Veszprémi Református Egyházmegye

Aktualitások - Rövid hírek

Főoldal / Rövid hírek

Szabó J. Róbert esperes beiktatása

Szerkesztő / 2021-07-13 09:25:47

Szabó J. Róbert

ESPERESI SZÉKFOGLALÓ BESZÉD

2021. július 10.

 

Főtiszteletű Püspök Úr! Tisztelt Főgondnok Úr! Kedves Testvéreim és Szolgatársaim! Szeretett Családom! Kedves Barátaim! Tisztelt Vendégeink!

1. Igei alapvetés

Ebben a felfordult, zűrzavaros és egyre inkább istenidegen világban, Krisztust követő emberként ma sincsen más igazodási és viszonyítási pontunk, egyedül csak a Szentírás! Ezért elengedhetetlen, hogy esperesi székfoglaló beszédemnek legyen igei alapvetése! S ez az igei alapvetés nem más, mint az a bibliai igehely, amit a meghívón is olvasni lehetett: „Ti vagytok a tanúim – így szól az ÚR –, … hogy megismerjetek, higgyetek bennem, és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett isten, és utánam sem lesz! Én, én vagyok az ÚR, rajtam kívül nincs szabadító.” Ézs. 43,10-11.

Látóterünkből minél jobban elveszik Isten, minél inkább növekszik bennünk és körülöttünk a lelki-szellemi sötétség, úgy válunk egyre bizonytalanabbá abban, kik is vagyunk valójában. Ezért fontos újra meghallanunk azt, miként is tekint ránk a Mindenható: „Ti vagytok tanúim”!

Isten tanúi vagyunk tehát, és ez egyszerre hívás és küldetés. Hívás, ami arra vonatkozik, hogy minél jobban megismerjük Őt, egyre jobban támaszkodjunk Rá, hogy egyre világosabban lássuk ki is az, Akihez tartozunk! Az előbbiek nélkül pedig lehetetlen betölteni küldetésünket! Azt, hogy őszintén, hitelesen, erőteljesen és szenvedélyesen tanúskodjunk arról, hogy nincs más Isten, nincs más szabadító, egyedül az Úr! Aki Krisztusban emberré lett, Aki Krisztusban megváltott és új élettel ajándékozott meg bennünket, és aki mindannyiunkat arra hív, hogy hirdessük: „… megjelent Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, és arra nevel minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, józanul, igazságosan és kegyesen éljünk e világban…” Titusz 2,11-12.

2. Mi következik ebből?

Az igei alapvetés bennem két dolgot erősített meg. Esperesként először magamnak kell naponként jobban és jobban megismernem Istent, megtanulnom feltételek nélkül hinni és bízni benne, hogy jó tanúként és hiteles elöljáróként szolgálhassam Őt közöttetek. A másodszor pedig esperesi szolgálatommal mindenekelőtt azt kell képviselnem, arra kell mindnyájatokat biztatnom és bátorítanom, és a Krisztust még nem ismerő világ felé azt kell hirdetnem, veletek együtt, hogy: nincs más Isten, nincs más szabadító, egyedül az Úr, mert nem adatott más név, csak Krisztusé, aki által üdvözülhetnénk!

Félelmetes küldetés ez, emberi erőt meghaladó feladat és lélek megroppantó felelősség ez mindannyiunk számára, hogy „egy lélekért se érjen vádja téged”, ezért arra kérem mindnyájatokat, hogy imádkozzatok értem, imádkozzunk egymásért, hogy mindig tudjunk engedni a hívásnak és engedni a küldetésnek, hogy lehessünk Krisztus áldott tanúivá és bizonyságtevőivé a magunk családjaiban, gyülekezeteiben és ki-ki a maga településén.

2. A tervezés bizonytalansága

A székfoglalóban valamiféle programot is kell hirdetnie a beiktatott esperesnek. De a pandémia sok egyéb mellett azt is megtanította, hogy vannak olyan idők, amikor nehéz előre tervezni. S amikor ma előre tekintünk, sok bizonytalanságot látunk, ami nehézzé teszi az előre tervezést.

Látjuk, hogy a pandémia nem élet- és szemléletváltoztatásra, egyházi szóval élve: nem megtérésre indította a világot, hanem inkább felgyorsított folyamatokat, amik ellentmondanak mind a józanésznek, mind hitünk igazságainak. És itthon is tovább erősödtek az Egyház-ellenes hangok és erők.

Látjuk, hogy nagyon sok múlik majd azon, hogy miként fog alakulni a jövő évi választás Magyarországon. Vagy, hogy lesz-e végre erőnk szembenézni egyházi életünk valóságával, és tudunk-e, akarunk-e biblikus, józan és bölcs válaszokat adni erre a valóságra, még akkor is, ha ehhez hitre és bátorságra lesz majd szükségünk.

Így talán még sohasem voltak aktuálisabbak Jakab apostol szavai: „Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni.” Jak. 4,15.

3. Esperesi 5 pontom

Székfoglalómban, szigorúan ezzel a „jakabi feltétellel”, mégis 5 pontot szeretnék elétek hozni.

3.1. Misszió

Szeretném, ha együtt keresnénk a misszió egyházmegyei, gyülekezeti és intézményi lehetőségeit. Ha mindenekelőtt ez lenne a célunk mindennel, amit szólunk és cselekszünk, hogy felfedezzük, megértsük, hitelesen képviseljük és bátran meg is valljuk Isten számunkra adott eszközeivel és lehetőségeivel, hogy: nincs más Isten, nincs más szabadító, egyedül az Úr.

3.2. Közösség építés

Szeretném, ha tennénk egy újabb lépést egymást felé, mi lelkipásztorok, presbiterek, gyülekezetek, a megyénkben működő intézmények tagjai. Ha sikerülne párbeszédbe kezdenünk egymással, ha létrejönnének olyan fórumok, találkozók, akár egyházmegyei konferenciák, ahol egymást bátoríthatnánk jobb tanúvá lenni. Ha jobban megélnénk: összetartozunk, mások vagyunk, de közösek a céljaink, mert egy az Úr, és ezért egy az út, ami adatott nekünk.

3.3. Egymásba kapaszkodó iskolarendszer

Szeretném, ha az Egyházmegyénk területén már működő és még épülő, de hamarosan működni kezdő egyházi óvodáinkból és általános iskoláinkból kialakulhatna egy egymásba kapaszkodó, egymást támogató iskolarendszer. Mert egymásra vagyunk/leszünk utalva és együtt erősebbek vagyunk! Ennek az iskolarendszernek megkoronázása lehetne egy jövőben átveendő középiskola is, elérhető közelségben megyénk gyülekezeteihez és általános iskoláihoz, hogy az óvodától - a középiskoláig nevelhessük egyházunk következő nemzedékét.

3.4. Pap Kovách Gábor Idősek Otthona

Hálásak vagyunk az általunk fenntartott Idősek otthonáért is! Ebben is sok lehetőséget látunk! Intézményvezető asszonynak és az ott dolgozóknak köszönjük az elkötelezett és áldozatos munkát, amit a körülmények adta nehézségek ellenére végeznek! S reméljük lesz lehetőségünk forrást találni az otthon teljes felújítására, fejlesztésére és bővítésére.

Egyúttal jó lenne, ha intézményeink jobban beágyazódnának gyülekezeteink és Egyházmegyénk életébe.

3.5. Áldozatvállalás, adakozás, önfenntartás

Egyházban nem beszélünk pénzről, az anyagiak terén szemérmesek vagyunk. Pedig a Biblia beszél arról is, hogy még Jézus szolgálatához is szükség volt olyan emberekre, aki anyagilag támogatták Megváltónk földi szolgálatát.

De a lelkiek mellett, beszélnünk kell az anyagiakról is. Mert az elkövetkező években arról is gondolkoznunk kell, hogyan tudjuk életben tartani gyülekezeteinket, fenntartani és megtartani a meglévő lelkipásztori állásokat. De kérdés, hogy tudunk-e újakat létesíteni, mert szükség lenne azokra is, hiszen „az aratni való sok, de a munkás kevés”. Mert bár szükség van a külső építkezésekre, hiszen a templomot, a parókiát, az iskolát, az infrastruktúrát fenntartani és folyamatosan fejleszteni kell. De ezek semmit sem érnek, ha nem építkezünk belülről, lelkiekben is, ehhez pedig több lelki munkásra van szükségünk!

Gazdasági téren bizonyosan várnak ránk majd népszerűtlen és nehéz döntések. De csak akkor juthatunk eredményre, ha gyülekezeteink tagjai megértik: nem külső forrásokban kell bizakodnunk, hanem nekünk kell áldozatot vállalnunk, adakoznunk és megtalálnunk közösen az önfenntartásunk lehetőségeit. S ezzel nem a pályázatok ellen beszélek, mert hálásak lehetünk ezekért a lehetőségekért, hanem amellett érvelek, hogy nem várhatunk csak a pályázatoktól megoldást problémáinkra. Nekünk kell, hogy fontossá legyen Isten országának építése, amiért lelki-anyagi áldozatra, szolgálatainkra és igen, adományainkra is szükség van!

4. Befejezés

Számomra is ismeretlen a jövő, és előre tekintve sok bizonytalanságot látunk, ami félelelemmel tölti el szíveinket. De előre aggódásunkkal juthatunk-e bárhová? Halljuk meg inkább Isten bíztató szavát: Nincs, aki kezemből kiragadjon, ha én cselekszem, ki másíthatja meg? 12b-13.

Lehet, hogy terveink felülíródnak, semmivé lesznek a jövő bizonytalanságai és ma még nem látott valósága között, de olyan sohasem lesz, hogy az Úr elhagyjon bennünket, vagy hogy bármi kiragadjon bennünket az Ő kezéből. Istennek terve van velünk, és hiszem, cselekedni akar általunk. Ámen!

 

 

 

 

 

tovább

Meghívó esperes beiktatásra: 2021. július 10. szombat, 10 óra

Szerkesztő / 2021-07-04 08:24:08

"Ti vagytok a tanúim - így szól az ÚR - hogy megismerjetek, higgyetek bennem és megértsétek, hogy csak én vagyok. Előttem nem lett isten és utánam sem lesz! Én, én vagyok az ÚR, rajtam kívül nincs szabadító." Ézs. 43, 10-11.

 

A Veszprémi Református Egyházmegye Elnöksége tisztelettel meghívja Önt a Veszprémi Református Nagytemplomban (8200 Veszprém, Dózsa György út 22.)

2021. július 10-én, szombaton, 10:00 órakor kezdődő istentiszteletre és közgyűlésre.

Az ünnepség keretében iktatja be hivatalába Steinbach József a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke Szabó János Róbert lelkipásztort, a Veszprémi Református Egyházmegye esperesét.

Az ünnepségen esküt tesznek Bollók Gyula egyházmegyei gondnok, valamint az egyházmegye újonnan megválasztott tisztségviselői.

Részvételi szándékát kérjük 2021. július 7-ig jelezni!

esperes.liter@gmail.com

8196 Litér, Dózsa György utca 47.

tovább

A Magyar Református Szeretetszolgálat alsóörsi munkatársai segítettek Ősiben

Szerkesztő / 2021-05-15 00:51:57

A Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai a sajtóból értesültek róla, hogy március 26-án egy háromgenerációs családi ház leégett a Veszprém megyei Ősiben. A tetőtér-beépítéses házban tizenketten éltek, köztük hat gyermek. Hála Istennek mindenki időben ki tudott menekülni a lángoló épületből, azonban otthonuk lakhatatlanná vált, és a belső munkálatok elvégzéséig nem költözhetnek vissza az ingatlanba.

Az MRSZ Alsóörsi Irodájának munkatársai a tragikus hír hallatán elhatározták, hogy segítséget nyújtanak a Nagy-család számára. Az elmúlt hetekben több vállalkozóval és céggel felvették kollégáink a kapcsolatot, akik támogatásának köszönhetően sikerült egy vadonatúj bejárati ajtót, tetőablakot, mosdókat, zuhanykabint, beltéri falfestékeket és gipszkartont is szerezniük. A felajánlások mellett kétkezi munkájukkal is hozzájárultak a ház újjáépítéséhez: május 1-jén a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársai és önkéntesei a gipszkarton falak felépítésében, a falak glettelésében, valamint az építési törmelékek elszállításában is segítettek a családnak, hogy mihamarabb lakhatóvá válhasson otthonuk.

Az önkéntes segítségnyújtásban az MRSZ munkatársai mellett az Alsóörs-Lovasi Református Társegyházközség gyülekezeti tagjai, valamint a Lovasi Polgárőr Egyesület tagjai is részt vettek, így tíz önkéntes vállalt szerepet az építkezésben. Az alsóörsi iroda dolgozói szolgálatukkal – előrehozott időpontban – csatlakoztak a „Szeretethíd” programhoz, melynek célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét az önkéntesség és az egymás iránti figyelem, odafordulás, segítségnyújtás szerepére.

A Magyar Református Szeretetszolgálat, valamint Nagy Viktor és családja hálás köszönetét fejezi ki a felajánlott támogatásért a Piedl-Ker Kft. (Balatonalmádi), a Pillér Építőanyag Kereskedés (Veszprém), a Stylus Zrt. (Budapest), a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft., a Mobil Rendezvény Technika Kft. (Balatonfűzfő), a Cemix Hungary Kft. (Veszprém), az MB Ablak Group Kft. (Pápa), illetve Simon Róbert egyéni vállalkozó (Lovas) részére, akik felajánlása és támogatása nélkül ez a segítségnyújtó akció nem valósulhatott volna meg.

 

tovább

SZERETETHÍD 2021. május 14-15

Szerkesztő / 2021-04-12 09:03:19

SZERETETHÍD

Kárpát-medencei Református Önkéntes Napok

2021.05. 14-15.

MOZDULJ/SEGÍTS/SZERESS

Ne szóval szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal."

(1 Ján. 3,18)A Magyar Református Szeretetszolgálat immár tizenharmadik alkalommal biztat bennünket arra, hogy a Szeretethíd elnevezésű önkéntes akció keretei között mutassuk ki cselekedeteinkkel szeretetünket egymás és a teremtett világ felé.

A Szeretetszolgálat olyan magánszemélyek és közösségek jelentkezését várja, akik lakókörnyezetükben felismerve a segítségnyújtás lehetőségét, vállalják, hogy a meghirdetett napokon/napok valamelyikén, saját ötlet alapján végeznek önkéntes tevékenységet.

Így az összefogás erejével megújulhatnak és megszépülhetnek településeink, templomaink, templom- és temetőkertjeink.

Kedv szerint, akár kirándulhatunk az erdőben, és közben a szemetet összeszedve segíthetünk fellélegezni a természetnek.

Biztatással fordulhatunk a járvány miatt kényszerű bezártságban élő időseink, betegeink felé.

Örömteli pillanatokat szerezhetünk a fogyatékkal élőknek, a gyermekeknek vagy az értünk erőn felül küzdő orvosoknak és ápolóknak.

Tehetjük ezt akár online vagy a járványügyi szabályokat betartva - kreatív leleményességgel - személyes formában is.

Alkossunk, tevékenykedjünk, szeressünk!


A tervezett programokat a www.szeretethid.hu oldalon lehet 2021.április 30-ig regisztrálni, vagy itt lehet a már meghirdetett lehetőségekhez egyénileg csatlakozni.


Kérdés esetén szívesen állok rendelkezésre:

Jády Luca

a Szeretethíd-Veszprém megyei koordinátora 30/236-9602 jady.luca@gmail.com


 


tovább

Szabó J. Róbert esperes körlevele

Szerkesztő / 2021-01-01 21:32:54

Szabó J. Róbert
esperes-lelkipásztor első körlevele.

Szeretett Szolgatársaim!


1. ÚJÉVI KÖSZÖNTÉS
Szeretnék csatlakozni az ő és Kohn Zsolt testvérünk köszöntéséhez, és én is kívánok mindnyájatoknak Isten kegyelmében gazdag új évet, és kívánom Nektek, hogy mind személyes életetekben, mind gyülekezetetekben végzett szolgálatotokban tapasztaljátok meg az Ő erejét és gondoskodó szeretetét!

2. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Szeretném mindnyájatoknak megköszönni, hogy presbitereitekkel együtt támogattátok jelölésemet és espressé választásomat! Az egyházmegyei tisztségekbe megválasztott testvéreinkkel együtt, igyekszünk az előttünk álló ciklusban Isten dicsőségét és egyházmegyei közösségünk javát szolgálni! Egyben kérlek, benneteket, hogy imádságaitokban hordozzátok közös szolgálatunkat, ahogyan mi is imádkozni fogunk értetek!

3. GRATULÁCIÓK ÉS KÖSZÖNET
Mindenekelőtt szeretném egyházmegyénk egész közössége nevében megköszönni Császár Attila esperes úr elmúlt hat évi szolgálatát, minden értünk végzett fáradozását! Kívánunk Neked nagyon jó egészséget és sok örömet minden további szolgálatodban és személyes életedben! Természetesen továbbra is számítunk Rád, Esperes Úr, tapasztalatodra, segítségedre és közöttünk végzett szolgálatodra!

Szeretnék gratulálni Bollók Gyula egyházmegyei gondnok úrnak, Dr. Kálmán Csaba főjegyző úrnak, és mindazoknak, akik az egyházmegyei tisztségre megválasztást nyertek! Köszönöm, hogy elvállaltátok a többlet szolgálatot, és előre köszönöm támogatásotokat is, és azt, hogy együtt szolgálhatunk az előttünk álló ciklusban!

4. HIVATALI VÁLTOZÁSOK, EGYÉB ÜGYEK
4.1. Kérlek benneteket, hogy hivatali ügyekben mostantól az esperes.liter@gmail.com címre írjatok. (Azt az email címet, amit eddig ismertetek, szeretném továbbra is gyülekezeti és személyes levelezésemre fenntartani.) Telefonszámom egyelőre nem változik, azon elértek és rendelkezésetekre állok.

4.2. Az Esperesi Hivatal átadás-átvétele hamarosan megtörténik majd, attól kezdve itt, Litéren lesz az Esperesi Hivatal, aminek címe:  8196 Litér, Dózsa György utca 47. Egy új ciklus kezdetén, az egyházmegyei tisztségekben történt változások miatt, most nehézkesebb az indulás. Idő kell ahhoz, amíg minden területen megtörténik az átállás. Ezért szíves türelmeteket és megértéseteket kérem!

4.3. Január 8-án lesz az első esperes-gondnoki értekezlet, amelyen az előttünk álló első félév fő feladatait és időpontjait fogjuk megbeszélni. Az egyházkerületi alakuló közgyűlés időpontját január 29. 15 órára tervezi kerületünk vezetése. Az egyházmegyei közösségünket érintő programokról, időpontokról, dolgokról majd tájékoztatni szeretnélek benneteket.

5. ZÁRSZÓ
Terveim szerint szeretnék majd ilyen espresi körleveleket írni a számotokra. Nem azért, hogy terheljelek benneteket vagy azért, hogy az időtöket raboljam. Egyszerűen azért, mert szeretném, ha mindannyian képben lennétek egyházmegyénk életével kapcsolatban. Különösen most, amikor személyes találkozásaink még nem lehetségesek.

A mielőbbi találkozás és viszontlátás reményében búcsúzom Tőletek!
Jó egészséget kívánok Nektek!

Testvéri szeretettel,

aláírásom.png
Szabó J. Róbert
esperes-lelkipásztor


tovább

VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK

Szerkesztő / 2020-11-16 12:49:44

Veszprémi Református Egyházmegye

Esperes: Szabó J. Róbert 35 szavazattal

Egyházmegyei gondnok: Bollók Gyula 36 szavazattal

Zsinati lelkészi tag: Bikádi László Károly 31 szavazattal

Zsinati világi tag: Kulin Miklós 17 szavazattal (9 illetve 10 szavazat ellenében.

Zsinati lelkészi póttag: Németh Péter 35 szavazatta.

Zsinati Világi póttag: Gáty Szabolcs 36 szavazattal

tovább

VÁLASZTÁSI HÍREK

Szerkesztő / 2020-10-06 13:03:15

A Dunántúli Református Egyházkerület Választási Bizottsága és az egyházmegyék választási bizottságai megállapították a 2020-as egyházi tisztújítás kapcsán az egyházkerületi és egyházmegyei tisztségekre jelöltté vált személyek listáját.

Dunántúli Református Egyházkerület

A Dunántúli Református Egyházkerület választási bizottsága tájékoztatja a dunántúli egyházkerület egyházközségeit a 2020-as egyházi tisztújítás  jelöltjeiről.

Püspök:

Steinbach József

Egyházkerületi főgondnok

Gyimóthy Géza

Dr. Nemes Pál

 

Az egyházkerületi választási bizottság a szavazólapok postára adásának határnapját 2020 november 9. hétfői napban állapította meg.

 

Az egyházkerületi tisztségre jelölt személyek bemutatkozását letölthetik a cikk alatt található csatolmányból. A TOVÁBB után.

 

Mezőföldi Református Egyházmegye

Esperes

Imre Bálint

 

Egyházmegyei gondnok

Kovács János

 

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő

Imre Bálint

 

Egyházmegyei világi zsinati képviselő

Kovács János

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő

Brunner Vilmos

Egyházmegyei zsinati világi póttag

Kótai János

 

Őrségi Református Egyházmegye

Esperes

Jakab Bálint Mihály

Ozsváth Imre

Szabadi István

Egyházmegyei gondnok

Berzsenyi Zsolt

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő

Jakab Bálint Mihály

Egyházmegyei világi zsinati képviselő

Berzsenyi Zsolt

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő

Major Lehel

Ozsváth Imre

Egyházmegyei zsinati világi póttag

Balogh Péter

 

Pápai Református Egyházmegye

Esperes

ifj. Márkus Mihály

Tóth András

Egyházmegyei gondnok

Tóth József

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő

ifj. Márkus Mihály

Tóth András

Egyházmegyei világi zsinati képviselő

Dr. Ballagi Áron

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő

Bella Péter

Egyházmegyei zsinati világi póttag

Csáfordy Ferenc

 

Somogyi Református Egyházmegye

Esperes

Fejér István

Hella Ferenc

Egyházmegyei gondnok

Szabó István

Szűcs Gergely

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő

Hajdú Zoltán Levente

Egyházmegyei világi zsinati képviselő

Dr. Tapazdi Tamás

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő

Dr. Petró László

Egyházmegyei zsinati világi póttag

Borsi Péter

Torma Sándor

 

Tatai Református Egyházmegye

Esperes

Gerecsei Zsolt

Egyházmegyei gondnok

Balogh Zoltán

Bogáth István

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő

Gerecsei Zsolt

Egyházmegyei világi zsinati képviselő

Szűcs Attila

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő

Sugárné Damó Márta

Egyházmegyei zsinati világi póttag

Pekár Zsolt

 

Veszprémi Református Egyházmegye

Esperes

Szabó J. Róbert

Egyházmegyei gondnok

Bollók Gyula

Gaál Péter

Egyházmegyei lelkészi zsinati képviselő

Dr. Bikádi Károly László

Egyházmegyei világi zsinati képviselő

Bollók Gyula

Dr. Elter István

Kulin Miklós

Egyházmegyei zsinati lelkészi pótképviselő

Németh Péter

Egyházmegyei zsinati világi póttag

Gáty Szabolcs

 


tovább

Szabó J. Róbert: jelölti bemutatkozás

Szerkesztő / 2020-10-04 08:34:53

Szabó J. Róbert,

litéri lelkipásztor,

a Veszprémi Református Egyházmegye esperes jelöltjének bemutatkozása

Vezérigém: „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére…” Róma 1,16.

CSALÁDOM

1971-ben születtem Budapesten. Édesapám gépészmérnök volt, Édesanyám citológus. Öcsém villamosmérnök, mérnök-tanár, feleségével és három gyermekével Budapesten él.

Feleségem: Mayer Melinda szintén lelkipásztor. Isten kegyelméből 2008-ban házasodtunk össze. A Mindenható két kislánnyal: Johannával (9) és Bernadettel (8) ajándékozott meg bennünket. Feleségemért és gyermekeinkért nagyon hálás vagyok!

LELKIPÁSZTORI HIVATÁSOM

Hivatásomért is nagyon hálás vagyok Istennek. Óriási kiváltságnak tartom azt, hogy Isten Igéjét hirdethetem, és azt, hogy ezzel, embereket segíthetek közel Hozzá. Mindig egyszerűségre, érthetőségre, és a tőlem telhető hitelességre törekszem, hogy ne akadálya, hanem eszköze lehessek az Ige szolgálatának. Mind a mai napig keresem annak a módját, hogyan vihetem még közelebb a Biblia üzenetét a mai kor emberéhez.

Tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetem Teológiai Karán végeztem, majd lelkészi szolgálatomat Ráckevén kezdtem (1996-2000.), Jászberényben folytattam (2000-2013.), mielőtt 2013 augusztusában Litérre kerültünk.

LITÉR

Gyülekezetünk egy élő és családias kis közösség egy növekvő és fejlődő településen. Mivel nem hiszek az egyszemélyes vezetésben, a presbitériumra és a gyülekezet tagjaira munkatársként tekintek. A falu életében is igyekszem részt venni, egy tágabb közösség felé is szolgálva ajándékaimmal.

Egyházközségünk 2012. óta iskolafenntartó gyülekezet. S bár a kezdeteknél nem lehettem itt, de 2013. szeptemberétől iskolánk lelki vezetője lehetek. Istennek, tehetséges igazgatónknak és jó tanárainknak hála, az elmúlt években iskolánk a környék egyik jó általános iskolájává nőtte ki magát. Öt év alatt elértük, hogy 199 gyermek jár intézményünkbe.

EGYHÁZI SZOLGÁLATAIM

Előző Egyházmegyémben – Dél-Pesten – a Szolnok-Jászsági lelkészkör elnöke voltam.

2014 óta szolgálhatok a Veszprémi Református Egyházmegye lelkészi tanácsosaként. Ebben a tisztségemben sok megyei gyülekezetben járhattam, és ismerkedhettem lelkész testvéreim, a presbitériumok és gyülekezetek örömeivel és gondjaival.

2018-ban, a Dunántúli Református Egyházkerület Elnökségének javaslatára, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának Elnöksége felkért, hogy vegyek részt egyházunk oktatási stratégiájának kidolgozásában az egyik munkacsoport tagjaként.

Néhány éve az evangelizáció szolgálatát végezhetem a Dunántúli Református Egyházkerült Balatonfenyvesi katechetikai és ifjúsági táboraiban. Ez a lehetőség nagy örömmel végzem, mert nagy lehetőség gyerekek és fiatalok között lelki munkát végezni.

NÉHÁNY DOLOG, AMIT SZERETNÉK…

Császár Attila esperes úr közöttünk és értünk végzett szolgálatáért köszönettel tartozunk. Szeretnék tovább menni azon az úton, amelyen ő elindította Egyházmegyénket. Esperesként magam is az egységet szeretném szolgálni és erősíteni. Azt, hogy bizalmatlanság és elszigetelődés helyett, felismerjük a testvéri közösség adta lehetőségeket; hogy egymásnak nem vetélytársai, hanem testvérei vagyunk. Legyünk egymásért imádkozó közösséggé!

Őszintén érdekel az, hogy Egyházmegyénk lelkipásztorai, presbiterei és gyülekezetei milyen lehetőségek és nehézségek között élnek, szeretném megismerni, hogy milyen megoldásokat látnak ezekre, és azt, hogy miként tudna az Egyházmegye ezekben segítséget és támogatást nyújtani.

Egyházmegyénk Magyarország egyik legszebb vidékén fekszik. Milyen lehetőségeink vannak ennek kiaknázásra (pl. egyházi turizmus, lelkigondozói centrum, csendház létrehozása stb.)? Képezhetünk-e ezekből anyagi alapot a megye gyülekezeteinek támogatására?

Gondolkoznunk kell azon, hogy mit kezdjük elfogyó gyülekezeteinkkel. Reális lehetőség van-e ezek megmentésére? Hogyan tudjuk segíteni az itt szolgáló lelkész testvéreinket? Mit tudunk kezdeni az Egyházmegye nagy körzeteivel?

Az Egyházmegye területén működő egyházi iskolákat és óvodákat szeretném közelebb hozni egymáshoz. Közös a célunk, közös az utunk, sok esetben azonosak a problémáink is, ezért közös gondolkodásra van szükségünk! Keressük együtt, hogyan tudjuk segíteni és erősíteni egymást (pl. a növekvő tanárhiányban)!

Tisztában vagyok azzal, hogy nemcsupán rajtam áll vagy bukik majd az, hogy képes leszek-e Egyházmegyénk lelki és anyagi gyarapodását szolgálni.

Ha megkapom Önöktől a bizalmat és a Veszprémi Református Egyházmegye esperese lehetek, Isten segítségében és kegyelmében bízva, és az Ő erejére támaszkodva indulok majd ennek a szolgálatnak! De Isten segítségén túl, szükségem lesz az Egyházmegyei Tanács tagjainak, a megye leendő tisztségviselőinek és előadóinak, az egész lelkészi közösségnek és gyülekezeteink presbitereinek szolgálatára, segítségére és támogatására is!

Köszönöm, hogy elolvasta bemutatkozásomat! Kérem imádkozzunk együtt Egyházmegyénk jövőjéért!

Litér, 2020. 09. 28.                                                                                                      Testvéri üdvözlettel,

Szabó J. Róbert lelkipásztor

 

tovább

RADÍROZZUK KI A KÜLÖNBSÉGEKET! Iskolakezdő segítség!

Szerkesztő / 2020-08-05 15:56:01

Nagytiszteletű Lelkipásztor Úr/Asszony!

A Magyar Református Szeretetszolgálat idén is meghirdeti a „Radírozzuk ki a különbségeket!” - iskolakezdési kampányát.

A program keretében 1-13 osztályos hátrányos helyzetű diákokat támogatunk az iskolakezdéshez nélkülözhetetlen új, illetve használt, de jó állapotú iskolatáskával és tanszerekkel.

Szervezetünk fontosnak tartja, hogy a társadalmi különbségek, anyagi nehézségek ne akadályozzák a nehéz sorsú gyermekeket a tanulásban, és a tanuláshoz szükséges eszközök maradéktalanul a rendelkezésükre álljanak.

Adományokat három féle módon tudunk fogadni 2020. augusztus 23-ig:

1. Regionális irodánkhoz személyesen vagy postai úton lehet tárgyi felajánlásokat eljuttatni: 8226, Alsóörs, Templom u. 14. Szállítással kapcsolatban, vagy egyéb kérdéseikkel keressenek bennünket bizalommal!

2. Pénzadomány: jobbadni.hu felületen keresztül online, bankkártyás fizetéssel.

3. Pénzadomány banki átutalással a 10702019-85008898-51100005 számlaszámra (közlemény: Radírozzuk ki!) Megkeresésünkkel szeretnénk arra kérni, hogy támogassa kezdeményezésünket a gyülekezeti közösség tájékoztatásával, illetve adomány felajánlással.

Minden segítséget nagy örömmel fogadunk!

Életére és munkájára Isten áldását kérve,

tisztelettel: Kálmán Csaba lelkipásztor  kalman.csaba.gabir@gmail.com

Jády Luca MRSZ-Alsóörs +36 30 236-9602

tovább