeljetek és mondjatok dicséretet szívetekben az Úrnak, és adjatok hálát Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében” (Ef 5, 19,20).
Minden ének imádság is, Isten dicsérete, amelyben elismerjük az Urat Istenünknek, Őt áldjuk és magasztaljuk. A püspök kiemelte, hogy amikor a gyülekezet közösségében énekelve együtt dicsérjük az Urat, akkor épülünk, erősödünk a hitünkben. A közös éneklésben mennyei erő van.
Magasztaljuk az Urat a templomban, de vannak olyan helyzetek, amikor a templom falain kívül is énekkel dicsérjük Őt. A szívvel énekelt dicséretek, zsoltárok, énekek imádságként szólalnak meg a templomban vagy a templomon kívül mintegy bizonyságot téve az Úrról, de a belső szoba csendjébe elvonulva is hálaadó fohászként szolgálnak.

Az apostol úgy fogalmaz: „mondjatok” zsoltárokat, dicséreteket, énekeket. Ez egyrészről utal a többesszámra, a közösségre, de arra is hívja a híveket, hogy ha nem is tudnak énekelni, de kapcsolódjanak be a zengő imádságba, ha máshogy nem, a szöveget mondva, dúdolva a dallamot: „Éljünk ezzel a lehetőséggel! Milyen nagy dolog, amikor kifogytunk a szavakból, amikor szívből már nem tudunk imádkozni, amikor annyira fáradtak vagyunk, akkor ott van az énekes imádság lehetősége. A belső szoba csendjében, vagy együtt, vagy akár mások felé bizonyságtételként is énekeljünk az Úrnak, dicsérjük az Urat!”  
A püspök, utalva az apostol szavaira rámutatott, hogy Isten dicséretében a hálaadás is megjelenik. Mindenkor, mindenért hálát adni, a keresztyén élet alaphangja. Az örömökért, sikerekért és ha nehéz is, hálát adni a próbatételekért, a keserűségekért. A keresztyén embernek mindig van oka a hálaadásra, Jézus Krisztus feltámadt a halálból, a gonosz hatalmát legyőzte, ezzel megoldott minden problémát. Vegyük észre, mi mindenért adhatunk hálát, az egyházban, világban, személyes életünkben.

Steinbach József a gyülekezethez szólva kiemelte, hogy most ebben az ünnepi pillanatban hálát adhatnak az Úrnak, hogy új lelkipásztort vezetett hozzájuk: „Hálát adhattok fiatal testvérünkért, Kocsis Ábelért, akit az Úr Isten ide helyezett. Köszönjük, hogy szeretettel fogadtátok őt. Köszönjük, hogy ő Szent Lelkes szeretettel kezdte el itt a szolgálatát ebben a gyülekezetben és ez mutatja számunkra a jövőt… Kedves szolgatársam, kedves somogyudvarhelyi testvérek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten ezzel a dicsérő, hálát adó lelkülettel, és megtapasztaljátok a gyarapodást, épülést a hitben, a szeretetben való erősödést” – zárta igehirdetését Steinbach József.
Az Igére felelve Máté László, egyházkerületi lelkészi főjegyző kérte imádságban az Úr áldását a lelkipásztor és a gyülekezet életére, szolgálatára.

Kocsis Ábelt, a Somogyudvarhelyi Református Egyházközség, a Darány és körzete Református Egyházközség és az Istvándi Református Egyházközség lelkipásztorát Hella Ferenc, a Somogyi Református Egyházmegye esperese iktatta be szolgálatába.

A hálaadó istentiszteleten jelenlévő palástos lelkipásztorok egy-egy igével kérték Isten áldását a beiktatott lelkipásztortársuk szolgálatára.

„Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott” (1Kor 1,4).
A beiktatott lelkipásztor Pál apostol korinthusiakhoz írt levele alapján fogalmazta meg beiktatásával kapcsolatos gondolatait. Miként az apostol, úgy ő is idegen helyre érkezett, de Krisztushívő közösséget talált, ahol az Úr szolgálatát közös felelősségként élik meg: „A fennmaradás és az előrehaladás mindannyiunk felelőssége. Mindenki, aki kapott kegyelmi ajándékot, azzal éljen, hogy egyházközségünk mindig erős és állhatatos úton haladjon az Úr Jézus Krisztusban”.
Kocsis Ábel kiemelte, hogy sok minden vár még rájuk itt, Somogyudvarhelyen, örömök, nehézségek, de ha mindig tudnak egymásba kapaszkodni, akkor erősek maradnak.

„Hálát adok értetek Testvéreim, hogy befogadtatok, hogy megmaradtatok a hitben, kitartottatok. Jó egymásra találni, és jó tudni azt, hogy itt a helyünk… Itt igyekszem helyt állni, van feladatom. Ahhoz kérek erőt, bölcsességet, hitet, hogy szeretettel, alázattal, határozottan tudjam vezetni a rámbízottakat” – mondta.

Az egyházkerület elnöksége és gyülekezetei nevében, Mózes ötödik könyvéből választott Igével köszöntötte a beiktatott lelkipásztort Dr. Nemes Pál kerületi főgondnok: „Most pedig, Izráel, mit kíván tőled Istened, az Úr? Csak azt, hogy Istenedet, az Urat féld, járj mindenben az ő útjain, szeresd őt, és szolgáld az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, s hogy tartsd meg az Úr parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma parancsolok neked a te javadra!” (5Móz 10,12-13)
Ahhoz kérte az Úrtól való erőt, hogy mindig az Úr útján járjanak, szeressék, szolgálják Őt, és akkor meglátják majd, hogy minden a javukat fogja szolgálni.

A Somogyi Református Egyházmegye nevében Szabó István, egyházmegyei gondnok örömének adott hangot, hogy egy fiatal, lelkes lelkipásztorral gazdagította a közösségüket az Úr.

A Somogyudvarhelyi Egyházközség nevében Dergez Lászlóné főgondnok, a Darány és körzete Református Egyházközség nevében Somogyi Gábor főgondnok, valamint az Istvándi gyülekezet nevében Marinka Sándorné főgondnok köszöntötte Kocsis Ábelt.

Szászfalvi László országgyűlési képviselő örömmel köszöntötte szolgálatában a lelkipásztort. Az Igére utalva fogalmazta meg reményét, hogy ez az a hely, ahol őt Isten megáldotta, és itt ő áldás lehet. Ez küldetést és elköteleződést jelent számára és a gyülekezet számára is.
A település köszöntését tolmácsolta Kiss Kornél polgármester, az egyházmegye lelkipásztorainak üdvözlését Borsi Péter lelkipásztor adta át.
Köszöntés hangzott el a teológus társak nevében Kacsora Szabolcs lelkipásztortól, valamint a társegyházak képviselőitől.
A köszöntések sorához csatlakozott a somogyudvarhelyi Rozmaring Dalkör énekszolgálatával.

Isten áldása legyen a Somogyudvarhelyi Református Egyházközség és beiktatott lelkipásztora, Kocsis Ábel további életén és szolgálatán.


Vélemények, hozzászólások

A hírhez még nem érkezett hozzászólás. Hozzászólok.

2024. April 17., Wednesday,
Rudolf napja van.

Látogatóink száma a mai napon: 3491
Összesen 2009. június 2. óta : 40154486