Veszprémi Református Egyházmegye

Aktualitások - Rövid hírek

Főoldal / Rövid hírek

Lelkészbeiktatás Tótvázsonyban

Szerkesztő / 2022-03-08 16:35:33

Megállni Isten örök szövetségében

tótv

Az Úr szolgája tisztaszívű, tud Őtőle segítséget kérni, békességszerzésben munkálkodik és megtérésre hív másokat". Ezt az igei üzenetet helyezte a gyülekezet szívére Steinbach József püspök Tótvázsonyban, Kohn Zsolt Mihály lelkipásztor ünnepélyes beiktatásán. Az új lelkész Isten örök szövetségének áldásáról prédikált.

Barnag, Balatonszőlős, Pécsely, Nagyvázsony és Tótvázsony. Mindegyik település református gyülekezete kicsi, de hívő emberek közössége. Ahogy fogalmaznak, mindig ötben gondolkodnak, a nehézségekben és az örömökben egy közösséget alkotnak Isten előtt. Ők a Völgyek - református gyülekezetek. Mindegyik helyen van önálló istentisztelet, a körzethez tartozik több iskola, óvoda, ahol hitoktatást biztosítanak. 2019. novemberében Dr. Tamás Gábor helyettes lelkészi megbízása lejárt, nyugdíjba vonult. Helyére Kohn Zsolt Mihály lelkipásztort nevezték ki, aki családjával Tótvázsonyba költözött, és 2020 áprilisától ellátta a lelkészi szolgálatot az öt településen. 2021 szeptemberében az Egyházközségi Közgyűlés - az öt település választmánya - hivatalosan is őt választotta meg a gyülekezetek lelkipásztorának. Felesége, Ambrusz Éva hitoktató tanár, Isten három gyermekkel ajándékozta meg őket. Debrecenben szerzett lelkészi diplomát, a Tiszántúlon kezdte meg szolgálatát. Megismerte a kis és a nagy gyülekezetek életét is, van tapasztalata az egyszerre több gyülekezet pásztorolásában.

Az ünnepélyes beiktatásra 2022. március 5-én került sor Tótvázsonyban. Kálmán Csaba, a Veszprémi Református Egyházmegye lelkészi főjegyzőjének igei köszöntése után Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos hívta imára a gyülekezetet.

Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. Az ostoba és éretlen vitatkozások elől térj ki, tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek. De az Úr szolgája ne viszálykodjék, hanem legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas és türelmes" (2Tim 2,22-24).
Steinbach József püspök Pál apostol Timóteushoz írott második leveléből vett igerész alapján az Úr szolgálatának tisztaszívűségéről szólt a gyülekezethez.
A tisztaszívű ember tudja, hogy segítsége van az eget és a földet alkotó Úrban, aki Jézus Krisztusban maradandó megoldást ajándékozott nekünk, üdvösséget, örök életet, végső megoldást. Az Úr szolgája tisztaszívű, mert az Isten Jézus Krisztusban közölt békességszerző szeretete munkál benne. Steinbach József kiemelte, hogy erre a krisztusi békességteremtő, lélekfinomító lelkületre nagy szükség van eldurvult világunkban. Szükségünk van egymásra, bátorítsuk, erősítsük egymást a szeretetben. Az Isten tisztaszívű szolgálja az Úrhoz hív másokat. Hirdeti és éli az evangéliumot, megismerteti másokkal az Úr nevét, aki az egyetlen segítség.
Az igére felelve Máté László egyházkerületi főjegyző imádságban adott hálát az Úrnak a tisztaszívű szolgálatért, a gyülekezetekért és a beiktatásra váró lelkipásztorért.

Szolgálj igével és sákramentumokkal Isten népének javára és légy hű sáfára a rádbízott nyájnak". Szabó János Róbert esperes betegsége miatt Kohn Zsolt Mihály lelkipásztort Kálmán Csaba lelkészi főjegyző iktatta be szolgálatába. Átadta a templom kulcsát, a gyülekezet pecsétjét és a bibliáját, majd áldást kért életére, szolgálatára. Ezt követően a palástos lelkésztársak is Isten áldásába ajánlották a beiktatott lelkipásztort.

Ezek voltak Dávid utolsó szavai: Így szól Dávid, Isai fia, így szól a magasra emelt férfi, Jákób Istenének felkentje, Izráel énekeinek kedveltje: Az Úr lelke beszélt általam, az ő szava volt nyelvemen. Izráel Istene ezt mondta, Izráel kősziklája így szólt hozzám: Az emberek igaz uralkodója, az istenfélő uralkodó olyan, mint a fölkelő nap reggeli fénye, mint a felhőtlen reggel, melynek sugarától eső után kisarjad a fű a földön. Nem ilyen-e házam Isten színe előtt? Örök szövetségre lépett énvelem, benne elrendezett és biztosított mindent. Minden javam, minden örömöm őtőle származik." (2Sám 23, 1-5)
Kohn Zsolt Mihály igehirdetésében Sámuel próféta második könyvéből idézte Dávid király utolsó szavait. Dávid útja végén arról vall, hogy mindaz az öröm, áldás, amit élete során kapott, és amiben rajta keresztül Izrael népe részesedett, az az Úrtól származik. Kohn Zsolt arról szólt, hogy abban a szeretetben, amit tapasztalt lelkipásztori szolgálatba történő beiktatása során, azt a szövetséget élte meg az Úrral, amit Dávid is felidézett utolsó szavaival. Isten a szövetségét Jézus Krisztusban tárta elénk, rajtunk múlik, hogy mihez kezdünk ezzel. Isten az Ő szövetségében növekedést ad. Dávid az utolsó szavaival nemcsak visszatekint, hanem előre is néz, mert tudja, hogy a halállal nem zárul le az Istennel való kapcsolata. A mi reménységünk is ez a feltámadt Krisztusban. Isten az Ő szövetségében síron túli távlatot ad, örök szövetséget, amiben Ő elrendezett mindent tökéletesen számunkra: „Jézus Krisztus maga az élet. Életet pedig az Isten csakis egyszülött fiában ad bármely megtérő bűnösnek. Krisztuson kívül nincs üdvösség, nincs élet" - mondta. Ha javainkat Őtőle származtatjuk, akkor boldog életünk lesz - adott hálát a megváltó Urunk kegyelméért Kohn Zsolt lelkipásztor.

Az istentisztelet utáni közgyűlésen elsőként Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok üdvözölte a beiktatott lelkipásztort, és hozta áldáskívánását a kerület nevében. Fenyvesi Zsolt országgyűlési képviselő a lelki vezetést világítótoronyhoz hasonlította, ami fontos a közösség számára. Köszöntötték Kohn Zsolt Mihályt a testvéregyházak képviselői, Tótvázsony polgármestere, barátok, presbitertársak. A gyülekezetek nevében énekszóval kért áldást életére a gyülekezetek kórusa.

Az ünnepi alkalmon zenei szolgálattal vett részt a Magyar Honvédség Légierő Zenekara és a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános iskola harangegyüttese.

Az istentisztelet során a hívek a perselypénzt az Ukrajnából érkező menekültek megsegítésére ajánlották fel.

Márton Gergely


tovább

Új református templom Balatonakarattyán

Szerkesztő / 2022-03-08 16:04:51

 

Az Isten által létrehozott szilárd krisztusi alap mindenkor megáll

 

Az egyházkerület, a kormány, az önkormányzat és a hívek adományából épülhetett fel Balatonakarattyán az új református templom, amivel a helyi keresztyén közösség közel nyolcvan éves vágya teljesült.
A hívek már az 50-es években telket vettek, építőanyagot gyűjtöttek, hogy templomuk lehessen, de ez az akkori lelkész hirtelen és végzetes betegsége miatt meghiúsult. Aztán az akkori tanácselnök végül elvette a telket, az építőanyagot pedig széthordták. A napjainkban egyre bővülő (a hétköznapokban közel félszáz hívőt számlálnak) és a nyaranta felduzzadó gyülekezet nehéz körülmények között tartotta meg alkalmait. A jelenlegi kormányzat 2017 elején 80 milliós állami támogatás ítélt meg. Az egyházkerület hozzájárulásával 15 millió forintért telket vásárolhattak.
2019 márciusában kezdődtek meg a munkálatok. De az építőipar iszonyatos árdrágulása minden maradék pénzt elvitt. Közadakozásból a hívek több millió forintot adtak össze a harang és orgona megépítéséhez. A 2020-ban meghirdetett országos októberi perselyadomány gyűjtés 21 millió forinttal segítette az építkezést, a Gustav Adolf Werk alapítvány is hozzátett 9 milliót, és tovább adakoztak a helyiek és a „nyári gyülekezet". A kormányzat - Matolcsi Gyöngyi polgármester és Kontrát Károly országgyűlési képviselő közbenjárására - újabb jelentős támogatással, 86 millió forinttal segítette az építkezés befejezését. Így 2021 végére - a gyülekezet lelkészeinek áldozatos munkája révén is - elkészülhetett Balatonakarattya új református temploma. Az épületet tervező Szabó György építész megfogalmazása szerint a hazatérő tékozló fiú és a hazaváró Atya ölelése az a két ív, ami az épület alaprajzában is egymásba kapcsolódik és kirajzol egy magvacska és a tetőben egy levél alakot, ami már az Ige magvát és a belőle kihajtó új életet is jelképezi. Innen jöttek a mag példázatához kapcsolódó, a templomtérben látható igei üzenetek is.

A megvalósulásért hálát adó istentiszteletre 2022. február 12-én került sor. „Emlékeztessen benneteket ez a templom mindig arra, hogy életünknek krisztusi alapja van, az Övéi vagyunk. Építkezzünk erre az alapra, legyen olyan szép, tündöklő az életünk, mint ez a templom" - fogalmazott Steinbach József püspök, Pál apostol Timóteushoz írott második levelének második fejezetében olvasható versek alapján mondott prédikációjában, hozzátéve, hogy egy bizonytalan világban olyan jó tudni ezt a bizonyosságot, ami életünk, szolgálatunk eredete, értelme, ereje és tágassága minden tekintetben. Hálát adott az Úrnak a gyülekezet kitartásáért, Isten emberi eszközeinek, akik segítették a templom megépítését. „Azért jövünk el hétről-hétre a templomba, hogy megerősödjünk abban, hogy az Úréi vagyunk, és kilépve a világba másokra is ezzel a bizonyossággal tekintsünk, hogy felragyogjon előttük, hogy ők is az Istené" - zárta igehirdetését Steinbach József rámutatva, hogy erre az alapra lehet építkezni, megtölteni életünket mennyei tartalommal, és valóban újjá lenni.

A templom megépítéséhez vezető összefogást méltatta beszédében Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára, országgyűlési képviselő és Matolcsi Gyöngyi polgármester. Dr. Nemes Pál egyházkerületi főgondnok arra a felelősségre rámutatott köszöntőjében, hogy a templom a benne hűen szolgáló gyülekezet által válik Isten házává. Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke levélben köszöntötte az ünneplőket, azt kívánta, hogy az akarattyai templom és közössége valóban lelki otthona legyen mindenkinek, aki jó testvéri szóra, lelki gyógyulásra, Isten Igéjére, szép magyar nyelven énekelt zsoltárokra vágyik.

Az ünnepi istentiszteleten Németh Péter és Némethné Sz. Tóth Ildikó lelkipásztorok, Szabó János Róbert esperes, Farkas Gergely elnökségi tanácsos és Máté László egyházkerületi lelkészi főjegyző imádságos, igei szolgálattal vett részt. Az ünneplő gyülekezet áhítatos örömmel töltötte meg a templomot, hálát adva az Úrnak a krisztusi stabil alapért, és Balatonakarattya új református templomáért.

Márton Gergely


 

tovább

ARANYALMA Református Iskola és Óvoda

Szerkesztő / 2021-11-12 11:11:05

 

Református óvoda és minibölcsőde Balatonfőkajáron

Áldott időszakot élhetnek meg a balatonfőkajári reformátusok mostanában.  A település református iskolájához pedig szeptember elsejétől az óvoda is betagozódott, átadta működtetésre az önkormányzat. Így már ott is keresztyén nevelésben részesülhetnek a gyermekek.

http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/22991/

Steinbach József püspök Márk evangéliumából idézte fel azt a történetet, amikor Jézus megáldja a gyermekeket (Márk 10,13-16). „Nagy örömmel és hálaadással jöttünk ide, örömünkre szolgál az az építkezés, ami ebben a körzetben nemcsak infrastrukturális, hanem lelki értelemben is zajlik” – kezdte igehirdetését. Jézus közelében lenni minden korosztály számára fontos, hisz ő az, aki felemel bennünket áldásával, távlatot mutat nekünk. Ennek a csodának az átélése már gyermekkorban elkezdődik, Isten óvó, szerető ölelésében. Jézushoz engedni a gyermekeket – utalt az igére a püspök – lehetőség arra, hogy megtapasztalhassák az Ő mindenre elégséges áldását: az igazságot, a békességet és az örömöt, a mennyei világ gazdagságát és tágasságát itt, már itt e világban.

Dusicza Ferenc az intézményt fenntartó nevében üdvözölte a megjelenteket és köszönte meg a műsort Németh Noémi vezető óvónőnek. Elmondta, hogy ez egy történelmi hely, hisz itt állt régen a református szeretetszövetség árvaháza. Megemlékezett Bakó Juditról, aki fontos szerepet vállalat az árvaház életében, a világháborúban egy bombatámadásban vesztette életét.

Forró Zsolt polgármester a falu megtartó erejének nevezte az iskolát és az óvodát. Kiemelte, hogy a helyi vallási közösség a hit erejével képez összetartó erőt. A település iskolája jól mutatja, hogy Balatonfőkajáron az önkormányzat és az egyház sikeresen tud együttműködni, és ez záloga lehet az óvoda biztos működésének is.

Márton Gergely egyházkerületi riporter részletes beszámolóját a linken találja az Olvasó.

http://www.refdunantul.hu/hir/mutat/22991/

 

tovább

Szabó J. Róbert esperes beiktatása

Szerkesztő / 2021-07-13 09:25:47

Szabó J. Róbert

ESPERESI SZÉKFOGLALÓ BESZÉD

2021. július 10.

 

Főtiszteletű Püspök Úr! Tisztelt Főgondnok Úr! Kedves Testvéreim és Szolgatársaim! Szeretett Családom! Kedves Barátaim! Tisztelt Vendégeink!

1. Igei alapvetés

Ebben a felfordult, zűrzavaros és egyre inkább istenidegen világban, Krisztust követő emberként ma sincsen más igazodási és viszonyítási pontunk, egyedül csak a Szentírás! Ezért elengedhetetlen, hogy esperesi székfoglaló beszédemnek legyen igei alapvetése! S ez az igei alapvetés nem más, mint az a bibliai igehely, amit a meghívón is olvasni lehetett: „Ti vagytok a tanúim – így szól az ÚR –, … hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett isten, és utánam sem lesz! Én, én vagyok az ÚR, rajtam kívül nincs szabadító.” Ézs. 43,10-11.

Látóterünkből minél jobban elveszik Isten, minél inkább növekszik bennünk és körülöttünk a lelki-szellemi sötétség, úgy válunk egyre bizonytalanabbá abban, kik is vagyunk valójában. Ezért fontos újra meghallanunk azt, miként is tekint ránk a Mindenható: „Ti vagytok tanúim”!

Isten tanúi vagyunk tehát, és ez egyszerre hívás és küldetés. Hívás, ami arra vonatkozik, hogy minél jobban megismerjük Őt, egyre jobban támaszkodjunk Rá, hogy egyre világosabban lássuk ki is az, Akihez tartozunk! Az előbbiek nélkül pedig lehetetlen betölteni küldetésünket! Azt, hogy őszintén, hitelesen, erőteljesen és szenvedélyesen tanúskodjunk arról, hogy nincs más Isten, nincs más szabadító, egyedül az Úr! Aki Krisztusban emberré lett, Aki Krisztusban megváltott és új élettel ajándékozott meg bennünket, és aki mindannyiunkat arra hív, hogy hirdessük: „… megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban…” Titusz 2,11-12.

2. Mi következik ebből?

Az igei alapvetés bennem két dolgot erősített meg. Esperesként először magamnak kell naponként jobban és jobban megismernem Istent, megtanulnom feltételek nélkül hinni és bízni benne, hogy jó tanúként és hiteles elöljáróként szolgálhassam Őt közöttetek. A másodszor pedig esperesi szolgálatommal mindenekelőtt azt kell képviselnem, arra kell mindnyájatokat biztatnom és bátorítanom, és a Krisztust még nem ismerő világ felé azt kell hirdetnem, veletek együtt, hogy: nincs más Isten, nincs más szabadító, egyedül az Úr, mert nem adatott más név, csak Krisztusé, aki által üdvözülhetnénk!

Félelmetes küldetés ez, emberi erőt meghaladó feladat és lélek megroppantó felelősség ez mindannyiunk számára, hogy „egy lélekért se érjen vádja téged”, ezért arra kérem mindnyájatokat, hogy imádkozzatok értem, imádkozzunk egymásért, hogy mindig tudjunk engedni a hívásnak és engedni a küldetésnek, hogy lehessünk Krisztus áldott tanúivá és bizonyságtevőivé a magunk családjaiban, gyülekezeteiben és ki-ki a maga településén.

2. A tervezés bizonytalansága

A székfoglalóban valamiféle programot is kell hirdetnie a beiktatott esperesnek. De a pandémia sok egyéb mellett azt is megtanította, hogy vannak olyan idők, amikor nehéz előre tervezni. S amikor ma előre tekintünk, sok bizonytalanságot látunk, ami nehézzé teszi az előre tervezést.

Látjuk, hogy a pandémia nem élet- és szemléletváltoztatásra, egyházi szóval élve: nem megtérésre indította a világot, hanem inkább felgyorsított folyamatokat, amik ellentmondanak mind a józanésznek, mind hitünk igazságainak. És itthon is tovább erősödtek az Egyház-ellenes hangok és erők.

Látjuk, hogy nagyon sok múlik majd azon, hogy miként fog alakulni a jövő évi választás Magyarországon. Vagy, hogy lesz-e végre erőnk szembenézni egyházi életünk valóságával, és tudunk-e, akarunk-e biblikus, józan és bölcs válaszokat adni erre a valóságra, még akkor is, ha ehhez hitre és bátorságra lesz majd szükségünk.

Így talán még sohasem voltak aktuálisabbak Jakab apostol szavai: „Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni.” Jak. 4,15.

3. Esperesi 5 pontom

Székfoglalómban, szigorúan ezzel a „jakabi feltétellel”, mégis 5 pontot szeretnék elétek hozni.

3.1. Misszió

Szeretném, ha együtt keresnénk a misszió egyházmegyei, gyülekezeti és intézményi lehetőségeit. Ha mindenekelőtt ez lenne a célunk mindennel, amit szólunk és cselekszünk, hogy felfedezzük, megértsük, hitelesen képviseljük és bátran meg is valljuk Isten számunkra adott eszközeivel és lehetőségeivel, hogy: nincs más Isten, nincs más szabadító, egyedül az Úr.

3.2. Közösség építés

Szeretném, ha tennénk egy újabb lépést egymást felé, mi lelkipásztorok, presbiterek, gyülekezetek, a megyénkben működő intézmények tagjai. Ha sikerülne párbeszédbe kezdenünk egymással, ha létrejönnének olyan fórumok, találkozók, akár egyházmegyei konferenciák, ahol egymást bátoríthatnánk jobb tanúvá lenni. Ha jobban megélnénk: összetartozunk, mások vagyunk, de közösek a céljaink, mert egy az Úr, és ezért egy az út, ami adatott nekünk.

3.3. Egymásba kapaszkodó iskolarendszer

Szeretném, ha az Egyházmegyénk területén már működő és még épülő, de hamarosan működni kezdő egyházi óvodáinkból és általános iskoláinkból kialakulhatna egy egymásba kapaszkodó, egymást támogató iskolarendszer. Mert egymásra vagyunk/leszünk utalva és együtt erősebbek vagyunk! Ennek az iskolarendszernek megkoronázása lehetne egy jövőben átveendő középiskola is, elérhető közelségben megyénk gyülekezeteihez és általános iskoláihoz, hogy az óvodától - a középiskoláig nevelhessük egyházunk következő nemzedékét.

3.4. Pap Kovách Gábor Idősek Otthona

Hálásak vagyunk az általunk fenntartott Idősek otthonáért is! Ebben is sok lehetőséget látunk! Intézményvezető asszonynak és az ott dolgozóknak köszönjük az elkötelezett és áldozatos munkát, amit a körülmények adta nehézségek ellenére végeznek! S reméljük lesz lehetőségünk forrást találni az otthon teljes felújítására, fejlesztésére és bővítésére.

Egyúttal jó lenne, ha intézményeink jobban beágyazódnának gyülekezeteink és Egyházmegyénk életébe.

3.5. Áldozatvállalás, adakozás, önfenntartás

Egyházban nem beszélünk pénzről, az anyagiak terén szemérmesek vagyunk. Pedig a Biblia beszél arról is, hogy még Jézus szolgálatához is szükség volt olyan emberekre, aki anyagilag támogatták Megváltónk földi szolgálatát.

De a lelkiek mellett, beszélnünk kell az anyagiakról is. Mert az elkövetkező években arról is gondolkoznunk kell, hogyan tudjuk életben tartani gyülekezeteinket, fenntartani és megtartani a meglévő lelkipásztori állásokat. De kérdés, hogy tudunk-e újakat létesíteni, mert szükség lenne azokra is, hiszen „az aratni való sok, de a munkás kevés”. Mert bár szükség van a külső építkezésekre, hiszen a templomot, a parókiát, az iskolát, az infrastruktúrát fenntartani és folyamatosan fejleszteni kell. De ezek semmit sem érnek, ha nem építkezünk belülről, lelkiekben is, ehhez pedig több lelki munkásra van szükségünk!

Gazdasági téren bizonyosan várnak ránk majd népszerűtlen és nehéz döntések. De csak akkor juthatunk eredményre, ha gyülekezeteink tagjai megértik: nem külső forrásokban kell bizakodnunk, hanem nekünk kell áldozatot vállalnunk, adakoznunk és megtalálnunk közösen az önfenntartásunk lehetőségeit. S ezzel nem a pályázatok ellen beszélek, mert hálásak lehetünk ezekért a lehetőségekért, hanem amellett érvelek, hogy nem várhatunk csak a pályázatoktól megoldást problémáinkra. Nekünk kell, hogy fontossá legyen Isten országának építése, amiért lelki-anyagi áldozatra, szolgálatainkra és igen, adományainkra is szükség van!

4. Befejezés

Számomra is ismeretlen a jövő, és előre tekintve sok bizonytalanságot látunk, ami félelelemmel tölti el szíveinket. De előre aggódásunkkal juthatunk-e bárhová? Halljuk meg inkább Isten bíztató szavát: Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg? 12b-13.

Lehet, hogy terveink felülíródnak, semmivé lesznek a jövő bizonytalanságai és ma még nem látott valósága között, de olyan sohasem lesz, hogy az Úr elhagyjon bennünket, vagy hogy bármi kiragadjon bennünket az Ő kezéből. Istennek terve van velünk, és hiszem, cselekedni akar általunk. Ámen!

 

 

 

 

 

tovább

Meghívó esperes beiktatásra: 2021. július 10. szombat, 10 óra

Szerkesztő / 2021-07-04 08:24:08

"Ti vagytok a tanúim - így szól az ÚR - hogy megismerjetek, higgyetek bennem és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett isten és utánam sem lesz! Én, én vagyok az ÚR, rajtam kívül nincs szabadító." Ézs. 43, 10-11.

 

A Veszprémi Református Egyházmegye Elnöksége tisztelettel meghívja Önt a Veszprémi Református Nagytemplomban (8200 Veszprém, Dózsa György út 22.)

2021. július 10-én, szombaton, 10:00 órakor kezdődő istentiszteletre és közgyűlésre.

Az ünnepség keretében iktatja be hivatalába Steinbach József a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke Szabó János Róbert lelkipásztort, a Veszprémi Református Egyházmegye esperesét.

Az ünnepségen esküt tesznek Bollók Gyula egyházmegyei gondnok, valamint az egyházmegye újonnan megválasztott tisztségviselői.

Részvételi szándékát kérjük 2021. július 7-ig jelezni!

esperes.liter@gmail.com

8196 Litér, Dózsa György utca 47.

tovább

A Magyar Református Szeretetszolgálat alsóörsi munkatársai segítettek Ősiben

Szerkesztő / 2021-05-15 00:51:57

A Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai a sajtóból értesültek róla, hogy március 26-án egy háromgenerációs családi ház leégett a Veszprém megyei Ősiben. A tetőtér-beépítéses házban tizenketten éltek, köztük hat gyermek. Hála Istennek mindenki időben ki tudott menekülni a lángoló épületből, azonban otthonuk lakhatatlanná vált, és a belső munkálatok elvégzéséig nem költözhetnek vissza az ingatlanba.

Az MRSZ Alsóörsi Irodájának munkatársai a tragikus hír hallatán elhatározták, hogy segítséget nyújtanak a Nagy-család számára. Az elmúlt hetekben több vállalkozóval és céggel felvették kollégáink a kapcsolatot, akik támogatásának köszönhetően sikerült egy vadonatúj bejárati ajtót, tetőablakot, mosdókat, zuhanykabint, beltéri falfestékeket és gipszkartont is szerezniük. A felajánlások mellett kétkezi munkájukkal is hozzájárultak a ház újjáépítéséhez: május 1-jén a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai és önkéntesei a gipszkarton falak felépítésében, a falak glettelésében, valamint az építési törmelékek elszállításában is segítettek a családnak, hogy mihamarabb lakhatóvá válhasson otthonuk.

Az önkéntes segítségnyújtásban az MRSZ munkatársai mellett az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség gyülekezeti tagjai, valamint a Lovasi Polgárőr Egyesület tagjai is részt vettek, így tíz önkéntes vállalt szerepet az építkezésben. Az alsóörsi iroda dolgozói szolgálatukkal – előrehozott időpontban – csatlakoztak a „Szeretethíd” programhoz, melynek célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét az önkéntesség és az egymás iránti figyelem, odafordulás, segítségnyújtás szerepére.

A Magyar Református Szeretetszolgálat, valamint Nagy Viktor és családja hálás köszönetét fejezi ki a felajánlott támogatásért a Piedl-Ker Kft. (Balatonalmádi), a Pillér Építőanyag Kereskedés (Veszprém), a Stylus Zrt. (Budapest), a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft., a Mobil Rendezvény Technika Kft. (Balatonfűzfő), a Cemix Hungary Kft. (Veszprém), az MB Ablak Group Kft. (Pápa), illetve Simon Róbert egyéni vállalkozó (Lovas) részére, akik felajánlása és támogatása nélkül ez a segítségnyújtó akció nem valósulhatott volna meg.

 

tovább

SZERETETHÍD 2021. május 14-15

Szerkesztő / 2021-04-12 09:03:19

SZERETETHÍD

Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok

2021.05. 14-15.

MOZDULJ/SEGÍTS/SZERESS

Ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal."

(1 Ján. 3,18)A Magyar Református Szeretetszolgálat immár tizenharmadik alkalommal biztat bennünket arra, hogy a Szeretethíd elnevezésű önkéntes akció keretei között mutassuk ki cselekedeteinkkel szeretetünket egymás és a teremtett világ felé.

A Szeretetszolgálat olyan magánszemélyek és közösségek jelentkezését várja, akik lakókörnyezetükben felismerve a segítségnyújtás lehetőségét, vállalják, hogy a meghirdetett napokon/napok valamelyikén, saját ötlet alapján végeznek önkéntes tevékenységet.

Így az összefogás erejével megújulhatnak és megszépülhetnek településeink, templomaink, templom- és temetőkertjeink.

Kedv szerint, akár kirándulhatunk az erdőben, és közben a szemetet összeszedve segíthetünk fellélegezni a természetnek.

Biztatással fordulhatunk a járvány miatt kényszerű bezártságban élő időseink, betegeink felé.

Örömteli pillanatokat szerezhetünk a fogyatékkal élőknek, a gyermekeknek vagy az értünk erőn felül küzdő orvosoknak és ápolóknak.

Tehetjük ezt akár online vagy a járványügyi szabályokat betartva - kreatív leleményességgel - személyes formában is.

Alkossunk, tevékenykedjünk, szeressünk!


A tervezett programokat a www.szeretethid.hu oldalon lehet 2021.április 30-ig regisztrálni, vagy itt lehet a már meghirdetett lehetőségekhez egyénileg csatlakozni.


Kérdés esetén szívesen állok rendelkezésre:

Jády Luca

a Szeretethíd-Veszprém megyei koordinátora 30/236-9602 jady.luca@gmail.com


 


tovább

Szabó J. Róbert esperes körlevele

Szerkesztő / 2021-01-01 21:32:54

Szabó J. Róbert
esperes-lelkipásztor első körlevele.

Szeretett Szolgatársaim!


1. ÚJÉVI KÖSZÖNTÉS
Szeretnék csatlakozni az ő és Kohn Zsolt testvérünk köszöntéséhez, és én is kívánok mindnyájatoknak Isten kegyelmében gazdag új évet, és kívánom Nektek, hogy mind személyes életetekben, mind gyülekezetetekben végzett szolgálatotokban tapasztaljátok meg az Ő erejét és gondoskodó szeretetét!

2. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretném mindnyájatoknak megköszönni, hogy presbitereitekkel együtt támogattátok jelölésemet és espressé választásomat! Az egyházmegyei tisztségekbe megválasztott testvéreinkkel együtt, igyekszünk az előttünk álló ciklusban Isten dicsőségét és egyházmegyei közösségünk javát szolgálni! Egyben kérlek, benneteket, hogy imádságaitokban hordozzátok közös szolgálatunkat, ahogyan mi is imádkozni fogunk értetek!

3. GRATULÁCIÓK ÉS KÖSZÖNET
Mindenekelőtt szeretném egyházmegyénk egész közössége nevében megköszönni Császár Attila esperes úr elmúlt hat évi szolgálatát, minden értünk végzett fáradozását! Kívánunk Neked nagyon jó egészséget és sok örömet minden további szolgálatodban és személyes életedben! Természetesen továbbra is számítunk Rád, Esperes Úr, tapasztalatodra, segítségedre és közöttünk végzett szolgálatodra!

Szeretnék gratulálni Bollók Gyula egyházmegyei gondnok úrnak, Dr. Kálmán Csaba főjegyző úrnak, és mindazoknak, akik az egyházmegyei tisztségre megválasztást nyertek! Köszönöm, hogy elvállaltátok a többlet szolgálatot, és előre köszönöm támogatásotokat is, és azt, hogy együtt szolgálhatunk az előttünk álló ciklusban!

4. HIVATALI VÁLTOZÁSOK, EGYÉB ÜGYEK
4.1. Kérlek benneteket, hogy hivatali ügyekben mostantól az esperes.liter@gmail.com címre írjatok. (Azt az email címet, amit eddig ismertetek, szeretném továbbra is gyülekezeti és személyes levelezésemre fenntartani.) Telefonszámom egyelőre nem változik, azon elértek és rendelkezésetekre állok.

4.2. Az Esperesi Hivatal átadás-átvétele hamarosan megtörténik majd, attól kezdve itt, Litéren lesz az Esperesi Hivatal, aminek címe:  8196 Litér, Dózsa György utca 47. Egy új ciklus kezdetén, az egyházmegyei tisztségekben történt változások miatt, most nehézkesebb az indulás. Idő kell ahhoz, amíg minden területen megtörténik az átállás. Ezért szíves türelmeteket és megértéseteket kérem!

4.3. Január 8-án lesz az első esperes-gondnoki értekezlet, amelyen az előttünk álló első félév fő feladatait és időpontjait fogjuk megbeszélni. Az egyházkerületi alakuló közgyűlés időpontját január 29. 15 órára tervezi kerületünk vezetése. Az egyházmegyei közösségünket érintő programokról, időpontokról, dolgokról majd tájékoztatni szeretnélek benneteket.

5. ZÁRSZÓ
Terveim szerint szeretnék majd ilyen espresi körleveleket írni a számotokra. Nem azért, hogy terheljelek benneteket vagy azért, hogy az időtöket raboljam. Egyszerűen azért, mert szeretném, ha mindannyian képben lennétek egyházmegyénk életével kapcsolatban. Különösen most, amikor személyes találkozásaink még nem lehetségesek.

A mielőbbi találkozás és viszontlátás reményében búcsúzom Tőletek!
Jó egészséget kívánok Nektek!

Testvéri szeretettel,

aláírásom.png
Szabó J. Róbert
esperes-lelkipásztor


tovább

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK

Szerkesztő / 2020-11-16 12:49:44

Veszprémi Református Egyházmegye

Esperes: Szabó J. Róbert 35 szavazattal

Egyházmegyei gondnok: Bollók Gyula 36 szavazattal

Zsinati lelkészi tag: Bikádi László Károly 31 szavazattal

Zsinati világi tag: Kulin Miklós 17 szavazattal (9 illetve 10 szavazat ellenében.

Zsinati lelkészi póttag: Németh Péter 35 szavazatta.

Zsinati Világi póttag: Gáty Szabolcs 36 szavazattal

tovább

VÁLASZTÁSI HÍREK

Szerkesztő / 2020-10-06 13:03:15

A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága és az egyházmegyék választási bizottságai megállapították a 2020-as egyházi tisztújítás kapcsán az egyházkerületi és egyházmegyei tisztségekre jelöltté vált személyek listáját.

Dunántúli Református Egyházkerület

A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottsága tájékoztatja a dunántúli egyházkerület egyházközségeit a 2020-as egyházi tisztújítás  jelöltjeiről.

Püspök:

Steinbach József

Egyházkerületi főgondnok

Gyimóthy Géza

Dr. Nemes Pál

 

Az egyházkerületi választási bizottság a szavazólapok postára adásának határnapját 2020 november 9. hétfői napban állapította meg.

 

Az egyházkerületi tisztségre jelölt személyek bemutatkozását letölthetik a cikk alatt található csatolmányból. A TOVÁBB után.

 

Mezőföldi Református Egyházmegye

Esperes

Imre Bálint

 

Egyházmegyei gondnok

Kovács János

 

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő

Imre Bálint

 

Egyházmegyei világi zsinati képviselő

Kovács János

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő

Brunner Vilmos

Egyházmegyei zsinati világi póttag

Kótai János

 

Őrségi Református Egyházmegye

Esperes

Jakab Bálint Mihály

Ozsváth Imre

Szabadi István

Egyházmegyei gondnok

Berzsenyi Zsolt

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő

Jakab Bálint Mihály

Egyházmegyei világi zsinati képviselő

Berzsenyi Zsolt

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő

Major Lehel

Ozsváth Imre

Egyházmegyei zsinati világi póttag

Balogh Péter

 

Pápai Református Egyházmegye

Esperes

ifj. Márkus Mihály

Tóth András

Egyházmegyei gondnok

Tóth József

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő

ifj. Márkus Mihály

Tóth András

Egyházmegyei világi zsinati képviselő

Dr. Ballagi Áron

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő

Bella Péter

Egyházmegyei zsinati világi póttag

Csáfordy Ferenc

 

Somogyi Református Egyházmegye

Esperes

Fejér István

Hella Ferenc

Egyházmegyei gondnok

Szabó István

Szűcs Gergely

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő

Hajdú Zoltán Levente

Egyházmegyei világi zsinati képviselő

Dr. Tapazdi Tamás

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő

Dr. Petró László

Egyházmegyei zsinati világi póttag

Borsi Péter

Torma Sándor

 

Tatai Református Egyházmegye

Esperes

Gerecsei Zsolt

Egyházmegyei gondnok

Balogh Zoltán

Bogáth István

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő

Gerecsei Zsolt

Egyházmegyei világi zsinati képviselő

Szűcs Attila

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő

Sugárné Damó Márta

Egyházmegyei zsinati világi póttag

Pekár Zsolt

 

Veszprémi Református Egyházmegye

Esperes

Szabó J. Róbert

Egyházmegyei gondnok

Bollók Gyula

Gaál Péter

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő

Dr. Bikádi Károly László

Egyházmegyei világi zsinati képviselő

Bollók Gyula

Dr. Elter István

Kulin Miklós

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő

Németh Péter

Egyházmegyei zsinati világi póttag

Gáty Szabolcs

 


tovább